VAT: Ulga na złe długi VAT cz. 1 - korekta podatku należnego

Konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy towaru lub wykonanej usługi powiązana jest z momentem powstania obowiązku podatkowego. Należy pamiętać, że taki obowiązek podatkowy nie w każdym przypadku jest równoznaczny z datą otrzymania płatności. W wielu przypadkach obowiązek podatkowy powstaje już w dacie dokonania dostawy lub w dacie wykonania usługi i nie ma znaczenia czy sprzedawca otrzymał wynagrodzenie za wykonane świadczenie.

 

W celu ochrony interesów ekonomicznych podatników, którzy nie mogą wyegzekwować należności za wykonane świadczenie wprowadzono instytucję ulgi na złe długi.

Jak stanowi art. 89a ust. 1 ustawy VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warunkiem korekty podatku należnego jest również aby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Korekta podatku może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Wierzyciel informuje o korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej, w której dokonuje tej korekty.

Co ciekawe powyższe jest prawem, a nie obowiązkiem sprzedawcy. Jak wskazuje NSA w wyroku z dnia 27.11.2019r., II FSK 3955/17:

„W razie nieuregulowania należności przez nabywców jest możliwość korekty podatku przy wierzytelności nieściągalnej, tj. tzw. "ulgę na złe długi", określoną w art. 89a u.p.t.u. Możliwość skorygowania rozliczenia pozwala uniknąć dolegliwych skutków w postaci zapłaty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...