Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.03.2021

Używane ponad rok składniki majątku: środki trwałe czy wyposażenie?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, płacąc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadzę PKPiR). Kupiłem do firmy ekspres do kawy o wartości nieco przekraczającej 4000 zł. Zakładam, że będzie używany dłużej niż rok. Czy w związku z faktem, że jego cena zakupu nie przekroczyła kwoty 10 000 zł, mogę zaliczyć wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujący jest przewidywany okres używania ekspresu?

Kwestie podatkowe, związane z amortyzacją reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnijmy, że zgodnie z nią amortyzacji podlegają między innymi stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Środki te określamy mianem środków trwałych.

Są jednak pewne wyjątki: amortyzacji nie podlegają bowiem zgodnie z ww. ustawą:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy;
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności.

Gdyby zakończyć lekturę ustawy o PIT w tym miejscu, moglibyśmy stwierdzić, iż wspomniany w pytaniu ekspres do kawy jest środkiem trwałym, podlegającym amortyzacji - spełnia bowiem wszystkie wskazany wyżej warunki. Przy czym, zgodnie z art. 22f ustawy, w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych albo na zasadach ogólnych (amortyzując zakupiony ekspres według stawki amortyzacji określonej w wykazie stawek), albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Jednak dla składników majątkowych o relatywnie niewielkiej wartości ustawa czyni wyjątek.

Zgodnie z jej art. 22d można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł - wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Reasumując - po zakupie dla celów działalności wyposażenia o wartości nie przekraczającej 10 000 zł mamy do wyboru trzy opcje:

 • po pierwsze, możemy nie zaliczać go do środków trwałych i wydatki związane z nabyciem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,
 • po drugie, możemy zaliczyć składnik majątku do środków trwałych, a następnie go zamortyzować - poprzez dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - w wysokości odpowiadającej wydatkom na nabycie danego składnika majątku - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym;
 • po trzecie, możemy amortyzować zakupiony składnik majątku na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe czy też wartości niematerialne i prawne.

Pamiętajmy przy tym, że jeśli skorzystamy z opcji pierwszej, takiego składnika majątku nie ujmuje się w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja wyposażenia

Podatnicy prowadzący rachunkowość w formie PKPiR zobowiązani są czynić to zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Do końca 2019 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które zawierało definicję wyposażenia, określając je jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Wskazany w pytaniu ekspres do kawy spełniałby te warunki, w przypadku wyboru pierwszej możliwości.

Należało w niej ujmować wyposażenie, którego wartość początkowa przekraczała 1500 zł.

W ewidencji wyposażenia musiały znajdować się następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
 • data nabycia,
 • numer faktury lub rachunku,
 • nazwa wyposażenia,
 • cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
 • numer pozycji, pod którą wpisano w PKPiR koszt związany z nabyciem wyposażenia,
 • data likwidacji (w tym również data sprzedaży lub darowizny) oraz przyczyna likwidacji wyposażenia.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje jednak nowe rozporządzenie ws. PKPiR, tj. z dnia z dnia 23 grudnia 2019 r., które zniosło obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Dodajmy, że zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia nie zabrania przedsiębiorcy prowadzenia takiego rejestru na własne potrzeby.

 

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz