Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.03.2019

Wiążąca informacja stawkowa - nowy twór w systemie VAT

Obecnie uzyskanie informacji o stawce VAT odbywa się następująco: Podatnik występuje do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o klasyfikację statystyczną towaru lub usługi. Będąc „uzbrojonym” w odpowiedź organu statystycznego kieruje zapytanie do organu skarbowego, zwracając się o wydanie interpretacji indywidualnej. Mając określoną klasyfikację statystyczną organowi skarbowemu pozostawało jedynie przypisanie jej do odpowiedniej pozycji w załącznikach do ustawy o VAT bądź w samym jej tekście.

W wydanej interpretacji organ zastrzegał, że podana przezeń stawka VAT dla wskazanego w pytaniu towaru lub usługi jest taka bądź inna pod warunkiem prawidłowego sklasyfikowania przez organ statystyczny, za co odpowiedzialności nie brał obciążając ewentualnością błędnej klasyfikacji statystycznej podatnika. Interpretacja taka nie dawała mu zatem waloru ochronnego. Fiskus umywał ręce od wnikania w istotę klasyfikacji statystycznej, zasłaniając się tym iż badanie nomenklatury statystycznej nie leży w jego kompetencjach. Takie podejście zostało zakwestionowane przez NSA w wyroku z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 179/16. Sąd stwierdził w nim, że gdy przepis podatkowy odwołuje się do klasyfikacji statystycznej, jako warunku zastosowania danego sposobu opodatkowania, fiskus nie może uchylić się od oceny, czy podatnik prawidłowo zaklasyfikował towar lub usługę.

Wiążąca informacja stawkowa lekiem na całe zło

Ministerstwo Finansów znalazło remedium na opisany stan. Zgodnie z projektem ustawy z 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa pojawi się nowa instytucja, a mianowicie wiążąca informacja stawkowa (WIS). Będzie ona miała na celu – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – zapewnić podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT.

Ma ona mieć formę decyzji administracyjnej wydawanej na potrzeby dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, które to czynności zostały wymienione enumeratywnie. Brak natomiast wśród nich eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, które co do zasady opodatkowane są stawką 0%.

WIS będzie zawierała:

  • opis towaru/usługi będących jej przedmiotem,
  • ich klasyfikacją (towar wg Nomenklatury Scalonej CN, usługa wg PKWiU),
  • właściwą na podstawie klasyfikacji stawkę VAT dla opisanego towaru/usługi.

Wniosek o wydanie WIS będzie musiał zawierać szczegółowy opis towaru albo usługi, który umożliwiać będzie dokonanie jednoznacznej klasyfikacji statystycznej. Niestety jeden wniosek będzie mógł dotyczyć jednego towaru lub jednej usługi. Zatem podatnicy VAT obracający szeroką paletą towarów zmuszeni będą do występowania z oddzielnymi wnioskami do każdego z nich. Do wniosku będzie należało dołączyć dokumenty dotyczące towaru/usługi: fotografie, katalogi itp.

Wnioskodawca będzie mógł zwrócić się o interpretację przepisów ustawy o VAT odwołujących się do klasyfikacji statystycznych. W praktyce stwarza to ograniczenie polegające na braku możliwości potwierdzenia prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o tym podatku. Zwolnienia te są bowiem ujęte w sposób opisowy nie odwołują się do klasyfikacji statystycznych.

Wnioskodawca powinien WIS otrzymać najpóźniej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora KIS zobowiązanego do udzielenia odpowiedzi.

Rozpatrzenie wniosku będzie kosztowało tyle samo co uzyskanie interpretacji indywidualnej, czyli 40 zł. W praktyce jednak może się okazać, że koszt ten będzie znacznie wyższy a termin otrzymania WIS przekroczy 3 miesiące. Będzie to miało miejsce gdy Dyrektor przed wydaniem decyzji uzna za konieczne przeprowadzenie badań laboratoryjnych towaru o sklasyfikowanie, którego wnioskował podatnik. Wówczas on poniesie ich koszt. Termin na wydanie WIS będzie biegł od momentu otrzymania przez organ podatkowy wyników badań, co może nastąpić po wielu miesiącach a koszt liczony będzie w tysiącach złotych.

Kogo i kiedy będzie chronić WIS

WIS będą wydawane po 1 czerwca br. co oznacza, że wnioski podatnicy będą mogli składać od tego dnia. Jednak decyzje w sprawie WIS wydane przed 1 stycznia 2020 r. zaczną chronić podatnika dopiero po tym dniu. Będzie ona wiązała organy podatkowe wobec podatnika, któremu została ona wydana w zakresie:

  • towaru stanowiącego przedmiot dostawy, importu, WNT dokonanych po dniu, w którym WIS została temu podatnikowi doręczona,
  • usługi, która została wyświadczona po dniu doręczenia WIS temu podatnikowi.

Z funkcji ochronnych WIS skorzystać będzie mógł nie tylko adresat decyzji. Ochrona przysługiwać będzie jedynie wówczas gdy informacja odnosić się będzie do tego samego towaru/usługi. Tutaj rysuje się pole do sporej uznaniowości. Organ skarbowy będzie mógł stwierdzić, że towary czy usługi sklasyfikowane dla adresata WIS różnią się od należących do innego podmiotu lub przezeń świadczonych i nie może on być objęty ochroną. Ochrona przysługiwać ma od momentu opublikowania decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zastosowanie się do WIS ma zapewniać ochronę jaką daje na gruncie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa posłużenie się interpretacją indywidualną.

Jednak ochrona będzie ograniczona czasowo. WIS z mocy prawa wygaśnie w przypadku zmiany przepisów w zakresie VAT odnoszących się bezpośrednio do towarów lub usług stanowiących jej przedmiot jeżeli staje się ona niezgodna z tymi przepisami. Następuje to z dniem wejścia w życie przepisów z którymi WIS stała się niezgodna. Ponadto będzie ona mogła być zmieniona lub uchylona z urzędu lub na wniosek. Przyczynami uchylenia będzie stwierdzenie jej nieprawidłowości przez organ wydający, w przypadku:

  • wystąpienia przesłanek wznowienia postępowania w trybie art. 240 Ordynacji podatkowej, a więc np. gdy dowody na podstawie, których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okażą się fałszywe czy wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji lecz nieznane organowi wydającemu,
  • gdy przestanie być ona zgodna z prawem na skutek: zmian w nomenklaturze scalonej (CN), przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów, przestaje być zgodna z interpretacją Nomenklatury Scalonej wynikającą m.in. z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

O wydanie interpretacji będzie mógł wystąpić także podmiot zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, co powinno przyczynić się do zwiększenia pewności ustalenia ceny w przetargach.

Czy możliwość uzyskania Wiążącej informacji stawkowej to pójście w dobrym kierunku?

Twórcy tej instytucji są o tym głęboko przekonani. Może się ona jednak jawić jako przejaw inflacji prawa, szerzącej się nie tylko w sferze podatków. Powstawanie nowych aktów prawnych i nieustanna nowelizacja już obowiązujących nie czyni polskiego prawa podatkowego ani stabilnym ani jasnym i w miarę możliwości przystępnym. Po cóż nowa instytucja w VAT skoro już istniejące mogłyby z powodzeniem spełniać jej rolę. Sądownictwo administracyjne wytknęło fiskusowi niewywiązywanie się ze swoich obowiązków wyjaśniania zawiłości systemu VAT w zakresie stawek tego podatku. Zamiast tworzyć nowe należało usprawnić to co istnieje a więc interpretacje indywidualne, które powinny objąć swym zakresem – jak wskazuje sądownictwo administracyjne – klasyfikację statystyczną towaru lub usługi wpływającą na stawkę VAT ich dotyczącą. Bo w polskich realiach nie ma co liczyć na wprowadzenie jednolitej niewygórowanej stawki VAT, co wykluczyłoby potrzebę interpretacji i wyjaśnień w tym zakresie, czyniąc ten podatek choć trochę prostszym.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz