Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podatnicy którzy z różnych względów mają trudności z regulowaniem należności podatkowych, mogą spróbować skorzystać z instytucji określonej w art. 67a Ordynacji podatkowej.

 

Przepis ten stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Podkreślenia wymaga, że umorzenie może dotyczyć tylko zaległości podatkowej (czyli podatku po terminie płatności), a nie samego podatku.

Kolejna kluczowa kwestia to fakt, iż ulga zostaje przyznana tylko na wniosek podatnika, a nie z urzędu.

Co jednak najważniejsze, wniosek musi zawierać wskazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, a w zakresie oceny tego interesu organ podatkowy korzysta z uznania administracyjnego.

 

 

W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 23.09.2022r., I SA/Po 208/22 czytamy, że ażnego interesu podatnika jako przesłanki umorzenia zaległości podatkowej, nie można utożsamiać z jego subiektywnym przekonaniem o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. Pojęcie ważnego interesu podatnika należy rozumieć możliwie szeroko, lecz jego wystąpienia nie można upatrywać wyłącznie w dolegliwości finansowej, jakiej doświadcza strona w związku z koniecznością wywiązania się z ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych.

Natomiast NSA w wyroku z dnia 14.09.2022, III FSK 538/22 sąd wskazał, że w sprawach ulg i zwolnień uznaniowych udzielanych na podstawie art. 67a OP ciężar udowodnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca w swoim wniosku, spoczywa na samym zainteresowanym. Wnioskodawca bowiem, wskazując na przeszkody w zakresie możliwości uiszczenia podatku, najczęściej sam dysponuje odpowiednimi dowodami, mogącymi potwierdzić określone fakty. Również ze względów fiskalnych (ponoszonych kosztów przez administrację) nie ma powodów, aby ciężar udowodnienia, tzn. potwierdzenia, czy zaprzeczenia sytuacji opisywanej przez wnioskodawcę, musiał obciążać wyłącznie organy podatkowe.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: umorzenie zaległości podatkowych, zobowiązania podatkowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...