Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.07.2014

Usługi księgowe a VAT

Pytanie: Czy usługowe prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań, a także sporządzanie i podpisywanie deklaracji (jest to jedyna kompleksowa usługa) może korzystać ze zwolnienia VAT na podstawie zwolnienia podmiotowego?

Odpowiedź:

Ustawa o VAT nie zabrania podatnikom świadczącym usługi księgowe korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Prowadząc działalność gospodarczą w większości przypadków podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Są jednak również przypadki, w których ze zwolnienia takiego podatnik korzystać nie może. Ustawa o VAT wskazuje na rodzaje sprzedaży, których wykonywanie jest zwolnione z podatku VAT, co oznacza, że bez względu na uzyskany przychód z tej sprzedaży podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie nie będzie jej opodatkowywał podatkiem VAT (zwolnienie przedmiotowe). Natomiast jeśli podatnik dokonuje sprzedaży innego niż zwolnionego przedmiotowo rodzaju towarów bądź usług, to zastosowanie znajdzie tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT. Oznacza to, że dopiero osiągnięcie odpowiedniego pułapu przychodów zobliguje podatnika do zarejestrowania się jako podatnik VAT, co z kolei pociągnie za sobą obowiązek wypełniania szeregu obowiązków administracyjno-ewidencyjnych. Należy jednak wspomnieć, że ustawa o VAT przewiduje również katalog czynności, których wykonywanie oznacza dla podatnika konieczność opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT (bez względu na wysokość osiągniętego przychodu). W przypadku wykonywania tych czynności nie znajdą zastosowania ani zwolnienia przedmiotowe, ani podmiotowe.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT

Do czynności, które nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zaliczamy:

 1. dostawę:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
 2. świadczenie usług:
  • prawniczych,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskich;
 3. czynności dokonywane przez podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Usługi księgowe a zwolnienie z VAT

Z powyższego katalogu wynika, że ustawodawca nie łączy faktu wykonywania usług rachunkowych (księgowych) z natychmiastową utratą prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Dotyczy to w szczególności czynności wykonywanych w ramach posiadanego certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mowa tutaj m.in. o takich czynnościach jak:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz innych ewidencji, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa podatkowego, przeznaczonych do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i kosztów oraz faktur sprzedaży i zakupu VAT;
 • sporządzanie, na podstawie dowodów księgowych wprowadzanych do rejestru VAT, deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie na podstawie dowodów księgowych sprawozdań finansowych, obliczanie na podstawie dowodów księgowych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i ich pracowników oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego zeznań podatkowych;
 • obliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców ich pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i ich przekazywanie do ZUS;
 • sporządzanie list płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników oraz akt osobowych pracowników;
 • branie udziału w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli, dotyczących prowadzenia przez klienta jego kompleksowej obsługi księgowej i odnoszących się wyłącznie do czynności wykonywanych w ramach zawartych umów.

Zatem o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. W sytuacji świadczenia jedynie usług rachunkowych lub rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

O zwolnieniu decyduje kwalifikacja (istota) wykonywanych czynności

Należy również podkreślić, że posiadanie tytułu doradcy podatkowego również nie jest jednoznaczne z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego. Co prawda nazwa tytułu może sugerować, że głównym przedmiotem działalności gospodarczej doradcy podatkowego jest właśnie doradztwo, co w myśl wskazanych wcześniej przepisów oznaczałoby brak prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, to nie oznacza to jednak, iż czynność ta w ramach prowadzonej działalności zgodnie z posiadanym tytułem będzie wykonywana. Jak już wskazałem o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Wykonywanie samych usług księgowych nawet kompleksowych nie można utożsamiać ze świadczeniem usług doradztwa. Posiadanie określonej wiedzy pozwalającej na prowadzenie tych usług nie jest równoznaczne z przyjęciem, że osoba je świadcząca udziela porady, wskazuje sposób postępowania w sprawie. Jeśli więc w ramach działalności doradca podatkowy prowadzi biuro rachunkowe i świadczy wyłącznie usługi księgowo-rachunkowe, nie świadczy natomiast na rzecz swoich klientów żadnych usług doradczych wykraczających poza ramy omówienia kwestii rozliczenia dostarczanych przez nich dokumentów, to należy uznać, że również i w tym przypadku doradcy podatkowemu przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Krzysztof Kaźmierski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz