Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego i przerwanie jego biegu

Jak wskazuje treść art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Trzeba jednak zaznaczyć, że istnieją okoliczności, które powodują przerwanie biegu przedawnienia. Po zaistnieniu okoliczności powodującej przerwanie biegu przedawnienia termin ten biegnie od początku - na nowo.

 

Jako przykład możemy wskazać na treść art. 70 §  4 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Regulacja zawarta w art. 70 § 4 O.p., która uzależnia skuteczność zastosowania środka egzekucyjnego, jako przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia, od zawiadomienia o nim podatnika, wprowadza swoistego rodzaju warunek. Zastosowanie środka egzekucyjnego tak długo nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia, dopóki podatnik nie zostanie o nim zawiadomiony. Późniejsze w stosunku do zastosowanego środka egzekucyjnego zawiadomienie skutkuje natomiast przerwaniem biegu terminu przedawnienia już od dnia zastosowania tego środka. Nie może to jednak oznaczać, że warunek zawiadomienia może ziścić się w każdym czasie, tj. również po okresie przedawnienia.

Na mocy art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówiąc o środku egzekucyjnym - rozumie się przez to:

a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:

 • z pieniędzy,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności pieniężnych,
 • z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,
 • z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,
 • z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy,
 • z weksla,
 • z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
 • z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • z pozostałych praw majątkowych,
 • z ruchomości,
 • z nieruchomości,

 

 

b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym:

 • grzywnę w celu przymuszenia,
 • wykonanie zastępcze,
 • odebranie rzeczy ruchomej,
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
 • przymus bezpośredni;

Powyższy przepis  przewiduje wyłącznie dwie przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia tj. zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie o tym podatnika. Zastosowanie środka egzekucyjnego wiąże się zawsze z obowiązkiem zawiadomienia o tym zobowiązanego. Jest to warunek ważności i skuteczności czynności egzekucyjnych.

Jak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23.09.2021r., I SA/Gl 650/21:

„Regulacja zawarta w art. 70 § 4 o.p. jednoznacznie wskazuje, że warunkami koniecznymi, a jednocześnie wystarczającymi do przerwania biegu terminu przedawnienia na tej podstawie są: zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie o tym fakcie podatnika, przy czym obie te czynności powinny nastąpić przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: przedawnienie zobowiązania podatkowego, przerwanie terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...