Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.03.2019

Umowa zlecenia jako tytuł do ubezpieczeń społecznych

Zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych: emerytalnym, rentowym, wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone przez płatnika w ustawowym terminie. Terminie ten to 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia.

W pozostałych sytuacjach zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustanie:

 • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

 • od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia, czyli od dnia ustania tytułu do podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kilka umów zleceń

Zleceniobiorca:

 • którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia,

 • który spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów,

podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia.

Jak ustalić podstawę wymiaru składek

Należy ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 • dla każdego miesiąca odrębnie,

 • nie należy uwzględniać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazanej za miesiąc po ustaniu danego tytułu ubezpieczenia, tj. za miesiąc, w którym ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ani jeden dzień. Należy rozliczyć składki za ubezpieczonego i wykazać kod tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 30 00 (w tym miesiącu nie zachodzi bowiem zbieg z tą umową),

 • według kolejności powstawania tytułów.

Zleceniobiorca może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, jednak wybór ten nie może naruszać wyżej wskazanych zasad. Ubezpieczony może także dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Z umowy zlecenia, wobec której istnieje ustalony obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia za dany miesiąc powinna być ustalana odpowiednio na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z ust. 3 albo art. 18 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonujesz jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń.

W przypadku zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie zlecenia płatnik określił miesięcznie kwotowo, w odniesieniu do miesiąca, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, która skutkuje:

 • uzyskaniem niższego przychodu lub

 • nieuzyskaniem go,

przy sumowaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy uwzględnić kwotę określoną w umowie zlecenia. Niezdolność do pracy musi być związana z korzystaniem przez zleceniobiorcę z zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku osób, dla których odpłatność w umowie została określona w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie.

Ważne!

Powyższe zasady należy zastosować do rozstrzygania zbiegu umowy zlecenia z:

 • wykonywaniem współpracy ze zleceniobiorcą,

 • byciem duchownym,

 • byciem posłem lub senatorem,

 • wykonywaniem pracy nakładczej,

 • wykonywaniem współpracy z osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność albo wykonywanie współpracy z osobą, która korzysta z tzw. ulgi na start.

Przykłady

Aby właściwie rozumieć przykłady, należy zapoznać się z poniższymi kwotami.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w:

 • 2018 r. – 2100 zł

 • 2019 r. – 2250 zł

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w:

 • 2018 r. - 2665,80 zł

 • 2019 r. – 2859 zł

Przykład 1

Anna wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Albertem. W umowie określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie Anna zawarła umowę zlecenia z Andrzejem. W umowie określili 12 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Albertem - 1100 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Andrzejem - 600 zł.

Anna jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnym i rentowymi w styczniu 2019 r. z obu tytułów (tj. u Alberta od 1 do 31 stycznia, a u Andrzeja od 12 do 31 stycznia).

Przykład 2

Bartosz wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Barbarą. W umowie określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie Bartosz zawarł umowę zlecenia z Bogdanem. W umowie określili 11 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Barbarą - 1300 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Bogdanem - 2400 zł.

Bartosz jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń: emerytalnym i rentowymi w styczniu 2019 r. z obu tytułów (tj. u Barbary od 1 do 31 stycznia, a u Bogdana od 11 do 31 stycznia).

Przykład 3

Celina wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Czarkiem. W umowie określili 5 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie Celina zawarła:

 • umowę zlecenia z Czesławem. W umowie określili 19 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,

 • umowę zlecenia z Cezarym. W umowie określili 23 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Czarkiem - 1100 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Czesławem - 300 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Cezarym - 2400 zł.

Celina jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń: emerytalnym i rentowymi w styczniu 2019 r. z tytułu wszystkich trzech umów zlecenia (tj. u Czarka od 5 do 31 stycznia, u Czesława od 19 do 31 stycznia, a u Cezarego od 23 do 31 stycznia).

Łączna podstawa wymiaru składek z umów zawartych z płatnikami: Czarkiem i Czesławem nie osiągnęła minimalnego wynagrodzenia, dlatego obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzi także umowa zawarta z Cezarym.

Przykład 4

Dawid wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dariuszem.

W umowie określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie Dawid zawarł:

 • umowę zlecenia z Danutą. W umowie określili 5 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,

 • umowę zlecenia z Darią. W umowie określili 20 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Dariuszem - 1500 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Danutą - 3300 zł.

Dawid podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2019 r. z tytułu umów zlecenia zawartych z Dariuszem i Danutą. Z tych umów łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osiągnęła minimalne wynagrodzenie, stąd kolejna umowa zawarta z Darią, z której Dawid uzyskał w tym miesiącu przychód w wysokości 12400 zł, nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Przykład 5

Ewa wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Ernestem. W umowie określili 5 stycznia 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Następnie Ewa zawarła:

 • umowę zlecenia z Edwardem. W umowie określili 11 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,

 • umowę zlecenia z Edmundem. W umowie określili 20 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Wszystkie umowy zostały rozwiązane 31 stycznia 2019 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń 2019 r. z tytułu umowy zawartej z Ernestem wynosi 2500 zł.

Ewa podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w styczniu 2018 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z Ernestem. Ponieważ z tego tytułu podstawa wymiaru osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia, z umów zawartych: z Edwardem (przychód osiągnięty w tym miesiącu – 2000 zł) i Edmundem (przychód osiągnięty w tym miesiącu – 11000 zł) Ewa nie będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Przykład 6

Felicjan wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z Franciszką. W umowie określili 4 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 30 marca 2019 r. Ponadto Felicjan zawarł:

 • umowę zlecenia z Feliksem. W umowie określono 10 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy, a umowa została rozwiązana z dniem 26 marca 2019 r.,

 • umowę zlecenia z Fabianne. W umowie określili 16 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy, a umowa została rozwiązana 8 marca 2019 r.

Przychód uzyskany w styczniu wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Franciszką - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Feliksem - 0 zł (zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest 10 dnia następnego miesiąca za dany miesiąc),

 • z tytułu umowy zawartej z Fabianne - 0 zł (zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacone zostanie po zakończeniu umowy - 15 kwietnia 2019 r.).

Przychód uzyskany w lutym wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Franciszką - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Feliksem - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Fabianne - 0 zł.

Przychód uzyskany w marcu wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Franciszką - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Feliksem - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Fabianne - 0 zł.

Przychód uzyskany w kwietniu wyniósł:

 • z tytułu umowy zawartej z Feliksem - 800 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Fabianne - 3000 zł.

W obu przypadkach jest to przychód po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (umowy uległy rozwiązaniu w poprzednim miesiącu).

Obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych rodzą:

 • w styczniu, w lutym i marcu wszystkie trzy umowy (łączna podstawa wymiaru składek nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia),

 • w kwietniu Felicjan nie podlega już ubezpieczeniom społecznym, a tym samym nie zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, natomiast Feliks i Fabianne zobowiązani są rozliczyć i opłacić składki od przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek uzyskanego po ustaniu tytułu ubezpieczenia (z kodem tytułu ubezpieczenia który rozpoczyna się od 30 00).

Przykład 7

Grażyna od 10 stycznia 2019 r. wykonuje pracę u Gustawa na podstawie trzech umów zlecenia A, B i C (przedmioty tych umów są różne). Umowy A i B zostały zawarte na czas nieokreślony, a umowa C na okres do 20 lutego 2019 r.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy A i B płatne jest 26 dnia danego miesiąca za ten miesiąc, natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy C w kwocie 1850 zł wypłacone ma być 20 marca 2019 r., czyli po jej zakończeniu.

Grażyna w dniu zawarcia umów wskazała: umowy A i B do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy A - 1100 zł,

 • z tytułu umowy B - 1600 zł.

Przychód uzyskany w lutym 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy A - 1100 zł,

 • z tytułu umowy B - 1600 zł.

Przychód uzyskany w marcu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy A - 1100 zł,

 • z tytułu umowy B - 1600 zł,

 • z tytułu umowy C - 1850 zł.

Grażyna podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów umów A i B (łączna podstawa wymiaru składek osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Ponieważ umowa C nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych Gustaw nie jest zobowiązany do opłacania składek na te ubezpieczenia od przychodu uzyskanego z tytułu jej wykonywania w marcu 2019 r.

Przykład 8

Hektor wykonuje pracę na podstawie trzech umów zlecenia:

 • zawartej z Haliną, w której określili 1 marca 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Umowa została rozwiązana z dniem 26 marca 2019 r.

 • zawartej z Hieronimem, w której określili 22 marca 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Umowa została rozwiązana z dniem 31 maja 2019 r.

 • zawartej z Hubertem, w której określili 28 marca 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Umowa została rozwiązana z dniem 31 maja 2019 r.

Przychód uzyskany w marcu 2019 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy z Haliną - 0 zł,

 • z tytułu umowy z Hieronimem - 2500 zł,

 • z tytułu umowy z Hubertem - 0 zł.

Przychód uzyskany w kwietniu 2018 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy z Haliną - 5000 zł (przychód po ustaniu tytułu do ubezpieczeń),

 • z tytułu umowy z Hieronimem - 1000 zł,

 • z tytułu umowy z Hubertem - 1900 zł.

Przychód uzyskany w maju 2018 r. wyniósł:

 • z tytułu umowy z Hieronimem - 2300 zł,

 • z tytułu umowy z Hubertem - 1900 zł.

Hektor podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym:

 • w marcu - z tytułów umów zawartych z Haliną i Hieronimem (łączna podstawa wymiaru składek osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Umowa zawarta z Hubertem, z tytułu której w tym miesiącu Hektor nie uzyskał przychodu, nie rodzi już obowiązku ubezpieczeń społecznych,

 • w kwietniu - z tytułów umów zawartych z płatnikami Hieronimem i Hubertem. Umowa zawarta z Haliną została rozwiązana 26 marca 2018 r., a tym samym przychód osiągnięty z tytułu jej wykonywania nie podlega sumowaniu. W tym miesiącu zbieg tytułów ubezpieczenia dotyczy wyłącznie umów zawartych z Hieronimem i Hubertem. Natomiast od przychodu osiągniętego w tym miesiącu z tytułu wykonywania umowy zawartej z Haliną, powinien on rozliczyć i opłacić należne składki na zasadach ogólnych,

 • w maju - z tytułu umowy zawartej z Hieronimem, ponieważ z tytułu tej umowy podstawa wymiaru składek osiąga minimalne wynagrodzenie. Umowa z Hubertem nie rodzi już obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Przykład 9

Iwona wykonuje pracę na podstawie dwóch umów zlecenia:

 • zawartej z Irkiem, w której określili 1 marca 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2018 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (11800 zł) zostanie wypłacone 10 stycznia 2019 r.,

 • zawartej z Igorem w której określili 10 marca 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2018 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (4200 zł) zostanie wypłacone 15 stycznia 2019 r.

Iwona nie uzyskała z tych tytułów żadnych innych przychodów, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Iwona podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułów obu umów, tj.

 • z tytułu umowy zawartej z Irkiem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.,

 • z tytułu umowy zawartej z Igorem w okresie od 10 marca do 31 grudnia 2018 r.

W żadnym z miesięcy tego okresu z tytułu umowy zawartej z Irkiem podstawa wymiaru składek nie osiąga bowiem minimalnego wynagrodzenia. Ponadto obaj płatnicy w dokumentach rozliczeniowych za styczeń 2019 r. są zobowiązani rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne od przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek osiągniętego przez ubezpieczonego w tym miesiącu (po ustaniu tytułu do tych ubezpieczeń) z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 30 00.

Przykład 10

Jan wykonuje pracę na podstawie dwóch umów zlecenia:

 • zawartej z Joanną, w której określili 10 marca 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2018 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie w wysokości 2950 zł jest wypłacane za każdy miesiąc 28 dnia tego miesiąca,

 • zawartej z Jakubem, w której określili 15 marca 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2018 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (10000 zł) zostanie wypłacone 15 stycznia 2019 r. Jan nie uzyskał z tego tytułu żadnych innych przychodów.

Jan podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zawartej z Joanną. Podstawa wymiaru składek z tego tytułu osiąga bowiem kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Przykład 11

Kamil wykonuje pracę na podstawie trzech umów zlecenia:

 • zawartej z Krystyną, w której określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 30 kwietnia 2019 r. jako dzień jej rozwiązania,

 • zawartej z Kingą, w której określili 10 lutego 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 20 marca 2019 r. jako dzień jej rozwiązania,

 • zawartej z Klaudią, w której określili 20 lutego 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 30 kwietnia 2019 r. jako dzień jej rozwiązania.

Przychód uzyskany w styczniu 2019 r. wynosi:

 • z tytułu umowy zawartej z Krystyną - 0 zł.

Przychód uzyskany w lutym 2019 r. wynosi:

 • z tytułu umowy zawartej z Krystyną - 2850 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Kingą - 2000 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Klaudią - 1000 zł.

Przychód uzyskany w marcu 2019 r. wynosi:

 • z tytułu umowy zawartej z Krystyną - 1100 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Kingą - 3500 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Klaudią - 5000 zł.

Przychód uzyskany w kwietniu 2019 r. wynosi:

 • z tytułu umowy zawartej z Krystyną - 1150 zł,

 • z tytułu umowy zawartej z Klaudią - 6000 zł.

Kamil podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym:

 • z tytułu umowy zawartej z Krystyną od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.,

 • z tytułu umowy zawartej z Kingą od 1 marca do 20 marca 2019 r. W lutym podstawa wymiaru składek osiągnęła minimalne wynagrodzenie u Krystyny, więc umowa z Kingą nie rodziła obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W marcu z tytułu umowy zawartej z Krystyną podstawa wymiaru nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, dlatego umowa z Kingą staje się tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń,

 • z tytułu umowy zawartej z Klaudią od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (w tym miesiącu z tytułu umowy zawartej z Krystyną podstawa wymiaru składek nie osiąga minimalnego wynagrodzenia). W lutym nie był to tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ponieważ podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tytułu umowy zawartej z Krystyną osiągnęła minimalne wynagrodzenie, a w marcu łączna podstawa wymiaru składek u płatników: Krystyny i Kingi osiągnęła minimalne wynagrodzenie.

Przykład 12

Lucyna wykonuje pracę na podstawie trzech umów zlecenia:

 • zawartej z Lucjanem, w której określili 1 lutego 2018 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2018 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (6000 zł) zostanie wypłacone 15 stycznia 2019 r. Umowa ta rodziła obowiązek ubezpieczeń społecznych,

 • zawartej z Ludwikiem, w której określili 1 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 stycznia 2019 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (1000 zł) zostanie wypłacone 31 stycznia 2019 r.,

 • zawartej z Leonem, w której określili 10 stycznia 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 25 stycznia 2019 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (500 zł) zostanie wypłacone 31 stycznia 2019 r.

Lucyna nie uzyskała z tych tytułów żadnych innych przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Lucyna w styczniu 2019 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zawartej z Ludwikiem i umowy zawartej z Leonem.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zawartej z Lucjanem nie jest uwzględniana w sumowaniu, ponieważ w styczniu Lucyna nie podlegała już ubezpieczeniom z tego tytułu (jest to przychód po ustaniu tytułu, rozliczany z kodem tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od 30 00).

Przykład 13

Łukasz do 11 stycznia 2019 r. współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Od 25 stycznia 2019 r. jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej z Łucją, a od 26 stycznia 2019 r. jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zawartej z Łazarzem. Przychód z tytułu umów zlecenia wyniósł w styczniu:

 • z umowy zlecenia zawartej z Łucją - 300 zł,

 • z umowy zlecenia zawartej z Łazarzem - 150 zł.

Z tytułu współpracy składki zostały rozliczone od podstawy wymiaru 1014,48 zł (w 2019 r. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (2859 zł / 31) x 11). W styczniu 2019 r. Łukasz podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zarówno z tytułu wykonywania współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności jak i z umów zlecenia.

Przykład 14

Marcin uzyskał status duchownego 10 stycznia 2019 r. Zawarł umowę zlecenia od 15 stycznia 2019 r. W styczniu 2019 r. przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia wyniósł 500 zł, a za każdy kolejny 1000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za duchownego za styczeń wynosi 1596,77 zł.

Łączna podstawa wymiaru wynosi 2096,77 zł. Tym samym w styczniu 2019 r. Marcin będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zarówno jako duchowny, jak i z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Od 1 lutego 2019 r. obowiązkowo będzie podlegać wyłącznie jako duchowny (podstawa osiąga minimalne wynagrodzenie).

Przykład 15

Natalia jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia 2019 r. Przychód w tym miesiącu wyniósł 1800 zł. Dodatkowo od 15 stycznia 2019 r. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą. Przychód z tego tytułu w styczniu wyniósł 2300 zł. Natalia w styczniu 2019 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów - jako zleceniobiorca i jako wykonawca.

Przykład 16

Olga od 1 stycznia 2018 r. jest zatrudniona na podstawie dwóch umów zlecenia oraz jako wykonawca. Przychód w styczniu wyniósł:

 • z tytułu umowy zlecenia zawartej z Olafem - 1200 zł,

 • z tytułu umowy zlecenia zawartej z Oskarem - 1000 zł,

 • z tytułu pracy nakładczej - 3000 zł.

Ponieważ wszystkie tytuły powstały w tym samym dniu Olga wskazuje tytuł/tytuły, które będą rodzić obowiązek ubezpieczeń. Jeśli wskaże pracę nakładczą, to nie będzie podlegała obowiązkowo z tytułu umów zlecenia. Jeśli wskaże umowy zlecenia zawarte z Olafem i Oskarem, to umowa o pracę nakładczą nie będzie rodziła obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Przykład 17

Piotr wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia:

 • zawartej z Patrycją, w której określili 1 marca 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 grudnia 2019 r. jako dzień jej rozwiązania. Odpłatność za każdy miesiąc została ustalona w kwocie 2300 zł,

 • zawartej z Pauliną, w której określili 1 marca 2019 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy i 31 maja 2019 r. jako dzień jej rozwiązania. Wynagrodzenie (4200 zł) zostanie wypłacone 15 lipca 2019 r.

W kwietniu 2019 r. Piotr uzyskał zasiłek z ubezpieczenia chorobowego w związku z niezdolnością do pracy od 1 do 14 kwietnia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zawartej z Patrycją wyniosła 1400 zł. Ponieważ jednak osoba ta miała w umowie zlecenia określoną stałą odpłatność kwotową (osiąga minimalne wynagrodzenie) tylko ta umowa będzie rodzić obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych także w kwietniu (w pozostałych

miesiącach podstawa wymiaru składek osiąga minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z Patrycją).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz