27.07.2022: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Ukryte zyski w estońskim CIT - MF wyjaśnia

 

Duże zainteresowanie nową formą opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w postaci ryczałtu od dochodów spółek powoduje, że często pojawiają się pytania o wprowadzone regulacje. Fakt, że znowelizowane przepisy funkcjonują od niedawna sprawia, że brak jest wypracowanej praktyki stosowania przepisów, a spory interpretacyjne tylko częściowo rozstrzygnęły wydane objaśnienia podatkowe.

 

Interpelacja nr 34031 do ministra finansów w sprawie zasad rozpoznawania dochodu

Szanowna Pani Minister,

duże zainteresowanie nową formą opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w postaci ryczałtu od dochodów spółek powoduje, że często pojawiają się pytania o wprowadzone regulacje. Fakt, że znowelizowane przepisy funkcjonują od niedawna sprawia, że brak jest wypracowanej praktyki stosowania przepisów, a spory interpretacyjne tylko częściowo rozstrzygnęły wydane objaśnienia podatkowe. Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Czy do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy winni zaliczyć także kary umowne określone w art. 16 ust. 1 pkt 22 oraz wpłaty wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 36?
  2. Czy w przypadku, gdy podatnik, który wybrał ryczałt od dochodów spółek jako formę opodatkowania wykorzystuje samochody osobowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, nie prowadząc jednak ewidencji wymienionej w art. 16 ust. 5f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winien rozpoznać przychód podatkowy?
  3. Czy w przypadku podatnika ryczałtu od dochodów spółek powstaje przychód podatkowy w związku z udostępnianiem pracownikom, niebędącym wspólnikami, samochodów osobowych także na cele osobiste?
  4. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy przychód powinien zostać rozpoznany na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 czy też art. 28m ust. 1 pkt 3?
  5. Czy dla powstania przychodu spółki w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 znaczenie ma fakt doliczania do przychodów pracowników wartości przysporzenia w postaci prawa do korzystania w celach osobistych z samochodów osobowych pracodawcy?

 

Poseł Grzegorz Gaża

2 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34031 w sprawie zasad rozpoznawania dochodu

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelacją z dnia 14 czerwca 2022 r. nr 34031 autorstwa Pana Posła Grzegorza Gaży w sprawie zasad rozpoznawania dochodu przez podatników ryczałtu od dochodów spółek, uprzejmie informuję.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że kwestię kwalifikacji na gruncie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”) danego wydatku lub kosztu do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i okoliczności sprawy1. Jedną z immanentnych cech działalności gospodarczej, która wyróżnia ją od innego rodzaju aktywności, jest jej zarobkowy charakter2. W związku z powyższym koszty, które nie służą realizacji podstawowego celu prowadzonej działalności gospodarczej jakim jest osiąganie zysków, lecz są efektem ubocznym działań zmierzających do osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów (np. niektóre z kosztów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT), mogą być uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do zagadnień poruszonych w interpelacji należy wskazać, że w przypadku gdy podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek wykorzystuje samochody osobowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, wówczas nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu z tytułu ukrytych zysków ani dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jednakże, zgodnie z art. 28m ust. 5 ustawy CIT ciężar dowodu, że składniki majątku są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, spoczywa na podatniku. Podatnik ma pełną dowolność co do formy i wyboru środków dowodowych3.

Jeśli podatnik opodatkowany ryczałtem nie posiada środków dowodowych świadczących o wykorzystywaniu składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej, wtedy jest on zobowiązany zaliczyć odpowiednio do dochodu z tytułu ukrytych zysków albo wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem składników majątku, w wysokości 50%.

Należy zaznaczyć, iż nieprowadzenie przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek ewidencji określonej w art. 16 ust. 5f ustawy CIT nie oznacza automatycznie, że jest on obowiązany rozpoznać dochód z tytułu ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W aktualnym stanie prawnym prawidłowe odczytanie normy prawnej dotyczącej określenia dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą od wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku wykorzystywanych zarówno dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej jak i dla celów prywatnych, wymaga zastosowania, oprócz wykładni literalnej, reguł wykładni systemowej oraz celowościowej.

Powyższa kwestia została precyzyjnie określona w odniesieniu do ukrytych zysków. I tak, zgodnie z treścią art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT do ukrytych zysków należy zaliczyć 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie analizy czy takie wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości mogą stanowić również wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do reguł wykładni systemowej. Kwestia ta została wyjaśniona w treści Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r. (dalej jako: „Przewodnik”)4.

Jeżeli ze składnika majątku podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, zarówno dla celów działalności gospodarczej jak i dla innych celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, korzysta wspólnik, podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, wtedy 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości tego składnika majątku stanowi ukryte zyski, zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT.

Z kolei w przypadku, kiedy składniki majątku podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek wykorzystywane są zarówno dla celów działalności gospodarczej jak i dla innych celów przez podmiot niebędący wspólnikiem, podmiotem powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, wtedy wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy ztytułu trwałej utraty wartości tych składników majątku związane z ich używaniem nie mogą być uznane za ukryte zyski.

Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jeżeli składnik majątku nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, to w konsekwencji podatnik jest obowiązany część wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem tego składnika majątku, zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Artur Soboń

Warszawa, 21 lipca 2022 r.

 

1 Por. poz. 64 str. 41 Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r., dalej jako: „Przewodnik”.

2 Por. poz. 64 str. 41 Przewodnika.

3 Zob. poz. 62 str. 40 Przewodnika.

4 I tak, na stronie 41 w poz. 63 Przewodnika wskazuje się, że „niektóre świadczenia, stanowić mogą jednocześnie ukryte zyski bądź wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zależności od tego, czy stroną transakcji jest wspólnik, podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, czy nie. Wykorzystywanie składników majątku podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i dla celów prywatnych, jest przykładem świadczenia, które może spełniać przesłanki uzasadniające uznanie go zarówno za ukryte zyski, jak i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zależności od tego, czy jest dokonane pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy nie.”

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), ministerstwo finansów, interpelacja, estoński cit

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...