01.09.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Usługi szkoleniowe a możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT

 

Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi szkoleniowe w zakresie przepisów prawa podatkowego. Nie wykonuje usług doradztwa podatkowego ani innych usług doradczych, a także nie wykonuje usług prawniczych (oraz prawnych). Spółka nie wykonuje i nie zamierza również wykonywać innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów. Czy świadczenie przez spółkę usług szkoleniowych może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ww. ustawy?

 

W ramach świadczonych usług szkoleniowych, spółka zobowiązuje się m.in. do wykonania autorskich materiałów szkoleniowych (w tym m.in. prezentacji multimedialnych, opracowań, konspektów, wykresów i innych materiałów szkoleniowych) oraz opracowywania autorskiego programu wykładów i prowadzenia ich w oparciu o przygotowane materiały szkoleniowe. Natomiast wartość przychodów osiągniętych przez spółkę w roku 2022 z tytułu usług szkoleniowych, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2022, nie przekroczy kwoty 200 tys. zł. W kolejnych latach, spółka również nie przewiduje, że wartość przychodów z tytułu usług szkoleniowych przekroczy w każdym z tych następnych lat, kwoty 200 tys. zł.

Odpowiedź:

Według art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jak stanowi art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W świetle art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zatem, jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego w tym związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z powyższym usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Wskazać należy, że ustawa nie definiuje pojęcia „usługi prawnicze”. Pomocne w tym wypadku jest odwołanie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w której w kategorii „usługi prawnicze” znalazły się usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego, handlowego, pracy i cywilnego, a także usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej, usługi notarialne, arbitrażowe i pojednawcze, oraz związane z aukcjami. Analiza tej kategorii statystycznej wskazuje zatem, że pod pojęciem usług prawniczych PKWiU rozumie rozmaite czynności związane z doradztwem prawnym.

Zauważyć również należy, że ustawa oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują też pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego Słownika, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

W analizowanej sprawie istotny jest charakter opisanych czynności (usług szkoleniowych) wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, który nie wskazuje aby spółka świadczyła usługi prawnicze, czy też doradcze. Wykonywane czynności sprowadzają się do świadczenia usług szkoleniowych (m.in. wykonywanie autorskich materiałów szkoleniowych oraz opracowywanie autorskiego programu wykładów i prowadzenie ich w oparciu o przygotowane materiały szkoleniowe). Ponadto, spółka nie wykonuje i nie zamierza wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. W konsekwencji należy wskazać, że skoro spółka rozpoczęła działalność w roku 2022, a wartość sprzedaży - o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy - nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w tym roku podatkowym (rok 2022) kwoty 200 000 zł, to może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy. W kolejnych latach, jeżeli wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy nie przekroczy kwoty 200 000 zł, to Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 113 ust. 1 ustawy.

Należy jednakże zaznaczyć, że jeżeli wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy przekroczy kwotę 200 000 zł (a w roku 2022 przekroczy tę kwotę w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym), zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą zostanie przekroczona ta kwota. Spółka utraci rónież prawo do zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy.

Podsumowując, spółka świadcząc usługi szkoleniowe może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

 

Interpretacja indywidualna z 22 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.244.2022.1.DS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie podmiotowe, usługi szkoleniowe, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...