Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.10.2018

Termin odliczenia VAT z faktur za media

Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosują tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstawę do obniżenia podstawy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dostawcę mediów? Czy będzie liczył się fakt wystawienia faktury, czy też faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usługi dostawy mediów? - interpelacja poselska.

Interpelacja nr 26738 do ministra finansów w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od faktur za media, takie jak energia elektryczna, gaz ziemny i woda

Zgłosił się do mojego biura poselskiego przedsiębiorca mający wątpliwość, kiedy ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od faktur za media.

Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosują tzw. prognozy.

Jaki dokument stanowi podstawę do obniżenia podstawy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dostawcę mediów? Czy będzie liczył się fakt wystawienia faktury, czy też faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usługi dostawy mediów?

W związku z tym przedkładam dodatkowo pytania:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostaw mediów, jak gaz, itp.?

Jaki wpływ - w ww. przypadku - na obowiązek podatkowy i możliwość odliczenia VAT ma termin płatności za usługę?

Czy w przypadku niewystawienia faktury lub wystawienia jej z opóźnieniem przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?

Czy faktury szacunkowe, tzw. prognozy, pro forma itp., uprawniają podatnika do odliczenia podatku naliczonego?

Czy ww. faktury oraz tradycyjne faktury rozliczeniowe niezapłacone uprawniają podatnika do odliczenia podatku naliczonego?

I dodatkowe pytanie:

Czy przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli powstanie obowiązek podatkowy, podatnik dostanie fakturę dokumentującą sprzedaż, ale medium, jak gaz ziemny, energia elektryczna etc. nie zostanie wykorzystane w całości lub w ogóle nie będzie dostarczone?

Poseł Krzysztof Sitarski

2 października 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26738 w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od faktur za media, takie jak energia elektryczna, gaz ziemny i woda

W związku z przekazaną przez Kancelarię Sejmu interpelacją nr 26738 z dnia 5 października 2018 r. Pana Posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od faktur za media (energia elektryczna, gaz ziemny i woda), uprzejmie informuję co następuje.

Odnosząc się do pytania Pana Posła, jaki dokument stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz świadczenia usług związanych z dostarczaniem wody (dalej „dostawa mediów”), informuję, że jest to faktura. Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymienione w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 (dalej: „ustawa o VAT”)2. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje nabywcom mediów będących podatnikami, o których mowa w art. 15, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie)3.

Natomiast dostawcy mediów mają obowiązek rozliczenia podatku należnego wykazanego w wystawionej przez nich fakturze z tytułu dostawy mediów. Dostawcom mediów przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonane na ich rzecz dostawy towarów i usług, wykorzystywanych do działalności opodatkowanej VAT-em.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania dodatkowe Pana Posła, przy czym biorąc pod uwagę ich zakres, wyjaśnienia ograniczono do relacji pomiędzy czynnymi podatnikami VAT.

Ad. 1

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a i b tiret drugie ustawy o VAT).

Dostawca mediów ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dostawę mediów na rzecz podatników podatku od towarów i usług (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Faktura powinna być wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy mediów, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT). Gdy dostawca mediów nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Otrzymanie przed dokonaniem dostawy mediów całości lub części zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Zasada opodatkowania płatności przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi została bowiem w tych przypadkach wyłączona (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Ad. 2

Jak wynika z wyjaśnień zawartych w pkt 1, moment upływu terminu płatności jest ostatecznym terminem powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy mediów (jeżeli przed tym terminem nie zostanie wystawiona faktura).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego u podatnika nabywającego media powstaje w rozliczeniu za okres, w którym spełnione zostaną łącznie następujące warunki4:

  1. w odniesieniu do nabytych przez niego mediów powstał u dostawcy mediów obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów (nastąpi to w chwili zajścia wcześniejszego ze zdarzeń: wystawienie faktury albo upływ terminu płatności),
  2. nabywca posiada fakturę dokumentującą dostawę mediów.

W przypadku, gdy nabywca nie odliczy podatku naliczonego za ten okres ma prawo to zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych5.

Ad. 3

Jak wynika z wyjaśnień zawartych w pkt 2, nawet w sytuacji, gdy u dostawcy mediów powstanie obowiązek podatkowy z chwilą upływu terminu płatności za media, nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z tytułu tej dostawy dopóki nie otrzyma faktury.

Ad. 4

Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług nie przewidują, w celu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wystawiania dokumentów określanych mianem faktur „pro-forma”. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami „pro forma” powoduje co do zasady, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie takiego dokumentu nie będzie powodować zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wyjaśnienia dotyczące faktur pro-forma zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty6. Wyjaśnienia te pozostają aktualne również w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów.

W przypadku dokumentów określanych mianem „prognozy”, ustalenie czy mogą być one uznane za faktury, wymaga każdorazowej oceny (zważywszy, że faktury dokumentujące dostawę mediów mogą być wystawiane przed dokonaną dostawą i opierać się na danych „prognozowych”). Aby dany dokument był uznany za fakturę dla celów podatku od towarów i usług, musi dokumentować transakcję podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem oraz zawierać dane wymienione w art. 106e ustawy o VAT. Faktura „prognozowa” wystawiana w celu udokumentowania dostawy mediów i zawierająca dane określone w art. 106e ustawy o VAT będzie uznana za fakturę w rozumieniu VAT i będzie wywoływać skutki w tym podatku (tj. obowiązek zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz będzie stanowić dla kontrahenta podstawę do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

W przypadku natomiast, gdy „prognoza” będzie pełniła jedynie funkcję informacyjną (np. powiadomienie nabywców o planowanych należnościach za przyszłe okresy rozliczeniowe) oraz nie będzie zawierała odpowiednich danych, dokument taki, nie może być uznany za fakturę i nie wywołuje skutków w VAT.

Ad. 5

Omówione wyżej przesłanki odliczenia podatku z faktury dokumentującej dostawę mediów nie uzależniają prawa do odliczenia VAT od opłacenia faktur przez nabywcę mediów. Wyjątkiem byłaby jednak sytuacja, w której nabywca mediów byłby małym podatnikiem rozliczającym VAT kasowo7. U takiego podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od zapłaty faktur na rzecz swoich kontrahentów8.

Należy również zwrócić uwagę na regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi (art. 89a i 89b ustawy o VAT). W przypadku nieuregulowania przez nabywcę mediów należności wynikającej z faktury za media, w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub fakturze, nabywca co do zasady będzie miał obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury.

Ad. 6.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione prawo do odliczenia nie może być przyznane. W przypadku zmiany wykorzystania towarów lub usług do czynności opodatkowanych, ustawa o VAT zawiera stosowne regulacje dotyczące korekty rozliczeń, w tym dotyczące wystawiania faktur korygujących (w przypadku zmiany warunków realizacji transakcji).

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia informuję, że mają one charakter ogólny. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego, zainteresowany ma prawo zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej jego konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach szczegółowo określają przepisy art. 14b - 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne również w zakładce „Załatwianie spraw” na stronie internetowej www.kis.gov.pl.

Podatnicy mają również możliwość uzyskania informacji w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług telefonicznie9.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała

Warszawa, 24 października 2018 r.

1 Dz. U z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.

2 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) określono przypadki, gdy faktury mogą zawierać węższy zakres danych.

3 Art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o VAT.

4 Art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT.

5 Art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

6 https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Faktura+pro-forma+wyja%C5%9Bnienia.pdf

7 Regulacje dot. małego podatnika zawiera art. 2 pkt 25 i art. 21 ustawy o VAT.

8 Art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 10e ustawy o VAT.

9 Informacji telefonicznych udziela Krajowa Informacja Skarbowa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00), pod nr tel. 0801 055 055 - dla osób uzyskujących połączenie z telefonów stacjonarnych oraz nr tel. (0-22) 330 03 30 - dla osób telefonujących z telefonów komórkowych.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz