Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.02.2015

VAT: Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a WNT

Podmiot polski, który nabywa towary od podatników z innych państw członkowskich UE, może – w zależności od konkretnych okoliczności – czynić to w ramach:

  • WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Do uznania transakcji za WNT konieczne jest między innymi spełnienie warunku, aby zarówno dostawca, jak i nabywca towaru byli podatnikami VAT zarejestrowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych, czyli złożyli zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym zaznaczą zamiar dokonywania takich transakcji, a następnie uzyskali NIP UE.

Przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), rozumie się zaś dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

  1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Wynika z tego wprost, że sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju ma miejsce wówczas, gdy:

  1. sprzedawcą jest podatnik podatku od wartości dodanej,
  2. towary są wysyłane albo transportowane przez tego sprzedawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski,
  3. nabywcą jest podmiot, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

O ile pierwsze dwa warunki wydają się oczywiste, o tyle trzeci z nich wymaga pewnego komentarza. Otóż to, które podmioty – oprócz oczywiście osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – nie są obowiązane do rozliczania WNT, wynika z postanowień art. 10 ustawy o VAT. I tak między innymi wtedy, gdy podatnicy:

  • którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  • u których sprzedaż jest zwolniona od podatku do wysokości limitu rocznego 150 000 zł,

nie dokonają nabycia towarów wysyłanych lub transportowanych z innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od wartości dodanej, na łączną kwotę przekraczającą w roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym 50 000 zł, wówczas nie są oni obowiązani do rozliczania WNT.

Do tej kwoty 50 000 zł – zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o VAT – nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane.

Nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej czy w ramach WNT?

Oczywiście brak obowiązku rozliczania WNT nie wyklucza tego, że wyżej wskazane podmioty, o których mowa w art. 10 ustawy o VAT, mogą dobrowolnie zarejestrować się jako podatnicy VAT-UE i rozpoznawać WNT, zamiast nabywać towary w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Rejestracja do VAT-UE nie oznacza utraty prawa do zwolnienia z VAT z tytułu świadczonych usług i dokonywanych dostaw towarów.

Przykład:

Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą, ale korzysta ze zwolnienia z VAT. Zamierza nabyć z terytorium Niemiec maszynę produkcyjną o wartości netto 10 000 euro. Kwota niemieckiego VAT to 1900 euro. Pani Anna nie wykonywała dotychczas takich nabyć, w związku z czym nie dojdzie do przekroczenia limitu 50 000 zł.

Jeżeli pani Anna nie zarejestruje się przed dokonaniem transakcji do VAT-UE, transakcja będzie realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Do limitu 50 000 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy o VAT, pani Anna powinna uwzględnić kwotę netto nabycia, czyli równowartość 10 000 euro.

Gdyby VAT na to urządzenie w Polsce wynosił np. 8%, wówczas korzystne byłoby dokonanie rejestracji do VAT UE i rozliczenie podatku należnego z tytułu WNT w Polsce. Z uwagi na to, że pani Anna nie jest podatnikiem VAT, musiałaby złożyć deklarację VAT-9M i zapłacić te 8% VAT, przy czym nie przysługiwałoby jej prawo do jego odliczenia. Zapłacony podatek mogłaby jednak ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

Podkreślić wyraźnie trzeba, że kwestie opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, czyli w naszym wypadku na terytorium Polski, dotyczą sprzedawcy tego towaru, nie zaś jego nabywcy. Zasadą wynikającą z art. 24 ust. 1 ustawy o VAT jest, że dostawę towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, a co za tym idzie – powinna być ona opodatkowana na terytorium Polski.

Przepis ten wprowadza jednak od tej zasady bardzo istotny wyjątek. Otóż zgodnie art. 24 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł. Limit ten dotyczy podmiotu, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej z innego państwa członkowskiego na terytorium Polski.

Podatnik taki, mimo nieprzekroczenia limitu 160 000 zł, ma – zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 4 i nast. ustawy o VAT – prawo opodatkowania dostaw na terytorium Polski. Wymaga to uprzedniego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tej opcji. Wybór obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.

Późniejsza rezygnacja również wymaga pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz