03.03.2016: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń

Pierwszego stycznia 2016 r. weszło w życie wydane na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2178).

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, przez organizacje pozarządowe (tj. m.in. fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na podstawie rozporządzenia zastępuje ewidencję rachunkową wynikającą z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

Uproszczone ewidencjonowanie

Główne wymagania stawiane podatnikom, którzy mogą prowadzić uproszczoną ewidencję, określa art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mogą to być te jednostki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 • osiągają przychody wyłącznie:
  • z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach,
 • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł; spełnienie tego wymogu nie ma zastosowania w roku podatkowym, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:

 1. zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
 2. zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
 3. karty przychodów pracownika,
 4. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Decyzję o prawidłowości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmuje organ zatwierdzający w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia nie są obowiązkowe

Podatnik nie ma obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji, lecz może ją prowadzić poprzez jej wybór, przy czym:

 • jeżeli podatnik kontynuuje działalność, to o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie uproszczonej ewidencji,
 • jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, to o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

W obu przypadkach zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dotyczy także lat następnych.

W razie gdy podatnik prowadzący uproszczoną ewidencję:

 1. rezygnuje z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów albo
 2. nie spełnia warunków określonych w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uprawniających do prowadzenia uproszczonej ewidencji,

jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

www.mf.gov.pl

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), stowarzyszenie, jst, uproszczenia, ewidencja, opp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...