Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - bieżące problemy i planowane zmiany

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych "grup" nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 

Od 7 września 2019 r. obowiązują również zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem oraz ochrony innych niż rodzice dziecka pracowników wykorzystujących urlopy macierzyńskie i rodzicielskie. Zapraszamy na najbliższe szkolenie poświęcone dokonanym i planowanym zmianom, a także omówieniu najczęściej występujących problemów z zakresu prawa pracy. 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników
 • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika
 • zgoda jako podstawa przetwarzania danych - zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody
 • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa
 • dane biometryczne - wprowadzenie możliwości ich przetwarzania 
 1. Zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS - konieczność zmian regulaminu 
 1. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie
 1. Rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej
 • cztery części akt osobowych
 • nowe zasady numeracji akt osobowych
 • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych
 • zakres treści "dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy)
 • znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy)
 • regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
 • zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
 • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów
 1. Roszczenia z tytułu mobbingu
 1. Inni członkowie rodziny korzystający z uprawnień rodzicielskich
 • gwarancje trwałości zatrudnienia
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy
 1. Świadectwa pracy
 • nowe terminy na wystąpienie do pracodawcy i sądu pracy z wnioskiem sprostowanie świadectwa pracy
 • wystąpienie do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy

 

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: prawo pracy - bieżące problemy i planowane zmiany

Wszystkie artykuły z tego działu »