Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.12.2015

Ulga prorodzinna w zeznaniu za rok 2015

Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 zwiększeniu uległa ilość kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej. Obecnie istotny jest nie tylko między innymi wiek dziecka, ewentualnie wysokość osiąganych przez nie dochodów, ale także liczba dzieci na które ta ulga przysługuje, a niekiedy także wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną.

Na które dzieci przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje na dziecko:

 1. małoletnie
 2. pełnoletnie, pod warunkiem, że podatnik wykonuje względem tego dziecka obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej, a ponadto spełnione są trzy kryteria, tj. dziecko to:
  • nie ukończyło 25. roku życia;
  • uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie,
  • w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od tzw. dochodów kapitałowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (co odpowiada kwocie dochodu w wysokości 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.
 3. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Jak widać - głównym kryterium jest tu wiek dziecka. Warto więc wiedzieć, jak obliczać ten wiek. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci urodzonych 1-go dnia danego miesiąca. Otóż tego miesiąca nie można już uwzględniać przy obliczaniu miesięcy, za które przysługuje ulga na dzieci. Wynika to z art. 112 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Dalej przepis ten stanowi, że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin ten jednakże upływa z początkiem ostatniego dnia. Jest to więc wyjątek od ogólnej zasady wynikającej z pierwszego zdania wspomnianego art. 112 k.c. Tytułem przykładu: dziecko urodzone 1 lipca 1990 r. już 30 czerwca 2015 r. ukończyło 25 lat. Tym samym za lipiec 2015 r. ulga na nie już nie przysługuje.

Warunki, które musi spełnić rodzic (inna osoba uprawniona do ulgi prorodzinnej)

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy:

 1. wykonywali władzę rodzicielską, ewentualnie:
 2. pełnili funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko z nimi zamieszkiwało, bądź:
 3. sprawowali opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą nad dzieckiem.

Oprócz wyżej wskazanych warunków, osoba uprawniona niekiedy musi wziąć pod uwagę również to, na jaką liczbę dzieci przysługuje jej ta ulga (uwaga: nie jest istotne to ile dany podatnik ma dzieci). W przypadku jednego takiego dziecka, dochodzi bowiem jeszcze jedno kryterium, a mianowicie wysokość dochodu uzyskiwanego przez osobę lub osoby uprawnione.

Przykład
Państwo Kowalscy mają dwoje dzieci: 27-letnią córkę oraz 16-letniego syna. Córka nie otrzymuje ani zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego, ani renty socjalnej. Ulga przysługuje więc jedynie na syna. Oznacza to, że mimo iż państwo Kowalscy mają dwoje dzieci, na potrzeby ulgi prorodzinnej są traktowani jako posiadający jedno dziecko.

W przypadku osób uprawnionych do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko istotne są ich dochody. I tak, w przypadku:

 • rodziców pozostających w związku małżeńskim ulga należy się, jeżeli ich łączne dochody nie przekroczą limitu 112 000 zł,
 • rodzica, który nie pozostawał w związku małżeńskim zarówno przez cały, jak i część roku podatkowego, ale jednocześnie nie był podatnikiem samotnie wychowującym dziecko, ulga będzie przysługiwała pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą kwoty 56 000 zł,
 • samotnego rodzica, ulga będzie przysługiwała pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą kwoty 112 000 zł.

W przypadku spełnienia wskazanych warunków ulga będzie przysługiwała w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc (tj. 1112,04 zł za rok).

W odniesieniu do rodziców, którzy mają prawo do ulgi na więcej niż jedno dziecko - kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę. Ulga na drugie dziecko będzie wynosiła podobnie, jak na pierwsze 92,67 zł za każdy miesiąc (tj. 1112,04 zł za rok). Na trzecie dziecko kwota ta będzie wyższa i wyniesie 166,67 zł za każdy miesiąc (tj. 2000,04 zł za rok). Na czwarte i kolejne dziecko wyniesie zaś 225 zł za każdy miesiąc (tj. 2700,00 zł za rok).

Sposób odliczania ulgi

W przypadku rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - odliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy ich łącznie. Mogą ją odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku rodziców po rozwodzie lub w separacji ulga przysługuje temu z nich, które wykonywało władzę rodzicielską (nawet jeśli była to jedynie ograniczona władza rodzicielska). Jeśli wykonywali ją oboje to ulga przysługuje każdemu z nich w takich proporcjach, jakie między sobą ustalili, przy czym łączna kwota dokonanego odliczenia nie może przekroczyć kwoty przysługującego odliczenia. W sytuacji zaś, gdy rodzice nie określą miedzy sobą takiej proporcji, wówczas przyjmuje się, że ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych.

Problematykę tę doskonale ilustruje stan faktyczny przedstawiony w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBII/l/415-961/14/DP.

Dzieci wnioskodawcy, który miał ograniczoną władzę rodzicielską, zamieszkiwały ze swoją matką, a jego byłą małżonką. Wnioskodawca zrezygnował ze spotkań ze swoimi dziećmi ze względu na ich stan psychiczny. Nadal płacił zasądzone alimenty. Była małżonka uważała, że ulgę w całości powinna rozliczyć ona - z uwagi na to, że dzieci z nią stale zamieszkują. Wnioskodawca uważał zaś, że ma on prawo do połowy ulgi na dzieci, ze względu na to, że jego władza rodzicielska została jedynie ograniczona, a nie został jej pozbawiony.

W takim stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że:

(...) skoro Wnioskodawca oraz jego była żona przez cały 2014 rok wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci, a Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć, że jeżeli Wnioskodawca spełnia wszystkie wyżej wymienione przesłanki dotyczące zastosowania ulgi na dzieci, przysługuje mu ulga w wysokości połowy kwoty (50%) przysługującej na jedno małoletnie dziecko oraz połowa kwoty (50%) przysługującej na drugie małoletnie dziecko (...).

Ulgę prorodzinną odlicza się w zeznaniu podatkowym od podatku. Jeżeli jednak kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty podatku, wówczas podatnik ma prawo do odliczenia tej nierozliczonej kwoty ulgi od kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz