Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.01.2021

W jakim terminie wystawić fakturę?

Przy wystawianiu faktur szczególną uwagę należy zwrócić na terminy. Faktura wystawiana powinna być, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast, gdy przed tymi czynnościami otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę dokumentującą otrzymanie takiej zapłaty wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten może ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Zasada ogólna

Zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktury zaliczkowe

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że faktura zaliczkowa nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT - patrz niżej, część "Wcześniejsze wystawianie faktur").

Dodać trzeba, że stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem:

1. sprzedaży, a także dostawy towarów i świadczeniem usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

Przepis art. 106a pkt 2 ustawy VAT dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

2. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1.

W niektórych sytuacjach podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych. Tak będzie w przypadku, gdy zapłata dotyczy:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4, tj. jeżeli zapłata dotyczy:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług:
   • telekomunikacyjnych,
   • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (patrz w ramce poniżej),
   • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
   • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
   • stałej obsługi prawnej i biurowej
   • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

   z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Usługi wymienione w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (z PKWiU) to:

 • poz. 24 - 36.00.20.0 - Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
 • poz. 25 - 36.00.30.0 - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
 • poz. 26 - ex 37 - Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
 • poz. 27 - 38.11.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu
 • poz. 28 - 38.11.2 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu
 • poz. 29 - 38.11.6 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
 • poz. 30 - 38.12.1 - Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
 • poz. 31 - 38.12.30.0 - Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
 • poz. 32 - 38.21.10.0 - Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
 • poz. 33 - 38.21.2 - Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
 • poz. 34 - 38.22.19.0 - Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
 • poz. 35 - 38.22.2 - Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych
 • poz. 36 - 39.00.1 - Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem
 • poz. 37 - 39.00.2 - Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń
 • poz. 50 - 81.29.12.0 Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
 • poz. 51 - 81.29.13.0 - Pozostałe usługi sanitarne

Wyjątki od podstawowego terminu wystawiania faktur

Zgodnie z art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż:

 1. 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a, tj. świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
 2. 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, tj. dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902);

  W przypadku dostawy ww. towarów, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
 3. 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c, tj. czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
 4. z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, tj.:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług:
   • telekomunikacyjnych,
   • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (patrz w ramce powyżej),
   • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
   • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
   • stałej obsługi prawnej i biurowej
   • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

   z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Powyższe wyjątki nie mają zastosowania do wystawiania faktur w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, bądź w imieniu innego podatnika.

W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, tj. gdy podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru, a opakowanie nie zostało zwrócone, fakturę wystawia się nie później niż:

 1. 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 2. 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Wystawianie faktur na żądanie

W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, tj. na żądanie nabywcy towaru lub usługi, fakturę wystawia się:

 1. zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 106i ust. 1 i 2, a więc nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę / otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 2. nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Należy tu zaznaczyć, że stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 (patrz ramka w części „Zasady ogólne”), dokonywane na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, tj.:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług:
   • telekomunikacyjnych,
   • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (patrz w ramce powyżej w części „Zasady ogólne”),
   • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
   • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
   • stałej obsługi prawnej i biurowej
   • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

   (oprócz usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług),

  oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT,

 2. sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT; nie dotyczy to rolnika ryczałtowego w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczającego produkty rolne, a także wykonującego usługi rolnicze na rzecz podatników podatku VAT, którzy rozliczają ten podatek

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym nabywca tych usług posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy o VAT, dla których państwem członkowskim identyfikacji jest Polska.

Wcześniejsze wystawianie faktur

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

  Zasada ta nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, a więc usług i dostaw ciągłych, a także:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług (oprócz usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług):
   • telekomunikacyjnych,
   • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy,
   • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
   • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
   • stałej obsługi prawnej i biurowej
   • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

  jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

  Ponadto, przepisu tego nie stosuje się do wystawiania faktur w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, bądź w imieniu innego podatnika.

 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz