21.03.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

VAT na towary wrażliwe. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe dostawcy

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ponoszenia przez Wnioskodawcę odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu metalami szlachetnymi (głównie złotem i srebrem). Zainteresowany w ramach swojej działalności gospodarczej będzie nabywał od podmiotów gospodarczych metale szlachetne (głównie złoto oraz srebro) w różnej formie i postaci, jak również niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie (dalej: Towary handlowe). Nabywane Towary handlowe będą mieścić się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) wymienionych w pozycjach nr 14-18 oraz nr 21 Załącznika nr 13 do ustawy o VAT:

 1. PKWiU 24.41.10.0 – Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 2. PKWiU ex 24.41.20.0 – Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych;
 3. PKWiU 24.41.30.0 – Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 4. PKWiU ex 24.41.40.0 – Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 5. PKWiU ex 24.41.50.0 – Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 6. PKWIU ex 32.12.13.0 – Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Przeznaczenie nabywanych przez Wnioskodawcę Towarów handlowych będzie różne. Większość Towarów handlowych Zainteresowany sprzeda innym podmiotom gospodarczym w stanie nieprzetworzonym. Może jednak zdarzyć się tak, że Spółka wykorzysta część Towarów handlowych do produkcji własnych wyrobów jubilerskich bądź dokona obróbki tych Towarów handlowych polegającej na ich przetopieniu, bądź rafinacji w celu uzyskania czystych metali szlachetnych (np. złota o próbie 999), które później zostaną odprzedane innym podmiotom gospodarczym.

Wartość transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami gospodarczymi, od których będą nabywane opisane wyżej Towary handlowe każdorazowo przekroczy kwotę 50.000 zł bez podatku VAT. Wnioskodawca regularnie będzie sprawdzał swoich dostawców w oparciu o dostępne mu mechanizmy prawne, weryfikując w szczególności informacje dostępne w KRS, CEIDG, VIES. Dodatkowo Zainteresowany będzie żądał od swoich dostawców okazywania zaświadczeń potwierdzających brak zaległości publicznoprawnych oraz fakt zarejestrowania jako czynnych podatników VAT. Każde nabycie Towarów handlowych zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami w postaci faktur, dokumentów magazynowych, protokołów przyjęcia towaru, a osoby występujące w imieniu dostawców będą legitymowane w celu ustalenia ich tożsamości. W dacie dokonania transakcji Wnioskodawca nie będzie miał żadnej wiedzy i nie będzie miał podstaw podejrzewać swoich dostawców, że kwota podatku VAT przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę może nie zostać zapłacona przez danego dostawcę na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego. Zainteresowany nie będzie miał możliwości zweryfikowania podmiotów gospodarczych występujących na wcześniejszych etapach obrotu (tj. poprzedzających dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy przez jego dostawcę), gdyż informacje na ten temat stanowią tajemnicę handlową niedostępną Spółce.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z obrotem metalami szlachetnymi Wnioskodawca będzie nabywał Towary handlowe od podmiotów gospodarczych, które będą widniały w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, tj. w wykazie o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT. Na dzień każdej z dostaw zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. dostawca Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Wnioskodawca będzie opierał wiedzę w zakresie prawidłowo złożonych kaucji gwarancyjnych przez dostawców o dane z wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku, gdy na dzień dokonania dostawy Zainteresowany zweryfikował dostawcę w oparciu o wykaz prowadzony przez Ministra Finansów oraz łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.?
 2. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że tenże dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców łącznie?
 3. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że poddostawca tego dostawcy bądź inny podmiot występujący na jeszcze wcześniejszych etapach łańcucha dostaw Towarów handlowych posiadał zaległość w podatku od towarów i usług bądź taka zaległość została takiemu podmiotowi po jakimś czasie określona w drodze decyzji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:
1. Nie będzie on odpowiadał jako osoba trzecia, na zasadach określonych w art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającego na dostawę Towarów handlowych z uwagi na fakt, że na dzień dokonania dostawy Wnioskodawca zweryfikował tego dostawcę na podstawie wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów oraz łącznie zostały spełnione warunki:

 1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającego na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku VAT przypadającego na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub część tego podatku VAT nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT przepisu ust. 1 określającego odpowiedzialność solidarną nabywcy nie stosuje się, jeżeli na dzień dokonania dostawy łącznie były spełnione następujące warunki:

 1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

W świetle powyższego, podatnik będący nabywcą nie podlega odpowiedzialności solidarnej, jeżeli nabędzie towary od dostawcy wymienionego na dzień dokonania dostawy w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz wysokość złożonej przez tego dostawcę kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz podatnika (nie mniej niż 200.000 zł) bądź kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nabędzie Towary handlowe wskazane w załączniku nr 13 do ustawy o VAT od dostawcy wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT oraz na dzień dokonania dostawy towarów wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez tego dostawcę będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy bądź kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł, to odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy będzie wyłączona.

2. Nie będzie on odpowiadał jako osoba trzecia, na zasadach określonych w art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, okaże się że tenże dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców. Dla wyłączenia odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy nie ma bowiem znaczenia proporcja wysokości złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej do wysokości kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz kilku różnych odbiorców. Co do zasady, za to czy wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz nabywcy odpowiada dostawca jako podmiot wnoszący tę kaucję. Jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia, w celu uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności, czy na dzień dokonania przez niego nabycia Towarów handlowych od danego dostawcy została zachowana opisana wyżej proporcja, jednak wyłącznie w zakresie dostaw Towarów handlowych w danym miesiącu pomiędzy Wnioskodawcą a danym dostawcą. Wnioskodawca nie może mieć żadnej wiedzy na temat dostaw Towarów handlowych dokonanych w danym miesiącu przez dostawcę na rzecz innych odbiorców niż Wnioskodawca. Może więc zdarzyć się tak, że dany dostawca dokonana w danym miesiącu kilku dostaw Towarów handlowych zarówno na rzecz Wnioskodawcy jak i na rzecz innych odbiorców (o czym Wnioskodawca nie będzie wiedział), a jedna piąta kwoty podatku VAT należnego przypadającego na te wszystkie dostawy będzie większa od złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej. Taka okoliczność nie będzie jednak rzutowała na odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy, bowiem art. 105a ustawy o VAT wiąże odpowiedzialność solidarną nabywcy wyłącznie z proporcją jednej piątej kwoty podatku VAT należnego w stosunku do kwoty złożonej kaucji gwarancyjnej obliczoną dla dostaw towarów wymienionych w Załączniku nr 13 do ustawy o VAT pomiędzy jednym podatnikiem mogącym ponosić odpowiedzialność solidarną (np. Wnioskodawca,) a jego dostawcą, a nie pomiędzy wieloma podatnikami mogącymi ponosić odpowiedzialność solidarną (w tym np. Wnioskodawcą) a ich wspólnym dostawcą.

3. Nie będzie on odpowiadał jako osoba trzecia na zasadach określonych w art. 105a ustawy o VAT w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług również w przypadku, gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, okaże się że poddostawca tego dostawcy bądź inny podmiot występujący na jeszcze wcześniejszych etapach łańcucha dostaw Towarów handlowych posiadał zaległość w podatku od towarów i usług bądź taka zaległość została takiemu podmiotowi po jakimś czasie określona w drodze decyzji podatkowej. Dla wyłączenia odpowiedzialności solidarnej Wnioskodawcy nie ma bowiem znaczenia ewentualna zaległość podatkowa obciążająca poddostawcę dostawcy bądź inny podmiot występujący na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw bez względu na datę oraz sposób powstania takiej zaległości. Wnioskodawca nie będzie mieć żadnej wiedzy na temat podmiotów występujących na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, czego konsekwencją będzie brak możliwości zweryfikowania przez niego takich podmiotów. Informacja na temat poddostawców stanowi tajemnicę handlową dostawcy Wnioskodawcy, który może nie być zainteresowany jej udostępnieniem z obawy o wyeliminowanie go z łańcucha dostaw.

Okoliczność istnienia lub późniejszego powstania u poddostawcy zaległości w podatku od towarów i usług nie może rzutować na odpowiedzialność solidarną Wnioskodawcy, bowiem art. 105a ustawy o VAT wiąże odpowiedzialność solidarną nabywcy wyłącznie z proporcją jednej piątej kwoty podatku VAT należnego w stosunku do kwoty złożonej kaucji gwarancyjnej obliczoną dla dostaw towarów wymienionych w Załączniku nr 13 do ustawy o VAT pomiędzy jednym podatnikiem mogącym ponosić odpowiedzialność solidarną (np. Wnioskodawcą) a jego dostawcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, który stanowi, że sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać w tym miejscu należy, że od dnia 1 października 2013 r. wprowadzono do ustawy instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi towarami.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy.

Powyższa zmiana spowodowała, że od tego dnia do ustawy został dodany także załącznik nr 13 stanowiący wykaz towarów (zwanych dalej towarami wrażliwymi), o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy, podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 105a ust. 2 ustawy, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

W tym miejscu należy nadmienić, że w art. 2 pkt 27b ustawy zdefiniowano, że przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się:

 1. do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:
  1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
  2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub
 2. jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
 3. jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
  1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej:
   • 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy,
   • 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Zatem, powyższe przepisy (art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy) zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.
Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej (art. 105b ust. 1a ustawy).

Stosownie do art. 105b ust. 2 ustawy, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż:

 1. 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy;
 2. 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 105c ust. 5 ustawy, w przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

 1. jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub
 2. jest niższa niż:
  1. 200.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy,
  2. 1.000.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy

– naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.

Zgodnie z art. 105c ust. 6 ustawy, przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej:

 1. 3.000.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy;
 2. 10.000.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Ponadto wskazać należy na art. 117b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnik, o którym mowa w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy towarów w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 117b § 2 Ordynacji podatkowej, zakres odpowiedzialności podatkowej nie obejmuje należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1, 3 i 4 oraz odsetek za zwłokę powstałych przed dniem wydania decyzji o tej odpowiedzialności.

Powyższe przepisy zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej od dnia 1 października 2013 r. i mają one związek z wejściem w życie od tej samej daty art. 105a ustawy.

Zakres odpowiedzialności podmiotu, o którym mowa w art. 105a ustawy, obejmuje tylko zaległości podatkowe podmiotu dokonującego określonych dostaw na rzecz podatnika, a także odsetki za zwłokę, ale powstałe od dnia wydania decyzji o tej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe jest szersza, ponieważ art. 105a ustawy stosuje się do dostaw towarów dokonanych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 października 2013 r.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu metalami szlachetnymi (głównie złotem i srebrem). Zainteresowany w ramach swojej działalności gospodarczej będzie nabywał od podmiotów gospodarczych metale szlachetne (głównie złoto oraz srebro) w różnej formie i postaci, jak również niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie (Towary handlowe). Nabywane Towary handlowe będą mieścić się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wymienionych w pozycjach nr 14-18 oraz nr 21 Załącznika nr 13 do ustawy:

 1. PKWiU 24.41.10.0 – Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 2. PKWiU ex 24.41.20.0 – Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych;
 3. PKWiU 24.41.30.0 – Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 4. PKWiU ex 24.41.40.0 – Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 5. PKWiU ex 24.41.50.0 – Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 6. PKWIU ex 32.12.13.0 – Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Przeznaczenie nabywanych przez Wnioskodawcę Towarów handlowych będzie różne. Większość Towarów handlowych Zainteresowany sprzeda innym podmiotom gospodarczym w stanie nieprzetworzonym. Może jednak zdarzyć się tak, że Spółka wykorzysta część Towarów handlowych do produkcji własnych wyrobów jubilerskich bądź dokona obróbki tych Towarów handlowych polegającej na ich przetopieniu, bądź rafinacji w celu uzyskania czystych metali szlachetnych (np. złota o próbie 999), które później zostaną odprzedane innym podmiotom gospodarczym.

Wartość transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami gospodarczymi, od których będą nabywane opisane wyżej Towary handlowe każdorazowo przekroczy kwotę 50.000 zł bez podatku VAT. Wnioskodawca regularnie będzie sprawdzał swoich dostawców w oparciu o dostępne mu mechanizmy prawne, weryfikując w szczególności informacje dostępne w KRS, CEIDG, VIES. Dodatkowo Zainteresowany będzie żądał od swoich dostawców okazywania zaświadczeń potwierdzających brak zaległości publicznoprawnych oraz fakt zarejestrowania jako czynnych podatników VAT. Każde nabycie Towarów handlowych zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami w postaci faktur, dokumentów magazynowych, protokołów przyjęcia towaru, a osoby występujące w imieniu dostawców będą legitymowane w celu ustalenia ich tożsamości. W dacie dokonania transakcji Wnioskodawca nie będzie miał żadnej wiedzy i nie będzie miał podstaw podejrzewać swoich dostawców, że kwota podatku VAT przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę może nie zostać zapłacona przez danego dostawcę na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego. Zainteresowany nie będzie miał możliwości zweryfikowania podmiotów gospodarczych występujących na wcześniejszych etapach obrotu (tj. poprzedzających dostawę dokonaną na rzecz Wnioskodawcy przez jego dostawcę), gdyż informacje na ten temat stanowią tajemnicę handlową niedostępną Spółce.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z obrotem metalami szlachetnymi Wnioskodawca będzie nabywał Towary handlowe od podmiotów gospodarczych, które będą widniały w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, tj. w wykazie o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT. Na dzień każdej z dostaw zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. dostawca Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ustawy o VAT,
 2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy o VAT będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Wnioskodawca będzie opierał wiedzę w zakresie prawidłowo złożonych kaucji gwarancyjnych przez dostawców o dane z wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jest zainteresowany czy może odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy w sytuacji gdy:

 1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy oraz wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł;
 2. po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że tenże dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców łącznie;
 3. gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu numer 1, okaże się że poddostawca tego dostawcy bądź inny podmiot występujący na jeszcze wcześniejszych etapach łańcucha dostaw Towarów handlowych posiadał zaległość w podatku od towarów i usług bądź taka zaległość została takiemu podmiotowi po jakimś czasie określona w drodze decyzji podatkowej.

Odnosząc powołane wyżej przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy, odnosi się wyłącznie do zobowiązań podatkowych bezpośredniego dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy tych towarów. Zatem odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy, odnosi się wyłącznie do dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez jego bezpośredniego dostawcę i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Zainteresowany nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości dostawców pośrednich w oparciu o art. 105a ustawy, ci bowiem nie są podmiotami dokonującymi na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych.

Ponadto jak oświadczył Zainteresowany:

 • wartość transakcji pomiędzy nim a podmiotami gospodarczymi, od których będą nabywane Towary handlowe każdorazowo przekroczy kwotę 50.000 zł bez podatku VAT,
 • w dacie dokonania transakcji nie będzie miał żadnej wiedzy i nie będzie miał podstaw podejrzewać swoich dostawców, że kwota podatku VAT przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawę może nie zostać zapłacona przez danego dostawcę na rachunek właściwego dla niego urzędu skarbowego,
 • będzie nabywał Towary handlowe od podmiotów gospodarczych, które będą widniały w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, tj. w wykazie o którym mowa w art. 105c ustawy,
 • wysokość kaucji, o której mowa w art. 105b ustawy będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja ta będzie wynosiła co najmniej 3.000.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przez Wnioskodawcę warunki w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie będą spełnione wymagania wynikające z przepisu art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy w związku z art. 105b ust. 2 ustawy zwalniające nabywcę z odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy.

Bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – dostawca na moment dostawy będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej do Urzędu Skarbowego odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu do Spółki lub kaucja ta wynosiła 3.000.000,00 zł.

Tym samym, w związku ze spełnieniem powyższych warunków Zainteresowany nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy.

Należy przy tym podkreślić, że na wyłączenie Wnioskodawcy od odpowiedzialności za zobowiązania dostawcy nie ma wpływu fakt, że dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Zainteresowanego, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilu różnych odbiorców łącznie.

Jednak w sytuacji takiej – zgodnie z art. 105c ust. 5 i 6 ustawy – dostawca może zostać usunięty z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, co może mieć wpływ na ochronę Wnioskodawcy w odniesieniu do dostaw dokonywanych w okresie gdy dostawcy nie będzie już w wykazie.

Reasumując, odpowiadając na zadane we wniosku pytania, należy stwierdzić, że:

 1. w sytuacji gdy Wnioskodawca zweryfikował dostawcę w oparciu o wykaz prowadzony przez Ministra Finansów oraz łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. dostawca dokonujący dostawy Towarów handlowych będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ustawy,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ustawy będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub kaucja ta będzie wyniosła co najmniej 3.000.000 zł

Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie na podstawie art. 105a ustawy w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy;

 1. w sytuacji gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu nr 1 okaże się, że ten dostawca w tym samym miesiącu dokonał dostaw Towarów handlowych na rzecz kilku różnych odbiorców, w tym na rzecz Wnioskodawcy, a złożona przez tego dostawcę kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu przez tego dostawcę na rzecz kilku różnych odbiorców łącznie, Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie na podstawie art. 105a ustawy w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy;
 2. w sytuacji gdy po dokonaniu przez zweryfikowanego dostawcę dostawy Towarów handlowych, której towarzyszyło spełnienie warunków opisanych w pytaniu nr 1 okaże się, że poddostawca tego dostawcy bądź inny podmiot występujący na jeszcze wcześniejszych etapach łańcucha dostaw Towarów handlowych posiadał zaległość w podatku od towarów i usług, bądź taka zaległość została takiemu podmiotowi po jakimś czasie określona w drodze decyzji podatkowej, Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie na podstawie art. 105a ustawy w związku z art. 117b Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe swojego dostawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 17 lutego 2016 r., nr ILPP5/4512-1-278/15-2/PG - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Hasła tematyczne: vat, opodatkowanie, odpowiedzialność solidarna, nabywca, odbiorca, dostawca, zobowiązania podatkowe, towary wrażliwe

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...