25.08.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Ulga na złe długi w VAT na nowych zasadach

 

Czy podatnik, w myśl art. 89a ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miał prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, tj. podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem VAT, jeżeli wierzytelność zostanie wpisana do jednego z rejestrów dłużników prowadzonego?

 

Spółka dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług również na rzecz podmiotów niebędących podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Część sprzedaży jest realizowana w formule płatności z dołu, z terminem płatności określonym na wystawionej fakturze. Termin płatności jest zgodny z warunkami określonymi w umowie, ofercie, zamówieniu lub w regulaminie.

Nie każdy z podmiotów, na rzecz których została dokonana sprzedaż, wywiązuje się z realizacji płatności w uzgodnionym terminie lub w ogóle takich płatności nie dokonuje. W takiej sytuacji spółka chciałaby skorzystać z możliwości rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, czyli skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, to jest w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

Spółka będzie dokonywać weryfikacji, czy dana wierzytelność została wpisana do jednego z rejestrów długów prowadzonego na poziomie krajowym w jednym z pięciu działających w Polsce Rejestrów Dłużników, które prowadzą rejestry na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Stosownie do art. 89a ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) (uchylony)

2) (uchylony)

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a) wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

b) (uchylony)

4) (uchylony)

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

6) (uchylony)

Na podstawie art. 89a ust. 2a ustawy w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, korekta, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji.

Wierzyciel, na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187.1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

4) nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że spółka będzie miała prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jeżeli wierzytelność zostanie wpisana do jednego z rejestrów dłużników prowadzonego w rozumieniu o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Należy bowiem uznać, że wpisanie wierzytelności do jednego z rejestrów długów prowadzonego na poziomie krajowym w jednym z pięciu działających w Polsce Rejestrów Dłużników, które prowadzą rejestry na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych spełnia przesłankę konieczną dla zastosowania tzw. ulgi na złe długi określoną w art. 89a ust. 2a pkt 2 ustawy, tj. wymóg aby wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym. Przy czym, spółka będzie miała prawo skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy będzie podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny oraz od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Interpretacja indywidualna z 29 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.246.2022.1.MC - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: ulga na złe długi vat, rejestr dłużników, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...