Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.10.2019

Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpłatnie

W myśl ogólnych zasad regulujących polski VAT opodatkowaniu nim podlegają m.in. odpłatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. Są jednak od tej zasady wyjątki, i to dość liczne. Jeden z nich określony został w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokładnie za dostawę towaru uznaje się również nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Dla opodatkowania VAT jak stanowi ww. przepis jest bez znaczenia na rzecz jakiego podmiotu przekazanie nastąpiło.

Nieodpłatne przekazanie towaru kontrahentowi podlega opodatkowaniu w przypadku gdy przekazującemu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu. Tego rodzaju uregulowanie ma swe źródło w podstawowych regulacjach VAT. Chodzi o zasadę powszechności i neutralności opodatkowania VAT. Związek przekazania towaru z prowadzoną działalnością lub jej brak nie ma tu znaczenia. W związku z powyższym przekazujący vatowiec będzie zobowiązany ustalić – w myśl art. 29a ust. 2 powołanej ustawy – podstawę opodatkowania jako cenę nabycia tego towaru (bez VAT) lub towaru podobnego a gdy ceny nabycia brak, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Zasadę opodatkowania nieodpłatnych przekazań na gruncie europejskim reguluje art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1). Zgodnie z tym przepisem wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. Z zapisu tego wynika, że w myśl przepisów unijnych opodatkowaniu podlega wszelkie przekazanie nieodpłatne a więc i takie uczynione przez podatnika VAT na rzecz swego kontrahenta.

Prezenty o małej wartości

Jednakże obowiązek opodatkowania przekazania nie dotyczy przypadków, gdy jego przedmiotem były prezenty o małej wartości i próbki, jeżeli przekazanie takie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą – art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Przez prezenty o małej wartości, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą ustalić tożsamość obdarowanych,
  • których przekazanie nie zostało ujęte w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia (bez podatku), jednostkowy koszt wytworzenia, określone na moment przekazania nie przekroczyły 10 zł.

Z przywołanego przepisu wynika, że nie jest opodatkowane VAT przekazanie kontrahentowi towarów w przypadku, gdy ich wartość jest niższa od 10 zł. Także nie będzie mu podlegało opodatkowanie przekazania prezentu o małej wartości mieszczącego się w przedziale kwotowym 10,01 zł – 100 zł. Warunkiem będzie w tym przypadku prowadzenie ewidencji obdarowanych podmiotów. Prowadzenie tej ewidencji to kłopotliwy obowiązek biurokratyczny wymagający odbierania, np. potwierdzeń odbioru prezentów i uzyskiwania danych obdarowanych podmiotów. Aby tego uniknąć lepiej więc przekazywać kontrahentom towary o wartości do 10 zł włącznie.

W przepisie tym chodzi zarówno o osoby fizyczne jaki i osoby prawne. Wartość przekazywanego towaru zawsze jest niezmienna. Limit kwotowy przekazywanych towarów zawsze jest taki sam, niezależnie od tego czy dotyczy kontrahentów będącymi osobami fizycznymi czy prawnymi, przy czym w odniesieniu do tych drugich jest on naprawdę niewielki.

Dokumentowanie

Przekazanie nieodpłatne powinno zostać właściwie udokumentowane. Trudno w takim przypadku obdarowanemu kontrahentowi wraz z prezentem wręczać fakturę. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują zaś instytucji faktury wewnętrznej. Z drugiej jednak strony nie zawierają zakazu stosowania tego rodzaju dokumentów, a więc podatnicy mogą się nimi posługiwać w dalszym ciągu o ile taka jest ich wola.

Przykład
Podatnik przekazał kontrahentowi towar o wartości 80 zł. Czynność nie będzie podlegała VAT pod warunkiem, że będzie on prowadził ewidencję obdarowanych podmiotów. Jeżeli przedsiębiorca przekaże temu samemu podmiotowi towar o wartości 20 zł przekazania takiego nie obejmie VAT, gdyż łączna kwota nie przekroczy 100 zł. Jeżeli następnie będzie miało miejsce przekazanie towaru o wartości 9 zł nie będzie ono podlegać opodatkowaniu pomimo, że łącznie przekazania przekroczą kwotę 100 zł. Jednak to ostatnie przekazanie nie będzie dotyczyło prezentu o wartości powyżej 10 zł.

Podatnik w celu przekazania kontrahentom prezentów może skorzystać z usług agencji marketingowej. Nie jest w takim przypadku związany powyższymi limitami, gdyż nie zachodzi tu przekazanie nieodpłatne, jako że agencja za swoje usługi otrzymuje wynagrodzenie. Ponieważ za swe usługi wystawia fakturę VAT podatek w niej naliczony podlegać może odliczeniu. Odlicza ona VAT od zakupionych i przekazanych towarów i nie nalicza go w momencie dokonywania przekazania towaru. Takie działania nie zawsze spotykają się z aprobatą organów skarbowych, których zdaniem z faktury wystawionej przez agencję należy wyłączyć VAT od zakupionych i przekazanych towarów.

Próbki

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT próbką jest identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, a przekazanie go przez podatnika służy:

  • promocji tego towaru oraz,
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy finalnego, chyba że zaspokojenie jego potrzeb jest nieodłącznym celem promocji tego towaru i skłaniać ma tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

TSUE w wyroku w sprawie C-581/08 z 30 września 2010 r. EMI Group Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs uznał za próbkę egzemplarz okazowy produktu, który ma na celu promocję jego sprzedaży i umożliwiający oceniać jego cechy i właściwości bez wykorzystania finalnego innego niż nieodłączne powiązanie z takimi działaniami promocyjnymi. Trybunał uznał, że prawo krajowe nie może ograniczać tego pojęcia wyłącznie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczone do sprzedaży bądź jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględniania charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych.

Istotne znaczenie ma również interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 31 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.321.2017.2.MT. Wyjaśniono w niej, że o uznaniu towaru za próbkę w szczególności decyduje brak handlowego przeznaczenia, wynikający z niewielkiej ilości lub wartości próbek. Te kryteria wartościowo ilościowe oceniać należy ze względu na przekazania dokonane na rzecz danego odbiorcy w określonym czasie. W sytuacji, gdy są przedmiotem przekazania z uwagi na brak możliwości zaspokajania potrzeb kontrahenta nie mogą stanowić przedmiotu opodatkowania.
Ustawa o VAT nie wprowadziła górnej granicy wartości próbek. Wynika z tego, że za próbkę uznać można także towar o dużej wartości w przypadku, gdy spełniać on będzie przesłanki uznania go za próbkę.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz