02.08.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Termin do złożenia SD-Z2 przy akcie dziedziczenia

 

Został spisany, w formie aktu notarialnego, akt dziedziczenia po zmarłym bracie dla pięciorga rodzeństwa. Na dzień spisania aktu nie była znana wartość masy spadkowej. W skład tej masy wchodziło tylko wynagrodzenie prowizyjne z zakładu pracy. Czy 6 miesięcy na zgłoszenie SD- Z2 powinno liczyć od dnia przekroczenia kwoty wolnej z uwagi na fakt, że na dzień spisania aktu dziedziczenia nie była znana wartość masy spadkowej czy od spisania tego aktu?

 

Ustawodawca przewidział zwolnienie podmiotowe w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1  - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie faktu nabycia majątku naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest - jak we wniosku - akt poświadczenia dziedziczenia, to termin 6 miesięcy do zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania tego aktu.

Zatem, jeżeli wartość majątku nabytego łącznie przez spadkobiorcę po zmarłym spadkodawcy w okresie 5 lat, poprzedzających rok,  w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekroczy kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizny (tj. kwoty 9637 zł), to nabycie środków pieniężnych w spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a tym samym spadkobiorca nie ma obowiązku - dla uzyskania zwolnienia z podatku − składania zgłoszenia o nabyciu spadku. Jeżeli jednak wartość nabytego spadku przekracza tzw. kwotę wolną to by móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, spadkobierca obowiązany jest do dokonania zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego  (w tym przypadku zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia).

Jeżeli podatnik chciał więc skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy  o podatku od spadków i darowizn powinien był dokonać zgłoszenia nabycia spadku (złożenia SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia oraz określić wartość tego spadku według swojej wiedzy (nawet, jeśli nie wiedział w jakiej wysokości ostatecznie go otrzyma).

Jak wynika z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, istnieje możliwość złożenia zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym nabywca dowiedział się o ich nabyciu, ale tylko jeśli „nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 1a”, czyli po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. W analizowanym zdarzeniu taka sytuacja nie miała miejsca.  O tym, że nabył spadek po bracie podatnik uzyskał już wcześniej, a nie dopiero wówczas gdy kwota uzyskana tytułem spadku przekroczy tzw. kwotę wolną od podatku.

 

Interpretacja indywidualna z 27 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.77.2022.1.ASZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: podatek od spadków i darowizn, sd-z2, zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw, interpretacja indywidualna, akt poświadczenia dziedziczenia

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...