22.03.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy

Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Jednym z narzędzi mających na celu aktywizację osób bezrobotnych - w tym często osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia po studiach - były dotacje na założenie własnej działalności. To rozwiązanie pozwoliło wielu ludziom otrzymać wsparcie finansowe na samozatrudnienie w formie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Część z tych osób, po kilku latach prowadzenia działalności, decydowała się na zamknięcie firmy i rozpoczęcie pracy na tzw. etacie. Niestety, tym osobom okres prowadzenia działalności nie zalicza się do okresów, które wpływają na wymiar urlopu. Dla przykładu osoba po ukończeniu studiów wyższych i 2 latach pracy na etacie ma prawo do 26 dni urlopu, a osoba po studiach wyższych, która po studiach przez 2 lata prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, ma prawo do 20 dni urlopu.

Dla tych osób jest to sytuacja krzywdząca, godząca w poczucie sprawiedliwości społecznej i równości.

Dlatego zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy rząd widzi możliwość dodania samozatrudnienia jako formy zatrudnienia, która jest wliczana do okresów wliczanych do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Poseł Kazimierz Gołojuch

15 lutego 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1106 w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Kazimierza Gołojucha w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego, przekazaną przy piśmie z dnia 23 lutego br., znak: K8INT1106 , pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje:

Przepisy prawa pracy nie zawierają ogólnej zasady nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych, których nabycie lub wymiar jest uzależniony od okresu zatrudnienia. Występują natomiast regulacje określające zasady ustalania okresu zatrudnienia warunkującego nabycie lub zachowanie prawa do poszczególnych uprawnień i świadczeń pracowniczych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 Kodeksu pracy). Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się okres pozostawania w stosunku pracy u poprzednich pracodawców i u aktualnego pracodawcy (art. 154.1 Kodeksu pracy). Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wlicza się również z mocy przepisu art. 155 Kodeksu pracy, wskazaną w tym przepisie, liczbę lat z tytułu ukończenia określonego poziomu szkoły.

Zasadą jest, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, wlicza się okresy pozostawania w pracowniczym stosunku pracy. Stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy jest stosunkiem prawnym, w którym pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy określonego rodzaju, osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, a pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Stosunek pracy zatem w istotny sposób różni się od działalności gospodarczej, która wykonywana jest na własny rachunek i polega na tym, że przedsiębiorca dobrowolnie podejmuje określony rodzaj działalności wytwórczej czy usługowej i występuje na rynku na równych prawach z innymi podmiotami prowadzącymi taką działalność. Dotyczy to również działalności gospodarczej polegającej na tzw. samozatrudnieniu, w którym osoba fizyczna prowadząca firmę jednoosobową osobiście wykonuje zadania (usługi) wyłącznie na rzecz drugiego partnera zawartej umowy o współpracy. W związku z tym nie jest możliwe utożsamianie tego rodzaju działalności z pracą podporządkowaną wykonywaną w ramach stosunku pracy. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach stosunku pracy mogą występować jako pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników, a nie jako pracownicy.

Z tego względu okresy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek nie są wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Działalność gospodarcza jest bowiem odrębnym i jakościowo odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej, uregulowanym całościowo w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

Informuję również, że istnieje możliwość wprowadzenia u danego pracodawcy w aktach wewnątrzzakładowych (np. układ zbiorowy pracy, regulamin pracy) a także w umowie o pracę wliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienia) do okresów, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego jako regulacji korzystniejszej dla pracowników (art. 9 § 2 i 3 k.p.).

Biorąc powyższe pod uwagę nie wydaje się być uzasadnionym wprowadzenie ogólnej regulacji dotyczącej zaliczenia okresów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również w postaci tzw. samozatrudnienia) do okresów warunkujących wymiar urlopu wypoczynkowego i obecnie nie są planowane prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed

Warszawa, 14 marca 2016 r.

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, urlop wypoczynkowy, samozatrudnienie, kodeks pracy, interpelacja, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...