Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.11.2018

Ważne dla małych firm. Od 1 stycznia składka ZUS uzależniona od przychodów

Od 1 stycznia 2019 r. będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Podstawą prawną do stosowania tej ulgowej metody ustalania wysokości składek stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Mała działalność gospodarcza - Mały ZUS

Aby skorzystać w danym roku z ulgi przysługującej „małej działalności gospodarczej”:

  • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

  • przychód przedsiębiorcy z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30x2100 zł).

Ważne!

Jeśli działalność gospodarcza trwała przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy. Ustala się go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność była zawieszona na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik należy zaokrąglić j do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Wyłączenia z ulgi dla małej działalności gospodarczej i małego ZUS-u

Nie będzie można skorzystać z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

  • działalność gospodarczą prowadzona była krócej niż 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,

  • przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (to wyłączenie ustawodawca wprowadził z powodu braku możliwości ustalenia przychodu),

  • przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

  • przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

  • przedsiębiorca wykonuje czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga!

Ulga związana z małą działalnością gospodarczą, w związku z konieczności prowadzenia działalności co najmniej 60 dni w poprzednim roku nie obejmie w 2019 r. działalności rozpoczętej po 2 listopada 2018 r.

Ważne!

ZUS na omawianych tu zasadach preferencyjnych przedsiębiorca może opłacać, jeśli korzystał wcześniej z ulgi na start i/lub preferencji w składkach ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia).

Jak długo można korzystać z ulgi dla małej działalności gospodarczej?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Najniższą podstawę wymiaru składek ustala się w trzech krokach:

1. Najpierw należy ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym:

- roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (rppr) należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych (ldk) prowadzenia pozarolniczej działalności i tę kwotę pomnożyć razy 30:

rppr/ldk*30

2. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Następnie należy przemnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim.

Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

3. Otrzymany wynik należy porównać do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok. Dlatego, jeśli ustalona najniższa podstawa wymiaru składek jest niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującą najniższą podstawą wymiaru składek jest kwota równa 30% minimalnego wynagrodzenia.

Od jakiej kwoty należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

W okresie korzystania z ulgi na małą działalność gospodarczą, w poszczególnych miesiącach przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Jakie są obowiązki związane z korzystaniem z małego ZUS?

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mieli również inne obowiązki.

Należą do nich:

  • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,

  • obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli ten obowiązek nie zostanie wypełniony, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy można zrezygnować z ulgi?

Można zrezygnować z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu - w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa.

Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (czyli na zasadach ogólnych przewidzianych dla pozostałych przedsiębiorców).

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Te składki należy opłacać od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Tu znajduje się ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001577

Redakcja podatki.biz

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz