Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.02.2014

Terminy. Czas na informacje PIT i ZUS

Do 28 lutego płatnicy PIT mają obowiązek przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, PIT-8C i IFT-1R, rocznego obliczenia podatku PIT-40 i PIT40A/11A. Do końca lutego płatnicy składek mają także obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje o składkach ZUS za 2013 r. Natomiast emeryci i renciści, do jutra mają czas na przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych w 2013 r. z pracy zarobkowej.

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 28 lutego 2014 r.:

 

Informacja o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w 2013 r.

(art. 127 o emeryturach i rentach z FUS oraz § 5 rozporządzenia MPiPS z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty)

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i którzy w ciągu minionego roku kalendarzowego pozostawali w zatrudnieniu, pełnili służbę lub wykonywali inną pracę zarobkową albo prowadzili pozarolniczą działalność (tj. którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych).

Ważne! Obowiązek ten nie dotyczy osób uprawnionych do emerytury, które przed podjęciem pracy zarobkowej w 2013 r. osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Przekazanie ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za 2013 r., na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego, rocznej informacji o naliczonych składkach ZUS, w celu jej weryfikacji.

Ważne! Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić.

(art. 41 ust. 1-8b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Płatnik składek, tj. pracodawca lub inny podmiot, który był zobowiązany do naliczenia składek ZUS za osoby ubezpieczone (np. za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące z przedsiębiorcą, osoby bezrobotne).

Roczne obliczenie PIT oraz sporządzania rocznych informacji

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Dokonanie rocznego obliczenia podatku PIT-40, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy PIT. Jeden egzemplarz rocznego obliczenia płatnik doręcza podatnikowi, a drugi przekazuje właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

(art. 37 ust. 1 i 3 ustawy PIT)

Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie PIT-12.

Dokonanie rocznego obliczenia podatku PIT-40A, od podatników uzyskujących dochody z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

(art. 34 ust.7 i 9 ustawy PIT)

Organy rentowe.

Sporządzenie imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu dla podatników, którym nie dokonują rocznego obliczenia podatku. Organy rentowe jeden egzemplarz informacji doręczają podatnikowi, a drugi - urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Druk PIT-11A.

(art. 34 ust. 8 ustawy PIT)

Organy rentowe.

Sporządzenie informacji PIT-11 dla podatników, którym nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku poprzednim i doręczenie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ważne! W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 31, 33 i 35 ustawy PIT - w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku podatnika.

W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – do dnia zaprzestania tej działalności.

W razie zaprzestania przez płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy PIT, poboru zaliczek przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

(art. 39 ust.1, art. 42 ust.2 pkt 1 oraz art. 42e ust. 6 ustawy PIT oraz art. 35a ust. 5 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 176, poz. 1243))

Płatnicy określeni w:

1) art. 31, 33 i 35 ustawy PIT, którzy dokonywali w ciągu roku wypłat m.in. ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz emerytur i rent z zagranicy, świadczeń integracyjnych,

2) art. 41 ustawy PIT, którzy dokonywali w ciągu roku świadczeń osobom podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy PIT,

3) art. 42e ustawy PIT, tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym płatnika, w sytuacji gdy dokonywali w ciągu roku wypłat wynikających ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,

4) art. 35a ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 176, poz. 1243 tj. osoby prowadzące gospodarstwo domowe, którzy dokonywali w ciągu roku wypłat należności z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Informacje przekazywane podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - PIT-8C:

- o wypłaconym stypendium,

- o wysokości przychodów z tytułu dokonywanych wypłat należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT,

- o wysokości dochodu, o którym mowa w 30b ust. 2 ustawy PIT.

(art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy PIT)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Przesłanie podatnikowi, podlegającemu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a także urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacji IFT-1/IFT-1R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Ważne! w razie zaprzestania działalności przez płatnika przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania działalności, lub na wniosek podatnika - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

(art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3-4 ustawy PIT)

Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 41 ustawy PIT; podmiot zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy PIT.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz