Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

28.12.2018

Upadłość konsumencka a wstrzymanie egzekucji

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesłanki uwzględnienia przez sąd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia tych przesłanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 października 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzję sądu wpłynąć może również fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18).

Zasada

Na akty i czynności organów administracji publicznej co do zasady przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jednak samo jej wniesienie nie powoduje wstrzymania ich wykonania. Zgodnie jednak z art. 61 § 3 zd. pierwsze ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa o p.p.s.a.): „Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...)” (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Kwotą ponad 166 tys. złotych zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług obciążył przedsiębiorcę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w lutym 2018 r. W skardze na decyzję organu podatkowego przedsiębiorca zawarł wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku argumentował, że nie prowadzi już działalności gospodarczej i wraz z żoną utrzymują się z niewielkich emerytur, wynoszących łącznie 2656 zł. Niemal całość tych środków małżonkowie przeznaczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym na konieczne leczenie. W kwietniu 2018 r. sąd rejonowy ogłosił upadłość konsumencką obojga małżonków. W świetle takiego stanu faktycznego, były już przedsiębiorca podniósł, że „(...) wykonanie zaskarżonej decyzji będzie wiązało się dla Skarżącego i jego żony z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków” (III SA/Wa 1136/18).

Udzielenie tymczasowej ochrony przez sąd

Rozpoznający wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z wnioskodawcą, że brak udzielenia mu tymczasowej ochrony, o którą wnioskuje, może sprowadzić na niego niebezpieczeństwo wystąpienia wskazanych szkód i skutków. Ich naprawienie nie będzie również możliwe przez ewentualny zwrot w późniejszym czasie wyegzekwowanych od podatnika środków. W obliczu wydatkowania całości uzyskiwanych przez skarżącego dochodów z tytułu emerytury na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz biorąc pod uwagę ogłoszenie upadłości wnioskodawcy i jego małżonki, sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Upadłość konsumencka a umorzenie zobowiązań podatkowych

Zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926, ze zm.): „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku” (art. 70 § 1) a „Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości” (art. 70 § 3 zd. pierwsze).

Jak wynika z treści art. 491²¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535, ze zm.) po ogłoszeniu upadłości umorzenie zobowiązań upadłego następuje po wykonaniu przez niego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Z kolei zgodnie z art. 49116 ust. 1 Prawa upadłościowego: „Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli”.

Ponieważ zobowiązania podatkowe nie zostały wymienione w zawartym w art. 491²¹ ust. 2 Prawa upadłościowego katalogu zobowiązań niepodlegających umorzeniu, sąd upadłościowy może dokonać ich umorzenia. Jeśli tego nie zrobił, to jak widać na przykładzie omawianej sprawy samo ogłoszenie upadłości stanowić może dla sądu administracyjnego przesłankę do udzielenia podatnikowi ochrony tymczasowej poprzez wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd wstrzyma egzekucję tylko na wniosek strony

Zgodnie z art. 61 § 3 zd. drugie ustawy o p.p.s.a.: „Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu”. Stwierdzenie zawarte w tym przepisie wyraźnie potwierdza zasadę ustanowioną w art. 3 § 1 tej ustawy, zgodnie z którą sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. W przypadku więc braku przychylności ze strony organów przedsiębiorcom-podatnikom przysługuje prawo odwołania się o pomoc do zewnętrznej instancji, jaką w sporze między tymi podmiotami stanowią sądy.

Ubiegając się o pomoc sądu, niezwykle ważne jest właściwe sporządzenie i udokumentowanie wniosku oraz przywołanie przekonującej sąd argumentacji. W postanowieniu z 30 października 2018 r. WSA w Warszawie stwierdził: „Sąd w kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji działa wyłącznie na wniosek strony, zatem to ona jest zobowiązana do uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających prawdopodobieństwo wywołania skutków wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wnioskujący winien wskazać na konkretne zdarzenia, czy też okoliczności świadczące o tym, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione oraz poprzeć je stosownymi dokumentami” (III SA/Wa 2305/18).

Jak pokazuje praktyka, wpływ na decyzję sądu administracyjnego o udzieleniu podatnikowi ochrony przed egzekucją może mieć również ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako podstawa do wykazania prawdopodobieństwa wystąpienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie egzekucyjne

poprzednie artykuły

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to często stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ciągu nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak należy ją poprawnie stosować? więcej »

Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a także lawinę wniosków o wznowienie postępowań podatkowych. Wygląda na to, że organy podatkowe będą musiały zmienić dotychczasowy sposób postępowania. więcej »

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalające na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego. więcej »

Spółka cywilna jest najprostszą i najbardziej powszechną formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych i osobowych nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, a ściśle rzecz ujmując, w prawie zobowiązań. W praktyce spółka cywilna oznacza umowę pomiędzy wspólnikami, którzy realizują wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spółki cywilnej nakłada jednak na wspólników liczne obowiązki na tle podatkowym. Istotną jej cechą jest fakt, że na gruncie podatków dochodowych podatnikami są wyłącznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT będzie już sama spółka. więcej »

8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok, który może potwierdzić nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porządku prawnego. Powyżej celowo użyto zwrotu „może”, ponieważ orzeczenie TSUE zostało wydane na gruncie ustawy VAT obowiązującej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkreślenia wymaga, że w niedługim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygniętej z udziałem czeskiego podatnika. Mając na uwadze, że Trybunał właściwie nie odstępuje od swej praktyki orzeczniczej, należy przyjąć, że także i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsiębiorców rozstrzygnięcia. więcej »

Nadużycie prawa to instytucja, która od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji i żywych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdzałaby, jaki jest dokładny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odróżnić ją od legalnego planowania podatkowego albo w drugą stronę – od oszustwa podatkowego. więcej »

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat coraz więcej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualną walutą. Zauważył to również polski ustawodawca, nowelizując w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wątpliwości co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalutą. więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą spotkać się z problematyką kar umownych i odszkodowań wynikających z różnych tytułów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale także na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególności w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych już nie. Wszystko zależy od tytułu, z jakiego ma zostać dokonana wypłata, ciągu zdarzeń do niej prowadzącego, umów i porozumień z kontrahentem, a także odpowiedniej dokumentacji. Powyższe sprawia, że problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy w tym zakresie często sięgają po pomoc doświadczonych doradców podatkowych. więcej »

Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie do uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r., która rozstrzygnęła wątpliwości interpretacyjne odnośnie do zagadnienia zakresu pełnomocnictwa przy reprezentacji spółek kapitałowych w relacjach z członkami zarządu. Orzeczenie potwierdziło, że pełnomocnik powołany przez walne zgromadzenie spółki może legitymować się również pełnomocnictwem rodzajowym, które pozwala na podejmowanie działań prawnych bez obowiązku uzyskiwania zgody wspólników odrębnie dla każdej z czynności. więcej »

Generalnie wszelkie działania podatnika przynoszące mu zarobek, a którym fiskus potrafi przypisać charakter zorganizowany i ciągły, traktowane są przez organy skarbowe jako podlegające opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. uchylającym decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zawarł pouczenie, że taki charakter działań nie przesądza o tym, że podatnik zachowuje się jak „profesjonalny podmiot (...) a nie jak podmiot zarządzający własnym mieniem i kierujący się zasadami gospodarności” (sygn. akt I SA/Gd 170/19). więcej »