VAT: Warunki zastosowania stawki 0% przy WDT

W przypadku dokonywania czynności opodatkowanej jaką jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów sprzedawca może skorzystać ze stawki VAT 0%. Jest to o tyle korzystne, że w takim przypadku podatnik nadal wykonuje czynność opodatkowaną (tyle, że objętą zerową stawką VAT), co pozwala na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego towaru.

 

Istotą transakcji wewnątrzwspólnotowych jest faktyczne opodatkowanie dostawy towaru w państwie przeznaczenia (do którego towar jest docelowo przemieszczany). Dostawa, która następuje na terytorium państwa dostawcy towarów, jest opodatkowana stawką 0%, a w państwie nabywcy następuje opodatkowanie tej dostawy według stawki podatku tam właściwej. Taki sposób opodatkowana transakcji ma na celu uniknięcie zakłócania konkurencji, powodowanego podwójnym opodatkowaniem lub brakiem opodatkowania.

Aby jednak zastosowanie stawki 0% dla WDT było możliwe konieczne jest spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 42 ust. 1 ustawy VAT.

We wskazanym przepisie możemy przeczytać, ze Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;

2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Dodatkowo art. 42 ust. 1a ustawy VAT wskazuje na przypadki negatywne tj. takie okoliczności gdy zastosowanie stawki 0% VAT przy WDT nie jest możliwe. W świetle tego przepisu nie ma zastosowania, jeżeli:

1) podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia informacji podsumowującej lub

2) złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8

- chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Warto też pamiętać, że sam wywóz towaru z kraju na terytorium innego państwa członkowskiego nie przesądza o możliwości opodatkowania tej czynności 0% stawką podatku VAT, lecz konieczne jest, aby wywieziony z kraju towar został dostarczony do innego konkretnego podatnika w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów (wyrok NSA z dnia 15.09.2021r., I FSK 553/18).

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: stawka vat - stawka podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wdt), dokumentowanie wdt

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...