VAT: Podstawa opodatkowania w przypadku importu

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy VAT w przypadku opodatkowanej czynności jaką jest import towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

 

Do podstawy opodatkowania dolicza się opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów

Podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.

 

 

Natomiast w przypadku importu usług podstawa opodatkowania jest określana na zasadach ogólnych, a więc w oparciu o art. 29a ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, że podstawą jest wszystko co stanowi zapłatę.

Warto również wskazać, że na mocy art. 30c ust. 1 ustawy VAT podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się, w przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru.

Ponadto należy wskazać, że ustawodawca przewidział szczególny sposób rozliczenia podatku w przypadku, w którym towar będący przedmiotem instalacji lub montażu na terytorium Polski, opodatkowany na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, jest jednocześnie towarem opodatkowanym podatkiem od towarów i usług z tytułu jego importu.

I tak, zgodnie z art. 30c ust. 2 ustawy - podstawy opodatkowania przy dostawie towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarów, nie ustala się, w przypadku gdy podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów. Jeżeli jednak kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej różnicy.

Skutkiem zastosowania powyższego przepisu jest brak dwukrotnego opodatkowania jednego towaru, zarówno w związku z wystąpieniem dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, jak i w związku z dokonaniem przez niego importu tego towaru.

Przy czym z przepisu tego wynika, że podstawy opodatkowania z tytułu nabycia towarów instalowanych lub montowanych na terytorium kraju nie ustala się w sytuacji, gdy podatek od nabycia tych towarów został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów.

Zatem z powołanego przepisu art. 30c ust. 2 ustawy wynika, że aby nie ustalać podstawy opodatkowania z tytułu nabycia towarów montowanych lub instalowanych musi nastąpić faktyczne pobranie podatku od nabywcy z tytułu importu tych towarów.

Tak też Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 27 lutego 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.602.2017.1.KB.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: import, podstawa opodatkowania

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...