Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

11.06.2021

Umowa licencyjna bez składek ZUS

Osoba, z którą została zawarta umowa licencyjna nie podlega ubezpieczeniom społecznym, bowiem samoistna umowa licencyjna nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Spółka będąca równocześnie licencjobiorcą jest spółką prawa handlowego, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu w Polsce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, specjalizuje się w kompleksowym tworzeniu rozwiązań informatycznych. W ramach prowadzonej działalności spółka zatrudnia na podstawie umów o pracę specjalistów z branży IT. Głównym przedmiotem działalności wnioskodawcy jest udzielanie licencji na programy komputerowe. Podstawą do realizacji zadań spółki jest umowa o licencjonowanie praw autorskich podpisana z osobą fizyczną będącą jednocześnie współwłaścicielem spółki. Umowa licencji została zawarta na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. W wyniku umowy spółka uzyskała prawo do następujących pól eksploatacji: do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programach komputerowych, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała oraz rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programów komputerowych lub ich kopii (pola eksploatacji). Spółka uzyskała prawo do udzielenia sublicencji.

Licencjodawca na moment podpisywania umowy nie prowadził jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie był podatnikiem podatku VAT, a także nie był zatrudniony w spółce. Od 2020 r. licencjodawca wykonuje prace na rzecz spółki w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę i pełni funkcje kierownicze.

Licencjodawca jest autorem programów komputerowych, będących dziełem. Licencjodawca udziela licencji niewyłącznej do korzystania z programów komputerowych oraz z dokumentacji źródłowej w tym kodu źródłowego. Przedmiotem umowy licencji nie było stworzenie nowego dzieła lecz udostępnienie licencji do programów komputerowych już istniejących. W umowie zawarto, ze licencja dotyczy wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy wskazanych pól eksploatacji. Oprogramowanie stanowiące przedmiot udzielonej licencji nie zostało stworzone w ramach stosunku pracy, tylko przed zawarciem umowy o pracę.

Spółka w ramach uzyskanej licencji ma prawo do rozwoju produktu oraz prowadzi tzw. support czyli wsparcie techniczne użytkownika końcowego, licencjodawca nie przenosi na spółkę prawa do ingerowania w strukturę utworu. Po stronie spółki leży prawo do udzielania sublicencji dalszym odbiorcom.

Z tytułu udzielenia licencji na majątkowe prawa autorskie do programów licencjodawcy przysługuje wynagrodzenie w relacjj do przychodów ze sprzedaży jakie uzyska spółka w wyniku korzystania z licencjj po zakończeniu każdego roku. Wynagrodzenie nie jest stałą kwotą lecz jest uzależnione od wielkości przychodów spółki. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego roku najpóźniej do 31 marca.

Spółka chciała wiedzieć, czy licencjodawca w związku z osiągnięciem wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z programów komputerowych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz czy wynagrodzenie osiągnięte przez licencjodawcę zatrudnionego w spółce w trakcie trwania umowy licencji wchodzi w skład podstawy do ustalania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach przychodów osiągniętych ze stosunku pracy.

Zdaniem spółki, jeżeli utwory nie zostały stworzone w ramach jednego z tytułów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych to wynagrodzenie uzyskane przez licencjodawcę z tytułu przysługujących mu praw autorskich (wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji za korzystanie z programów) nie wskazują na podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, chorobowym a także wypadkowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Powyższy katalog jest wyczerpujący i ma charakter zamknięty co oznacza, że do rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonym tym przepisem. Wśród tytułów wymienionych w art. 6 cytowanej ustawy brak jest umowy licencyjnej.

Powyższe oznacza, że osoba, z którą została zawarta umowa licencyjna nie podlega ubezpieczeniom społecznym, bowiem samoistna umowa licencyjna nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obowiązkowo natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami. Podlegają oni również obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu - art. 11 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu wypadkowemu - art. 12 ust. 1 tejże ustawy.

Umowa licencyjna jak wskazano wyżej, nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast w sytuacji zawarcia jej z własnym pracodawcą lub świadczenia na rzecz własnego pracodawcy o obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje przedmiot tej umowy. Jak wskazała spółka, przedmiotem umowy licencji nie było stworzenie nowego dzieła lecz udostępnienie licencji do programów komputerowych już istniejących, licencja dotyczy wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy wskazanych pól eksploatacji.

Oprogramowanie stanowiące przedmiot udzielonej licencji nie zostało stworzone w ramach stosunku pracy, tylko przed zawarciem umowy o pracę. Zatem, należy zgodzić się ze stanowiskiem spółki, że w zakresie tak zawartej umowy licencyjnej nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji, uznać należy za prawidłowe stanowisko spółki w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) z tytułu zawartej umowy licencyjnej.

Odpowiadając na drugie pytanie, tj. czy wynagrodzenie osiągnięte przez osobę fizyczną (licencjodawcę) zatrudnioną w spółce w trakcie trwania umowy licencji nie będzie wchodziło w skład podstawy do ustalania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach przychodów osiągniętych ze stosunku pracy, należy wyjaśnić:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

W ocenie spółki, wynagrodzenie osiągnięte przez osobę fizyczną (licencjodawcę) zatrudnioną w spółce w trakcie trwania umowy licencji nie wchodzi w skład podstawy do ustalania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach przychodów osiągniętych ze stosunku pracy, ponieważ przychody z zawartej umowy licencji należy traktować jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa licencji została zawarta przed podpisaniem umowy o pracę z licencjodawcą.

Z takim stanowiskiem spółki należy się zgodzić. W konsekwencji, uznać należy za prawidłowe stanowisko w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zawartej umowy licencyjnej.

(Interpretacja indywidualna z 19 maja 2021 r., sygn. WPI/200000/43/364/2021 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie)

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: składki zus, pracownik, interpretacja zus, umowa licencyjna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz