Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.09.2020

Umowa zlecenia: Działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście?

Jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą zawiera umowę zlecenia w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące z działalności wykonywanej osobiście.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik wykonujący zawód lekarza. Prowadzi on działalność gospodarczą. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu. Oprócz tego z tym samym szpitalem ma podpisaną umowę zlecenia pełnienia dyżurów. W związku z zawartą umową zlecenia wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie rachunku przedstawionego przez zleceniobiorcę oraz po zatwierdzeniu przez zleceniodawcę prawidłowości wykonania zlecenia. Zleceniodawca, szpital, pobiera zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik podatku, a podatnik nie składał oświadczenia, że wykonywane przez niego czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik dodał, że zgodnie z treścią § 6 ust. 2 umowy za wszelkie szkody wyrządzone zleceniodawcy podczas realizacji umowy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zleceniobiorca ponosi wobec zleceniodawcy pełną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast zgodnie z treścią § 6 ust. 3 umowy zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, zawodową, karną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową.

Podatnik chciał wiedzieć czy dla celów podatkowych jest uprawniony do zaliczania przychodów z tytułu umowy zlecenia do źródła „działalność gospodarcza”, zamiast do źródła „działalność wykonywana osobiście”. Jego zdaniem, może on zaliczyć przychody otrzymane z tytułu wykonanego zlecenia do źródła przychodu „działalność gospodarcza”, gdyż czynności jakie on wykonuje w ramach zawartej umowy zlecenia należą do czynności jakie wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodzi się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

  • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest natomiast w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Powyższą definicję uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się - w myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy - przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Treść art. 41 ust. 2 analizowanej ustawy wskazuje, że jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8,

Zauważyć należy, iż wskazany powyżej przepis art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawieranych poza prowadzoną działalności gospodarczą podatnika.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma zatem okoliczność, czy umowa zlecenia zawarta została w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Istotna jest więc treść umowy zlecenia, a zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą dowolnie ułożyć stosunek cywilnoprawny. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia, zakazu wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy zlecenia ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego. Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą zawiera umowę zlecenia w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z działalności wykonywanej osobiście.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że podatnik nie złożył oświadczenia, że wykonywane przez niego czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, konsekwencją czego płatnik pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to zatem, że przedmiotowa umowa nie została zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna z 14 września 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.512.2020.1 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz