Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.05.2019

Umowa zlecenia z pracodawcą lub na jego rzecz

Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych osoby jako zleceniobiorcy jeśli: 

 • wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą, 
 • w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy. 

W tej sytuacji, osoba ta z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączny przychód, uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytułu zawartej umowy zlecenia nie zgłasza zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika.

Ważne! W świetle uchwały Sądu Najwyższego (z 2 września 2009 r., II UZP 6/09) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę. Pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego wykonywana jest praca w ramach umowy cywilnoprawnej ma obowiązek rozliczać i opłacać należne składki za wyżej wymienione osoby, tak jak za osoby, które wykonują pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą.

Ważne! Powyższa zasada nie ma zastosowania do osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Jeśli pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

Przykład 1
Teresa wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, zawartej ze spółką z o.o., w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. Jednocześnie jest pracownikiem tej spółki od 1 lipca 2014 r.

Teresa podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia. Pracodawca, jako płatnik składek, zobowiązany był zgłosić Teresę od 1 lipca 2014 r. do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego, z tytułu zawartej umowy o pracę. Nie zgłasza natomiast Teresy do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. Powinien jedynie dodać przychód uzyskany z umowy zlecenia do przychodu z umowy o pracę i wykazać tę sumę w imiennym raporcie miesięcznym składanym za sierpień 2019 r. Raport powinien oznaczyć kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika (01 XX XX).

Przykład 2
Od 1 do 31 marca 2018 r. Weronika wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wiktorem. Jednocześnie, od 1 lipca 2016 r., Weronika jest pracownikiem Władysława. W ramach zawartej z Wiktorem umowy zlecenia wykonywała pracę na rzecz swojego pracodawcy - Władysława.

Weronika od 1 lipca 2016 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Władysław zobowiązany był dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych swojego pracownika od 1 lipca 2016 r., na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika (01 XX XX). Przychód z tej umowy Władysław powinien wykazać wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika z kodem tytułu ubezpieczeń 01 XX XX, za miesiąc jego uzyskania lub postawienia do dyspozycji.

Przykład 3
Zenon zawarł od 1 stycznia 2018 r. z własnym pracownikiem - Zofią, która przebywa na urlopie wychowawczym, umowę zlecenia.

Zofia przebywa na urlopie wychowawczym i wykonuje jednocześnie umowę zlecenia. Jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie stanowi wówczas tytułu do tych ubezpieczeń. Pomimo, że Zofia przebywa na urlopie wychowawczym jest nadal pracownikiem Zenona, z tytułu zawartej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Tym samym Zenon musi odprowadzić za Zofię składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana na dobrowolny wniosek Zofii.

Przykład 4 
Żaklina zawarła od 1 stycznia 2019 r. z własnym pracownikiem - Żanetą, która przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński, umowę zlecenia.

Od 1 stycznia 2019 r. Żaneta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz

Jeśli zleceniobiorca pozostaje jednocześnie w stosunku pracy (czyli spełnia warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z umowy o pracę oraz jednej lub kilku umów zlecenia) zgłoś go wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego po spełnieniu poniższych warunków:

 • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) - jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc, będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (przy braku zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia), dopiero łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułów: umowy o pracę oraz umowy/umów zlecenia, która osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia skutkuje, że kolejne tytuły nie będą rodzić obowiązku tych ubezpieczeń.

Ważne!
Zbieg wykonywania umowy zlecenia z:

 • członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pobieraniem świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego,
 • pobieraniem wynagrodzenia, które przysługuje w okresie korzystania ze świadczenia górniczego, lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowania,

rozstrzygaj na takich samych zasadach jak opisany zbieg umowy zlecenia z umową o pracę.

Tytuły wyżej wskazane zawsze rodzą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia zawsze w pierwszej kolejności uwzględnij podstawę wymiaru składek z powyższych tytułów, w szczególności ze stosunku pracy. Pozostałe zasady sumowanie obowiązują jak przy zbiegu kilku umów zlecenia.

Przykład 5
Alina jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy ¼ etatu przez Artura od 1 stycznia 2017 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu wynosi 600 zł. Jednocześnie Alina zawarła dwie umowy zlecenia (nie są wykonywane na rzecz Artura):

 • z Aleksandrą - w umowie określiły 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
 • z Agnieszką - w umowie określiły 10 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu 2019 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z Aleksandrą Alina osiągnęła przychód w wysokości 1000 zł, a z tytułu umowy zawartej z Agnieszką - 1850 zł. Alina w styczniu 2019 r. obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułów obu umów zlecenia (suma podstaw wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i pierwszej umowy zlecenia nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Przykład 6
Bożena jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy ½ etatu przez Balbinę od 1 lutego 2018 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tego tytułu wynosi 1400 zł. Wcześniej Bożena zawarła dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz Balbiny):

 • z Bronisławem – w umowie określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy, 
 • z Błażejem - w umowie określili 25 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu i lutym 2019 r. z umowy zawartej z Bronisławem osiągnęła przychód w wysokości po 1000 zł, a z umowy zawartej z Błażejem - po 5000 zł.

W styczniu 2019 r. Bożena podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu obu umów zlecenia (tj. zawartej z Bronisławem od 1 stycznia, a z Błażejem - od 25 stycznia).

W lutym 2019 r. Bożena obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenia zawartej z Bronisławem (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia z Bronisławem osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Dlatego kolejna umowa zlecenia (z Błażejem) nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jeśli zleceniobiorca pozostaje jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia zsumuj podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z tytułu wszystkich umów o pracę. W sytuacji gdy łącznie wynoszą one co najmniej tyle, ile wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniobiorca podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Przykład 7
Cecylia jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze czasu pracy każda - ¼ etatu przez Cypriana i Cyryla od 1 września 2019 r. W umowach o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tytułu tych umów wynosi po 700 zł. Cecylia zawarła również dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawców):

 • z Danielem - w umowie określili 1 lutego 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
 • z Dominikiem - w umowie określili 15 lutego 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W lutym 2019 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z Danielem osiągnęła przychód w wysokości 150 zł, a z tytułu umowy zawartej z Dominikiem - 3000 zł.

Cecylia w lutym obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów o pracę oraz z tytułów obu umów zlecenia (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia zawartej z Danielem nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Przykład 8
Ewelina jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze czasu pracy każda - ½ etatu przez Edytę i Elizę od 1 stycznia 2019 r. W umowach o pracę ma więc łącznie zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W lutym 2019 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu obu umów wyniosła łącznie 1300 zł, z uwagi na zwolnienie lekarskie. Jednocześnie Ewelina zawarła dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawców):

 • z Emilią - w umowie określiły 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
 • z Elwirą - w umowie określiły 15 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu i lutym 2019 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z Emilią osiągnęła przychód po 2000 zł, a z tytułu umowy zawartej z Elwirą – po 500 zł.

W styczniu i w lutym 2019 r. Ewelina podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie z tytułu obu umów o pracę. Ponieważ zagwarantowane wynagrodzenie z tych umów po zsumowaniu osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

źródło: www.zus.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz