Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

19.03.2019

Twardy Brexit – skutki podatkowe

Wielka Brytania nie zawar豉 umowy kszta速uj帷ej relacje ze Wspólnot, w zwi您ku z czym 30 marca 2019 r. nast徙i tzw. twardy brexit. Wielka Brytania przestanie by cz這nkiem Unii Europejskiej, a w zamian uzyska status pa雟twa trzeciego. Nowa rzeczywisto嗆 b璠zie mia豉 skutki tak瞠 na gruncie prawa podatkowego.

CIT

Wyj軼ie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza, 瞠 dyrektywy unijne nie b璠 obowi您ywa造 w odniesieniu do tego pa雟twa. Z perspektywy podatków bezpo鈔ednich nie b璠zie mo磧iwo軼i skorzystania z dyrektyw m.in.:

 • 2003/49/WE (tzw. dyrektywa odsetkowa), która eliminuje opodatkowanie podatkiem u 廝ód豉 odsetek i nale積o軼i licencyjnych przy spe軟ieniu okre郵onych warunków,
 • 2011/96/UE, która eliminuje opodatkowanie podatkiem u 廝ód豉 dywidend przy spe軟ieniu okre郵onych warunków,
 • 2009/133/WE, która odracza opodatkowanie spó貫k zaanga穎wanych w 陰czenie, podzia lub podzia przez wydzielenie.

W przypadku niemo磧iwo軼i skorzystania ze zwolnie zawartych w dyrektywach unijnych oraz braku umowy reguluj帷ej brexit konieczny b璠zie powrót do ustale umowy polsko-brytyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W konsekwencji mo瞠 pojawi si konieczno嗆 poboru podatku u 廝ód豉 w przypadku wyp豉ty odsetek czy nale積o軼i licencyjnych (obowi您ek zap豉ty 5% podatku u 廝ód豉 w Polsce w przypadku p豉tno軼i do rzeczywistego w豉軼iciela i posiadania certyfikatu rezydencji). W przypadku dywidend, przy spe軟ieniu okre郵onych warunków, istnieje mo磧iwo嗆 utrzymania braku opodatkowania.

VAT

W zwi您ku z tym, 瞠 terytorium Wielkiej Brytanii od 30 marca 2019 r. nie b璠zie ju cz窷ci terytorium Unii Europejskiej, zmianie ulegn transakcje towarowe. Wewn徠rzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) zostanie zast徙ione procedurami importowymi. W zwi您ku z tym zastosowanie b璠 mia造 przepisy dotycz帷e VAT importowego – obowi您ek podatkowy ma miejsce z chwil powstania tzw. d逝gu celnego, tj. co do zasady z chwil dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze celnym Unii. Konieczno嗆 zap豉ty VAT importowego wcze郾iej, najcz窷ciej ju w momencie dokonania odprawy celnej, wp造nie na p造nno嗆 finansow podmiotów gospodarczych. Dzi podatek VAT nale積y i naliczony w zwi您ku z WNT jest, poza wyj徠kami (okres 3 miesi璚y od daty obowi您ku podatkowego do daty otrzymania faktury), rozliczany w tej samej deklaracji, przez co nie ma wp造wu na p造nno嗆 finansow.

Ponadto wewn徠rzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) zostanie zast徙iona procedurami eksportowymi. Eksport towarów jest po陰czony z konieczno軼i spe軟ienia dodatkowych formalno軼i celnych. Dla zastosowania stawki 0% przy eksporcie wymagane s tak瞠 inne dokumenty ni w przypadku WDT, co podatnik musi weryfikowa.

Zastosowania nie b璠zie mia豉 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej. Jedn z negatywnych konsekwencji b璠zie brak mo磧iwo軼i korzystania z uproszczenia dla transakcji trójstronnych. Uproszczenie przewiduje, 瞠 przy spe軟ieniu okre郵onych warunków jedynie odbiorca towaru zobowi您any jest do naliczenia podatku VAT od takiej dostawy.

Dodatkowo zmianie ulegn np. przepisy dotycz帷e 鈍iadczenia us逝g elektronicznych czy mo磧iwo嗆 wyst瘼owania o zwrot VAT w przypadku sprzeda篡 detalicznej – tak jak obecnie wyst瘼uje to w przypadku obywateli Ukrainy czy Bia這rusi.

Akcyza i c這

Jak zosta這 wspomniane powy瞠j, po wyj軼iu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej b璠ziemy mieli do czynienia z eksportem lub importem, co wi捫e si m.in. ze sk豉daniem zg這szenia celnego przywozowego lub wywozowego. Nie b璠zie mo磧iwo軼i przemieszczenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych na podstawie e-AD w Systemie EMCS. Dodatkowo dopuszczenie do konsumpcji w Unii Europejskiej nie b璠zie mog這 si odbywa na podstawie uproszczonego dokumentu towarzysz帷ego (UDT). Co do zasady w przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe nie zostan obj皻e procedur zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, podatnik b璠zie zobowi您any do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zg這szeniu celnym. Podobny mechanizm b璠zie wyst瘼owa w przypadku samochodów osobowych.

Zmianie mog ulec stawki celne. Po 30 marca 2019 r. w przywozie z Wielkiej Brytanii b璠 obowi您ywa造 takie same stawki celne, jak s obecnie stosowane przez UE dla towarów z pa雟tw trzecich. Nie oznacza to jednak, 瞠 taka sama klasyfikacja b璠zie obowi您ywa豉 w przypadku wywozu towarów do Wielkiej Brytanii. Mo瞠 ona przygotowa odmienn klasyfikacj lub pozosta przy taryfie unijnej.

Podsumowuj帷, tzw. twardy brexit niesie za sob szereg konsekwencji w zakresie podatków, które s szczególnie istotne dla przedsi瑿iorców wspó逍racuj帷ych z kontrahentami z Wielkiej Brytanii. W pierwszej kolejno軼i rekomendujemy przeprowadzenie analizy, jakie obszary dzia豉lno軼i b璠 dotkni皻e „twardym brexitem”, a nast瘼nie wdro瞠nie dzia豉 celem dostosowania si do nowej rzeczywisto軼i podatkowej, która czeka nas ju od 30 marca 2019 r.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: podatek dochodowy od os鏏 prawnych (cit), c這, podatki, podatek akcyzowy, wielka brytania, podatek u 廝鏚豉, brexit, podatek od towar闚 i us逝g (vat)

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »