29.07.2013: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Ważność decyzji wydanych przez pełniących obowiązki

Interpelacja nr 18426 do ministra finansów w sprawie nieważności decyzji podatkowych podpisywanych przez osoby pełniące obowiązki

Zgłaszający

Stanisław Ożóg

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

28-05-2013

Data ogłoszenia interpelacji

13-06-2013 (posiedzenie nr 43)

Odpowiadający

Andrzej Parafianowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

02-07-2013

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

11-07-2013 (posiedzenie nr 45)

Szanowny Panie Ministrze! W kwietniu br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można mianować na pełniącego obowiązki, zwiększając ponadregulaminowo zatrudnienie. Problem mianowania tzw. p.o. jest w Polsce powszechny, ponieważ jest sposobem na ominięcie konkurów na stanowiska i ułatwia procedury powołania osoby na stanowisko kierownicze. Jak się okazuje, może niestety rodzić poważne skutki dla dokumentów podpisanych przez takie osoby. Decyzje podatkowe podpisane przez dyrektorów lub wicedyrektorów pełniących obowiązki mogą okazać się nieważne i doprowadzić do lawiny pozwów przeciwko Skarbowi Państwa. Szczegółowo przypadek z rzeszowskiej izby skarbowej opisany jest pod sygnaturą wyroku NSA II FSK 410/11.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

  1. Czy znany jest Panu opisywany przeze mnie problem?
  2.  Czy ministerstwo posiada dane na temat liczby decyzji obarczonych ewentualną wadą ze względu na nieuprawniony podpis?
  3. Jakie skutki finansowe zagrażają budżetowi państwa w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji podatkowych w skali kraju?
  4. Jakie decyzje podjął Pan w opisanej przeze mnie sprawie? Czy ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem prawnym, które uchroni Skarb Państwa przed ewentualnymi roszczeniami podatników?

Z poważaniem

Poseł Stanisław Ożóg

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18426 w sprawie nieważności decyzji podatkowych podpisywanych przez osoby pełniące obowiązki

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 maja 2013 r. pana Stanisława Ożoga, posła na Sejm RP, przekazaną przy piśmie z dnia 11 czerwca 2013 r., znak: SPS-023-18426/13, w sprawie nieważności decyzji podatkowych podpisywanych przez osoby pełniące obowiązki uprzejmie wyjaśniam.

Na wstępie pragnę poinformować, że regulacje dotyczące obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych zawarte są w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje dyrektora izby skarbowej spośród kandydatów wyłonionych w konkursie (art. 5 ust. 4 pkt 1), natomiast do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą obowiązki na ww. stanowisku.

W przypadku wicedyrektora izby skarbowej ww. ustawa nie nakłada obowiązku przeprowadzania konkursu, zaś powołanie następuje na wniosek dyrektora izby skarbowej. Tak więc nie można zgodzić się ze stwierdzeniem pana posła, iż wyznaczenie osoby do pełnienia obowiązków jest sposobem na ominięcie konkursów.

Odnosząc się natomiast do wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, pod sygn. akt II FSK 410/11, wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r. oraz postanowienia z 22 kwietnia 2013 r., w których NSA zakwestionował możliwość powołania p.o. wicedyrektora izby skarbowej i p.o. zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, a w konsekwencji uznał za dotknięte wadą prawną decyzje podpisane przez te osoby w obu instancjach, stwierdzić należy, iż ww. rozstrzygnięcia stanowią odstępstwo od poglądu wyrażanego dotychczas przez składy orzekające sądów administracyjnych.

W dotychczasowych orzeczeniach, jakie zapadały w sprawach, w których rozstrzygnięcie organu podatkowego podpisywane było przez osobę pełniącą obowiązki zastępcy naczelnika urzędu skarbowego czy wicedyrektora izby skarbowej, ważność decyzji z tego tytułu nie była kwestionowana przez sądy, chociaż przesłankę tę sądy badały z urzędu (vide wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1023/09, z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 551/09, z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 627/09, z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 573/09, z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2041/09, z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II FSK 626/10, z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II FSK 2305/10, z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II FSK 1197/11, z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II FSK 694/10, z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 503/11, z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 504/11, z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 488/11, z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 489/11, z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2226/10, z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 196/11).

W związku z postanowieniem NSA z dnia 22 kwietnia 2013 r. minister finansów w odpowiedzi z dnia 27 maja 2013 r. przedstawił swoje stanowisko w sprawie wraz z argumentacją przemawiającą za brakiem przeszkód prawnych do powołania p.o. wicedyrektora izby skarbowej i p.o. zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, tym samym uzasadniając pełną zdolność osób pełniących obowiązki na ww. stanowiskach do realizacji powierzonych im przez organ podatkowy zadań.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Andrzej Parafianowicz

Hasła tematyczne: ordynacja podatkowa, ministerstwo finansów, decyzje, interpelacja, pełniący obowiązki

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...