Ulga internetowa w PIT za rok 2020

Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowiązują nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnieć, zanim sporządzimy zeznanie za rok 2020. Może się bowiem okazać, że mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi internetowej za rok 2020

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,
 2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
 3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku,
 4. w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2018 rok,

  Zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 6h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie ulgi na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

  Oznacza to, że z ulgi tej może skorzystać ten podatnik, który:
  • dotychczas nigdy z tej ulgi nie korzystał (ani składając rozliczenie za rok 2019, ani za żaden wcześniejszy rok),
  • po raz pierwszy skorzystał z niej składając rozliczenie za rok 2019.
 5. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika.

Małżonkowie a prawo do ulgi na internet

Warto wiedzieć, że podatnik, który pozostaje w związku małżeńskim, ale dotychczas ulgę na internet rozliczał jego małżonek, ma prawo do swojego limitu i swoich dwóch lat, o których mowa w art. 26 ust. 6h ustawy o PIT. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy umowa na dostawę internetu nadal jest zawarta jedynie na imię i nazwisko tego pierwszego współmałżonka, a co za tym idzie – na niego wystawiane są faktury. Istotne jest tylko to, aby między małżonkami była wspólność majątkowa. Nie musi ona nawet obowiązywać cały rok – ważne jest bowiem to, aby miała ona miejsce w tym czasie, w którym zostały poniesione wydatki na internet, wykazane w zeznaniu rocznym.

Należy tu dodać, że fiskus jest niestety odmiennego zdania. Dla fiskusa decydująca jest faktura. Z uwagi na fakt, że podstawą do skorzystania z tzw. ulgi internetowej są m.in. zapłacone faktury wystawiane na imię i nazwisko podatnika potwierdzające faktyczną zapłatę za usługę dostępu do sieci, z odliczenia może skorzystać wyłącznie ta osoba, której dane zostały na niej zamieszczone.

Problem pojawia się w przypadku małżonków, którzy pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują mieszkanie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. Tutaj faktura zazwyczaj wystawiana jest na osobę podpisującą umowę, a więc na fakturze figurują dane tylko jednego z małżonków. Wspólne odliczanie wydatków na podstawie faktur wystawionych na jednego małżonka może być podstawą sporu z urzędem, ale istnieje jednak duża szansa na jego wygranie.

Wątpliwości nie mają bowiem sądy, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08, prawomocny:

(...) nie ma znaczenia na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura odpowiadająca wymogom przepisów o podatku od towarów i usług Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.

Czy też wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie z 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09, prawomocny:

Sąd (...) nie podziela stanowiska, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

Podatnicy, którzy nie chcą mieć kłopotów z urzędem, muszą pamiętać o tym, aby umowa była zawarta z obojgiem małżonków. Najbezpieczniejsze jest bowiem posiadanie faktur wystawionych na imię i nazwisko obojga z nich, czy też innych dokumentów, z których jasno wynika kto i za co płacił.

Natomiast podatnicy, którzy dostali faktury z danymi tylko jednej osoby mogą zwrócić się do operatora o ich skorygowanie. Wystawiając fakturę korygującą z danymi obojga małżonków dostawca Internetu niczym nie ryzykuje. Konieczne w tym przypadku będzie złożenie stosownego oświadczenia przez małżonka, który podpisał umowę, że zawierając ją pozostawał we wspólnocie majątkowej i drugi małżonek również był nabywcą usługi.

Dowody potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi

Podatnik, który będzie rozliczał w zeznaniu podatkowym ulgę na internet, musi posiadać dokument stwierdzający poniesienie wydatków na korzystanie z internetu. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT, dokument taki powinien zawierać w szczególności:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę),
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Takim dokumentem będzie więc faktura wystawiona przez dostawcę internetu oraz potwierdzenie zapłaty. Co istotne, mogą to być zarówno tradycyjne papierowe faktury, jak również e-faktury lub elektroniczne obrazy faktur udostępniane użytkownikowi przez dostawcę internetu. Ważne jest także to, aby nie tyle sama faktura została wystawiona w roku podatkowym, ale aby w tym czasie został poniesiony wydatek.

Przykład

Faktura została wystawiona 7 grudnia 2019 r. Podatnik opłacił ją jednak dopiero 2 stycznia 2020 r. Tym samym nie ma on możliwości rozliczenia poniesionego wydatku w zeznaniu za rok 2019.
Jeśli będzie miał prawo do tej ulgi w kolejnym roku podatkowym (z uwagi na to, że za rok 2019 po raz pierwszy z niej korzystał) – wówczas będzie mógł ująć ten wydatek w rozliczeniu za rok 2020.

Uwaga!

Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Sposób odliczenia

Ulga internetowa odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-28,

oraz poprzez załącznik PIT/O.

Ulga na internet u podatników prowadzących działalność gospodarczą

Z ulgi na internet mogą skorzystać także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak to, aby:

 • poniesiony wydatek nie był uprzednio rozliczony w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej,
 • przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej były opodatkowane według zasad ogólnych, podatkiem według skali lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonownaych (czyli prawa do ulgi internetowej nie mają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym),
 • ulga internetowa była rozliczana po raz pierwszy za rok 2018, ewentualnie wcześniej nigdy nie była rozliczana.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

 1. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.
 2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.
 3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.
 4. Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Redakcja podatki.biz

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...