Telewizor, sprzęt AGD, elektronarzędzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy najczęściej otrzymują nagrody w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju programach o charakterze lojalnościowo-motywacyjnym. Jako przykład można tu podać uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsiębiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w określonej wartości, po czym pulę zebranych punktów może wymienić na nagrodę, np. voucher turystyczny, specjalistyczną maszynę, sprzęt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwiązaniem jest przekazanie nagrody w związku z osiągnięciem przez kontrahenta określonego poziomu złożonych zamówień.

Nieodpłatne świadczenie

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia nieodpłatnego świadczenia. W interpretacji z 5 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1057.2016.2.EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia:

(...) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych w ten sposób rzeczy (praw) albo świadczeń. Aby móc zatem w pełni zdefiniować pojęcie „nieodpłatne” czy „częściowo odpłatne świadczenie”, zasadnym jest odwołanie się do wykładni językowej, zgodnie z którą odpłatny to „taki, za który się płaci”, nieodpłatny zaś to „niewymagający opłaty”. (…) Przychody zawsze wiążą się z pewnym przysporzeniem majątkowym, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika. Odnosi się to również do otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń, za które należy uznać wszystkie te zdarzenia prawne oraz gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne lub częściowo odpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy.

Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje po stronie świadczeniobiorcy, czyli podatnika, który świadczenie otrzymał. Skutki podatkowe powstają zarówno dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, jak i dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych. W interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1200.2016.2.EC, czytamy:

(...) wartość nagród przyznanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi dla tych osób na gruncie przepisów ustawy przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zauważyć bowiem należy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nagrodę otrzymają za czynności, które podejmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nagrody mieć będą związek z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą.

Przychód podatkowy w podatkowej księdze

Na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) zastosowanie znajdzie przepis art. 14 ust. 2 pkt 8, w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b.

Kwotę odpowiadającą wartości otrzymanej nagrody podatnik powinien ująć w kolumnie 8 Pozostałe przychody podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przychód podatkowy w ewidencji przychodów

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia także obowiązani są do wykazania i opodatkowania przychodu. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa stanowi, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5–10 ustawy o PIT (w opisywanej sytuacji są to przychody o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8), wynosi 3%.

Zdarzenie gospodarcze należy ująć w prowadzonej ewidencji przychodów.

Dokumentacja i wycena

Podstawą do zaksięgowania przychodu może być sporządzone przez obdarowanego przedsiębiorcę oświadczenie opisujące okoliczności otrzymania nagrody. Z dokumentu powinny wynikać: data otrzymania świadczenia, rodzaj (opis) nagrody oraz jej wartość. Jeżeli przekazaniu nagrody towarzyszyło spisanie protokołu lub innego dokumentu, wówczas to te dokumenty mogą stanowić podstawę zapisu.

Zdarzenie gospodarcze należy zaewidencjonować w dacie, kiedy faktycznie przedsiębiorca otrzymał nieodpłatne świadczenie.

Otrzymane nieodpłatne świadczenie należy wycenić w oparciu o przepisy wynikające z art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT.

Stosownie do  art. 11 ust. 2 ustawy o PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Artykuł 11 ust. 2a precyzuje, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
  • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Kontrahent, który przekazuje nagrodzę przedsiębiorcy, nie ma obowiązku przekazywania wraz z nagrodą informacji o jej wartości. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-886/14/MK, wyjaśnia:

(...) w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy otrzymali nagrodę rzeczową – przekazujący nagrodę nie jest płatnikiem obowiązanym do poboru podatku od wartości tej nagrody, jak również do wystawienia jakiejkolwiek informacji o wartości tej nagrody.

Podkreślenia wymaga fakt, że podmiot przekazujący nagrodę przedsiębiorcy nie sporządza informacji PIT-8C ani nie pobiera z tego tytułu podatku. Obowiązki podatkowe ciążą na odbiorcy świadczenia.

Warto jednak dodać, że jeżeli podatnik, który otrzymał nagrodę, ma problem z jej wyceną, może zwrócić się z prośbą o taką informację do kontrahenta.

Za przysłowiową złotówkę

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o PIT, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W publikacji J. Grabarczyka pt. Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń (LEX, 2014) czytamy:

(...) jeżeli występuje jakakolwiek, choćby nawet symboliczna odpłata, mamy do czynienia ze świadczeniem częściowo odpłatnym, a jeżeli wartość odpłaty odpowiada wartości przewidzianej przez ustawodawcę dla świadczeń danego rodzaju – świadczenie jest odpłatne. (…) Nie tylko brak odpłatności, lecz także każda rozbieżność pomiędzy wartością świadczenia określoną w sposób wskazany przez ustawodawcę a rzeczywistą wartością odpłaty może spowodować wystąpienie obowiązku podatkowego.

Red.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...