Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2017

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Pytanie podatnika: Teściowa planuje darować Wnioskodawczyni lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie działki. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U., poz. 1948, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku (data wpływu - 6 lutego 2017 r.), uzupełnionym 6 i 10 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków
i darowizn w zakresie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w sytuacji nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie:

 • w części dotyczącej nabycia udziału w gruncie - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn m.in. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w sytuacji nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 lutego 2017 r. znak: 2461-IBPB-2-1.4515.39.2017.1.BJ, 2461-IBPB-2-1.4515.40.2017.1.BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 6 marca 2017 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) i 10 marca 2017 r. (pismo).

We wniosku przedstawiono m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Teściowa D. G. planuje darować Wnioskodawczyni lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie działki o powierzchni 417 m2 łącznie. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11667/22268. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, pralni, piwnicy, garażu, kotłowni i składu opału. Wielkość poszczególnych pomieszczeń wyliczona przez uprawnionego geodetę: kuchnia - 11,08 m2, pokój - 19,02 m2, pokój - 12,90 m2, korytarz - 5,70 m2, łazienka - 3,72 m2, klatka schodowa - 4,11 m2, wiatrołap - 1,26 m2 - parter lokalu.

Pralnia - 10,74 m2, piwnica - 19,18 m2, garaż - 23,23 m2, skład opału - 2,62 m2, kotłownia - 8,08 m2, klatka schodowa - 3,87 m2 - piwnica lokalu.

Do lokalu przynależy udział w gruncie działki o łącznej powierzchni 417 m2. Między synem teściowej a Wnioskodawczynią jest zawarty związek małżeński z ustrojem rozdzielności majątkowej.

W piśmie z 6 marca 2017 r. (data wpływu - 10 marca 2017 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, w związku z tym nie przeniesie własności budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
 2. Nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wynikające z przydziału spółdzielni: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, w związku z tym nie przekaże tych praw zstępnym i nie pozostawi do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
 3. Nie jest najemcą lokalu lub budynku, w związku z tym, nie rozwiąże umowy najmu w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
 4. Będzie zamieszkiwać będąc zameldowana na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, który zmierza nabyć w drodze darowizny od teściowej i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem w nabytym lokalu lub budynku.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że obecnie nie jest zameldowana na pobyt stały w lokalu przy ul. (…) w L. Jednocześnie Wnioskodawczyni oświadczyła, że zamelduje się na pobyt stały w danym lokalu w ciągu roku od złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie ona mogła skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowisko swoje Wnioskodawczyni uzasadnia faktem, że zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn za powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnie mierzoną po wewnętrznej długości ścian i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Zgodnie z tym przepisem i wyłączając piwnice i klatki schodowe, łączna wielkość pomieszczeń wynosi 98,75 m2. Powierzchnia ta po odliczeniach wpisuje się w wymiar powierzchni, której nie wlicza się do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że podatek od spadków i darowizn nie należy się.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części jest prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w sytuacji nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębną interpretację.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Stosownie do art. 9 ust. 2 powołanej ustawy, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy do I grupy podatkowej zalicza się; małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4 (tj. że w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa);
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).

Stosownie do art. 16 ust. 5 ww. ustawy powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.

Jak z powyższego wynika uprawnienie do skorzystania z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji nabycia tytułem darowizny lokalu mieszkalnego przysługuje tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków łącznie.

Z treści wniosku wynika, że teściowa planuje darować Wnioskodawczyni lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie działki o powierzchni 417 m2 łącznie. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 11667/22268.Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, pralni, piwnicy, garażu, kotłowni i składu opału. Wielkość poszczególnych pomieszczeń wyliczona przez uprawnionego geodetę: kuchnia - 11,08 m2, pokój - 19,02 m2, pokój - 12,90 m2, korytarz - 5,70 m2, łazienka - 3,72 m2, klatka schodowa - 4,11 m2, wiatrołap - 1,26 m2 - parter lokalu. Pralnia - 10,74 m2, piwnica - 19,18 m2, garaż - 23,23 m2, skład opału - 2,62 m2, kotłownia - 8,08 m2, klatka schodowa - 3,87 m2 - piwnica lokalu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wynikające z przydziału spółdzielni: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, nie jest też najemcą lokalu lub budynku. Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwać będąc zameldowana na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, który zmierza nabyć w drodze darowizny od teściowej i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia zamieszkania.

Skoro zatem (przyjmując za Wnioskodawczynią) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, który zmierza nabyć w drodze darowizny od teściowej nie przekracza 110 m2 i jednocześnie jak wynika z treści uzupełnienia spełnione zostaną pozostałe warunki skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej określone w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ww. ustawy.

Należy jednak podkreślić, iż ulga określona w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy jedynie lokalu. Jeżeli zatem Wnioskodawczyni otrzyma w drodze darowizny związany z lokalem mieszkalnym udział w gruncie, to w przedmiocie nabycia tego udziału w gruncie ulga z art. 16 cytowanej ustawy nie będzie miała zastosowania.

Jeżeli zatem wartość nabytego udziału w gruncie przekroczy kwotę wolną określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (przy uwzględnieniu zasady kumulacji określonej w art. 9 ust. 2 ustawy) to nabycie to będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i obowiązek podatkowy z tego tytułu będzie ciążył na Wnioskodawczyni.

Wobec powyższej argumentacji nie można było uznać stanowiska Wnioskodawczyni w całości za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 21 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.39.2017.2.BJ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Hasła tematyczne: podatek od spadków i darowizn, ulga mieszkaniowa, darowizna, interpretacja indywidualna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz