18.03.2022: Rozliczenie roczne PIT

Ulga mieszkaniowa w PIT: W treści umowy kredytu nie musi być zapisany cel

Gdyby wolą prawodawcy było, aby to w treści umowy kredytu czy pożyczki, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapisany był w sposób jednoznaczny cel mieszkaniowy, na jaki został on zaciągnięty lub wydatkowany, zostałoby to ujęte wprost w brzmieniu przepisów ustawy. Wobec braku takiej regulacji podatnik może udowadniać cel zaciągnięcia pożyczki wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, np.: aktami notarialnymi potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży i zakupu nieruchomości, dowodami przelewów na konto zainteresowanej, czy na konta stron umów sprzedaży - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 

 

W listopadzie 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla podatniczki indywidualną interpretację w której uznał, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży ­ dokonanej przed upływem okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.)­ udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłej matce podatniczki na spłatę opisanego we wniosku kredytu nie może być uznane za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu. Zdaniem Dyrektora KIS, za wydatki poniesione na cele wymienione w powyższym przepisie a wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy nie można bowiem uznać środków, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu, jeżeli umowa z bankiem nie wskazuje wyraźnie, że przeznaczenie tego kredytu jest związane z realizacją celów mieszkaniowych kredytobiorcy, a więc kredytu, który nie był udzielony na określony w ustawie podatkowej cel.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację podatniczce.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że celem ustawodawcy wprowadzającego analizowaną ulgę było zachęcenie podatników do nabywania, w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw z przeznaczeniem na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Z analizy całego unormowania art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 u.p.d.o.f. wypływa wniosek, że u podstaw omawianego zwolnienia legło założenie odstąpienia od opodatkowania środków wydanych bezpośrednio lub pośrednio na realizację nowego, szeroko pojmowanego, celu mieszkaniowego. Celem było więc racjonalne wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Takie znaczenie analizowanych przepisów jest oczywiste w sytuacji, gdy rozwój budownictwa mieszkaniowego jest istotnym celem aktualnej polityki społecznej i gospodarczej państwa.

Jak stwierdził NSA, wykładnia językowa analizowanego przepisu, uzupełniona wykładnią systemową i celowościową prowadzi, zatem do wniosku, że podatnik, który przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości (lub prawa majątkowego) na spłatę kredytu lub pożyczki (oraz odsetek od nich) zaciągniętych na nabycie innej nieruchomości lub prawa majątkowego, służących zaspokojeniu jego mieszkaniowych, skorzysta z prawa do zwolnienia. Co kluczowe na gruncie niniejszej sprawy sposób wykazania celu kredytu (pożyczki) nie został jednak wprost wskazany przez ustawodawcę. Gdyby zatem wolą prawodawcy było, aby to w treści umowy kredytu czy pożyczki, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f., zapisany był w sposób jednoznaczny cel mieszkaniowy, na jaki został on zaciągnięty lub wydatkowany, zostałoby to ujęte wprost w brzmieniu przepisów u.p.d.o.f. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec braku takiej regulacji podatnik może na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udowadniać cel zaciągnięcia pożyczki wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, np.: aktami notarialnymi potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży i zakupu nieruchomości, dowodami przelewów na konto zainteresowanej, czy na konta stron umów sprzedaży.

W opinii NSA skoro, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (nabytej w drodze dziedziczenia) podatniczka przeznaczyła na spłatę kredytu gotówkowego, który zaciągnęła wyłącznie w celu sfinansowania nabycia innego mieszkania, to zostały spełnione przesłanki do skorzystania z omawianego zwolnienia od podatku dochodowego. Postanowienia umowy kredytu gotówkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a-c u.p.d.o.f. mogą być przydatne do ustalenia przez organ celu (mieszkaniowego) zarówno zawarcia tej umowy, jak i przeznaczenia środków. Nie sposób abstrahować jednak od tego, że organ jest „związany” opisem zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego zakreślonego we wniosku o interpretację i nie jest uprawniony do kwestionowania jednoznacznego twierdzenia strony, zawartego we wniosku, że umowa kredytu została zawarta „tylko i wyłącznie w celu nabycia w dniu 3 lutego 2017 r. nieruchomości”. Co istotne organ, dokonując interpretacji przepisów u.p.d.o.f., nie odniósł się do ostatniej części normy art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., która stanowi o udokumentowanych wydatkach poniesionych na cele mieszkaniowe. Tymczasem powołana część powyższego przepisu nie wskazuje konkretnego sposobu dokumentowania wspomnianego celu, co nie ogranicza katalogu dowodów, którymi możliwe jest wykazanie celu mieszkaniowego danego wydatku.

Mając na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wyrażone w wyroku z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 90/18, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 2383/18, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży dokonanej przed upływem okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłej matce podatniczki na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu gotówkowego, wydatkowanego na nabycie mieszkania oraz odsetek od kredytu uprawnia do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Interpretacja indywidualna z 7 września 2021 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.298.2017.9.ŁS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, ulga mieszkaniowa, kredyt gotówkowy, interpretacja indywidualna, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...