Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.03.2018

Ulga internetowa w PIT za rok 2017

Począwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowiązują nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnieć, zanim sporządzimy zeznanie za rok 2017. Może się bowiem okazać, że mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

 

Podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi internetowej za rok 2017

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie ulgi na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Oznacza to, że z ulgi tej może skorzystać ten podatnik, który:

 • dotychczas nigdy z tej ulgi nie korzystał (ani składając rozliczenie za rok 2016, ani za żaden wcześniejszy rok),
 • po raz pierwszy skorzystał z niej składając rozliczenie za rok 2016.

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika.

Małżonkowie a prawo do ulgi na internet

Warto wiedzieć, że podatnik, który pozostaje w związku małżeńskim, ale dotychczas ulgę na internet rozliczał jego małżonek, ma prawo do swojego limitu i swoich dwóch lat, o których mowa w art. 26 ust. 6h ustawy o PIT. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy umowa na dostawę internetu nadal jest zawarta jedynie na imię i nazwisko tego pierwszego współmałżonka, a co za tym idzie – na niego wystawiane są faktury. Istotne jest tylko to, aby między małżonkami była wspólność majątkowa. Nie musi ona nawet obowiązywać cały rok – ważne jest bowiem to, aby miała ona miejsce w tym czasie, w którym zostały poniesione wydatki na internet, wykazane w zeznaniu rocznym.

Należy tu dodać, że fiskus jest niestety odmiennego zdania. Dla fiskusa decydująca jest faktura. Z uwagi na fakt, że podstawą do skorzystania z tzw. ulgi internetowej są m.in. zapłacone faktury wystawiane na imię i nazwisko podatnika potwierdzające faktyczną zapłatę za usługę dostępu do sieci, z odliczenia może skorzystać wyłącznie ta osoba, której dane zostały na niej zamieszczone.

Problem pojawia się w przypadku małżonków, którzy pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują mieszkanie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. Tutaj faktura zazwyczaj wystawiana jest na osobę podpisującą umowę, a więc na fakturze figurują dane tylko jednego z małżonków. Wspólne odliczanie wydatków na podstawie faktur wystawionych na jednego małżonka może być podstawą sporu z urzędem, ale istnieje jednak duża szansa na jego wygranie.

Wątpliwości nie mają bowiem sądy, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08, prawomocny:

(...) nie ma znaczenia na którego z małżonków - podatników została wystawiona faktura odpowiadająca wymogom przepisów o podatku od towarów i usług Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.

Czy też wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie z 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09, prawomocny:

Sąd (...) nie podziela stanowiska, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

Podatnicy, którzy nie chcą mieć kłopotów z urzędem, muszą pamiętać o tym, aby umowa była zawarta z obojgiem małżonków. Najbezpieczniejsze jest bowiem posiadanie faktur wystawionych na imię i nazwisko obojga z nich, czy też innych dokumentów, z których jasno wynika kto i za co płacił.

Natomiast podatnicy, którzy dostali faktury z danymi tylko jednej osoby mogą zwrócić się do operatora o ich skorygowanie. Wystawiając fakturę korygującą z danymi obojga małżonków dostawca Internetu niczym nie ryzykuje. Konieczne w tym przypadku będzie złożenie stosownego oświadczenia przez małżonka, który podpisał umowę, że zawierając ją pozostawał we wspólnocie majątkowej i drugi małżonek również był nabywcą usługi.

Dowody potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi

Podatnik, który będzie rozliczał w zeznaniu podatkowym ulgę na internet, musi posiadać dokument stwierdzający poniesienie wydatków na korzystanie z internetu. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT, dokument taki powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Takim dokumentem będzie więc faktura wystawiona przez dostawcę internetu oraz potwierdzenie zapłaty. Co istotne, mogą to być zarówno tradycyjne papierowe faktury, jak również e-faktury lub elektroniczne obrazy faktur udostępniane użytkownikowi przez dostawcę internetu. Ważne jest także to, aby nie tyle sama faktura została wystawiona w roku podatkowym, ale aby w tym czasie został poniesiony wydatek.

Przykład

Faktura została wystawiona 7 grudnia 2017 r. Podatnik opłacił ją jednak dopiero 2 stycznia 2018 r. Tym samym nie ma on możliwości rozliczenia poniesionego wydatku w zeznaniu za rok 2017.
Jeśli będzie miał prawo do tej ulgi w kolejnym roku podatkowym (z uwagi na to, że za rok 2017 po raz pierwszy z niej korzystał) – wówczas będzie mógł ująć ten wydatek w rozliczeniu za rok 2018.

Uwaga!

Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Sposób odliczenia

Ulga internetowa odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-28,

oraz poprzez załącznik PIT/O.

Ulga na internet u podatników prowadzących działalność gospodarczą

Z ulgi na internet mogą skorzystać także podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak to, aby:

 • poniesiony wydatek nie był uprzednio rozliczony w kosztach uzyskania przychodów działalności gospodarczej,
 • przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej były opodatkowane według zasad ogólnych, podatkiem według skali lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonownaych (czyli prawa do ulgi internetowej nie mają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym),
 • ulga internetowa była rozliczana po raz pierwszy za rok 2016, ewentualnie wcześniej nigdy nie była rozliczana.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

 1. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.
 2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.
 3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi "pakiet telewizyjno-internetowy", to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.
 4. Z ulgi mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz