VAT: Ulga na złe długi - korekta podatku należnego - cz. 2 

Świadczenie usług oraz dostawa towarów może mieć miejsce również na rzecz innych podmiotów niż czynni podatnicy VAT. W takim przypadku podatnik, który nie otrzymał wynagrodzenia również może skorzystać z ulgi na złe długi.

 

Otóż zgodnie z art. 89a ust. 2a ustawy VAT w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, korekta podatku należnego może zostać dokonana, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Powyższa regulacja odnosi się zatem do przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów na rzecz konsumentów lub też podatników zwolnionych od podatku VAT.

W tym zakresie warto też wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187(1) KC

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

4) nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Jak czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 29.07.2022r., nr 0114-KDIP4-2.4012.246.2022.1.MC:

„Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy stwierdzić należy, że będą Państwo mieli prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jeżeli wierzytelność zostanie wpisana do jednego z rejestrów dłużników prowadzonego przez (...) w rozumieniu o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Należy bowiem uznać, że wpisanie wierzytelności do jednego z rejestrów długów prowadzonego na poziomie krajowym w jednym z pięciu działających w Polsce Rejestrów Dłużników, które prowadzą rejestry na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych spełnia przesłankę konieczną dla zastosowania tzw. ulgi na złe długi określoną w art. 89a ust. 2a pkt 2 ustawy, tj. wymóg aby wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym.

Zatem za prawidłowe należy uznać Państwa stanowisko, zgodnie z którym w myśl art. 89a ust. 2a pkt 2 ustawy będą mieli Państwo prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jeżeli wierzytelność zostanie wpisana do jednego z rejestrów dłużników prowadzonego przez (...) w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat, korekta podatku naliczonego

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...