Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.02.2015

Uszlachetnianie poza procedurą uszlachetniania czynnego a stawka 0%

Opodatkowanie stawką w wysokości 0% ma zastosowanie do sprzedaży wielu towarów i usług. Znajduje ona zastosowanie przede wszystkim w transakcjach międzynarodowych. Jednak eksport towarów, usługi transportu międzynarodowego czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to nie jedyne transakcje, które są opodatkowane stawką 0%. Ich główny katalog znajduje się w art. 83 ustawy o VAT.

W przepisie tym znajdziemy m.in. punkt wskazujący na możliwość zastosowania przez podatników stawki 0% w przypadku wykonywania usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów (dalej zwane usługami uszlachetniania).

Dodajmy, że artykuł 83 ustawy o VAT ma to do siebie, że oprócz tego, że w jego treści znajduje się spory katalog czynności, które mogą zostać opodatkowane stawką w wysokości 0%, to wymienia również szereg warunków, które podatnik musi spełnić, aby nabyć prawo do stosowania tej stawki (art. 83 ust. 1a–15).

Definicja uszlachetniania

W przypadku omawianych czynności trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że preferencyjne opodatkowanie będzie miało miejsce tylko w odniesieniu do czynności wskazanych w przepisie, tj. do naprawy, uszlachetniania, przerobu i przetwarzania towarów. Definicji tych czynności nie znajdziemy w ustawie o VAT.

Definicję uszlachetniania zawiera Wspólnotowy Kodeks Celny – art. 114, zgodnie z którym procesy uszlachetniania obejmują m.in. obróbkę towarów, w tym montaż, składanie lub instalowanie ich w innych towarach, przetwarzanie towarów, naprawę towarów, w tym ich odnawianie i porządkowanie. Przyjmuje się, że za przerób należy uznać takie przerobienie materiału, półproduktu bądź surowca, z którego uzyskuje się produkt. Natomiast przetworzeniem jest przerabianie, zmienianie nadawanie innego kształtu, wyglądu, postaci, formy – także przeobrażanie, zmienianie i łączenie elementów lub dołączanie elementów do wyrobów dla zapewnienia ich kompletności.

Przepisy dotyczące możliwości opodatkowania ww. czynności stawką 0% regulują sporą liczbę sytuacji faktycznych. Ich główny podział, z uwzględnieniem art. 83 ust. 7–9, należy rozpocząć od stwierdzenia, czy czynności uszlachetniania są wykonywane w odniesieniu do towarów sprowadzonych na terytorium kraju w ramach procedury uszlachetniania czynnego (art. 83 ust. 7 i 8), czy też może wykonywane są poza tą procedurą.

W pierwszym przypadku opodatkowanie stawką w wysokości 0% uzależnione będzie m.in. od charakteru, w jakim występuje podmiot wykonujący usługi uszlachetniania we wskazanej procedurze celnej (istotne znaczenie ma to, czy podmiot świadczy te usługi bezpośrednio, czy jest pośrednikiem, czy działa na zlecenie), ponieważ z tym ustawa o VAT łączy konkretne warunki, których spełnienie pozwoli mu skorzystać ze stawki 0%.

Poza procedurą uszlachetniania czynnego

Natomiast całkowicie inaczej przedstawia się sytuacja opodatkowania stawką w wysokości 0% w drugim przypadku, tj. usług polegających na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczonych na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju (nieważne, czy w UE, czy też poza UE), które nie są wykonywane na towarach objętych procedurą uszlachetniania czynnego.

Wówczas do zastosowania stawki 0% konieczne jest spełnienie trzech warunków. Dotyczą one pochodzenia uszlachetnianych towarów, dokumentacji otrzymanej należności oraz dokumentacji wywozu towarów poza terytorium UE. Oczywiście przed dokonaniem jakiegokolwiek opodatkowania usług wykonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych (podatników, konsumentów) należy mieć zawsze na uwadze przepisy regulujące ustalanie miejsca świadczenia takiej usługi. Opodatkowanie stawką w wysokości 0% omawianych usług z uwagi na treść art. 28b i 28h ustawy o VAT będzie miało miejsce w razie ich świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ww. ustawy (o ile będą wykonywane w Polsce).

I tak, usługi uszlachetniania świadczone na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju będą opodatkowane stawką 0%, w przypadku gdy:

  • wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Unii Europejskiej (np. podmiot niemiecki importuje z Chin towar, którego naprawę zleca podatnikowi z Polski);
  • podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem (czyli wykluczona jest płatność gotówkowa);
  • podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium UE, którego usługa dotyczy (np. zgodnie z ustaleniami poczynionymi z niemieckim podmiotem naprawiony towar ma zostać przetransportowany podmiotowi ukraińskiemu).

Na koniec dodać należy, że opodatkowanie stawką 0% usługi uszlachetniania w omawianym przypadku będzie miało miejsce pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium UE, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od daty wykonania usługi.

Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym będzie uprawniało podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę.

Krzysztof Kaźmierski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz