Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.05.2020

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy to także wiele wątpliwości co do ich stosowania. W związku z tym ZUS przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 

 1. Pytania ogólne
 2. Zwolnienie z opłacania składek
 3. Świadczenie postojowe
 4. Ulga w opłacaniu składek 

 

 

I. Pytania ogólne

 

 Czy z Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy?

Tarcza Antykryzysowa daje prawo do:

1) świadczenia postojowego dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli:
  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID - 19,
  • przedsiębiorca rozpoczął jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,
  • przedsiębiorca nadal prowadzi działalność, a przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
  • jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zleceniobiorców, wykonujących umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli:
  • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
  • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i maju od kwoty 15 595,74 zł).

Świadczenie postojowe może być udzielone trzykrotnie. Wniosek o świadczenie postojowe składają przedsiębiorcy. W przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie pierwszorazowe jest przekazywany za pośrednictwem zlecającego albo zamawiającego. Ponowna wypłata świadczenia realizowana jest na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło), w którym wskazuje, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Dla przedsiębiorców jest to kwota 2 080 zł (albo 1 300 zł dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek w formie karty podatkowej i są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku VAT). Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest to kwota 2080 zł albo w wysokości odpowiadającej sumie wynagrodzeń wynikających z umów, jeżeli ich suma w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była niższa od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. nie przekroczyła kwoty 1 299,99 zł).Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru, jeżeli:
  • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. od kwoty 15 681 zł);
 • płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

  ⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:
  • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
  • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
  • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,
  ⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:
  • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
  • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
  • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

  przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych;

 • spółdzielni socjalnych, zarejestrowanych jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • osób duchownych w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

Za marzec 2020 r. zwolnienie z opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, przysługuje w wysokości odpowiednio 100% albo 50%,  nawet po ich opłaceniu dla płatników:

 • będących spółdzielnią socjalną,
 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1  do 9 ubezpieczonych,
 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1  do 49 ubezpieczonych,

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości składek obliczonych od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Zwrot opłaconych składek za marzec może nastąpić na wniosek złożony najpóźniej przed terminem płatności składek za kwiecień, tj. odpowiednio przed 11. i 15 maja.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj może być najpóźniej złożony do 30 czerwca 2020 r.

Ze względu na to, że zwolnienie z opłacania składek nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców (ma charakter selektywny), to w przypadku przedsiębiorców i firm, które skorzystają z tej formy pomocy, wniosek jest badany pod kątem pomocy publicznej.

3) ulg w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej:

z ulg mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia czy też wielkości przedsiębiorstwa, gdy jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Ulga ta ma charakter generalny, a tym samym nie stanowi pomocy publicznej. Wniosek może być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Udzielenie ulgi na tych zasadach może dotyczyć wyłącznie składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. (tj. nie wcześniejszych niż za styczeń 2020 r.).

4) odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r.:

ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek . Nie ma w tym przypadku znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, czy status firmy jako mikroprzedsiębiorcy. Ulga dotyczy sytuacji gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 

Czy ulgi z Tarczy Antykryzysowej będą dotyczyły przedsiębiorców zarejestrowanych w  CEIDG czy w KRS?

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych albo są traktowane jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bądź są płatnikami składek za innych ubezpieczonych, o ile spełniają określone przepisami Tarczy Antykryzysowej warunki niezbędne do przyznania pomocy.

 

Czy z ulgi będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca 2020 r.?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje pomoc w formie świadczenia postojowego, zwolnienia z opłacania składek za okres od marca do maja br., ulg (odroczenia terminu płatności albo rozłożenie na raty należności bez opłaty prolongacyjnej) oraz odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r. Udzielenie każdej z tych form pomocy wymaga spełnienia przewidzianych w przepisach prawa warunków.

Osoba, która rozpoczęła działalność gospodarczą 1 marca br. nie może skorzystać ze świadczenia postojowego, gdyż warunkiem skorzystania z tej pomocy jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego 2020 r. Może natomiast skorzystać  ze zwolnienia z opłacania składek jeśli opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia za okres od marca do kwietnia br., gdyż warunkiem w tym przypadku jest rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Konieczne jednak jest spełnienie warunku, że osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek przychód nie przekracza 15 681 zł.

Osoba ta będzie mogła także skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jeśli rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca br. i na 30 kwietnia 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 49 ubezpieczonych. Do zakończenia  ogłoszonego stanu epidemii może również skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej lub odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w razie opłacenia składek po obowiązującym terminie.

 

Czy w placówce ZUS można pobrać papierowe formularze wniosków o wsparcie z ZUS?

Ze względów bezpieczeństwa - papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. Wnioski do wypełnienia i wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na stronie www.zus.pl można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami jak - krok po kroku - takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

 

Czy osoba, która prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. i korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną), może skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020 r.?

Taka osoba może skorzystać ze świadczenia postojowego. W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i płaci tylko składkę zdrowotną jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).

Osoba korzystająca z ulgi na start nie może natomiast skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W tym przypadku art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1) w powiązaniu z ust. 6a tej ustawy  nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy płatnik może mieć zaległości starając się o zwolnienie z opłacania składek lub o świadczenie postojowe, jeśli tak, to od kiedy? Czy z 2019 roku, czy z 2020 roku? Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)? Czy jeżeli płatnik zapłaci zaległości na 31 grudnia 2019 r. i opłaci je przed złożeniem wniosku, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale dopiero później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.  Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, będą mogli więc skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł uzyskać zwolnienie z opłacania należności za okres od marca do maja 2020  r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.

 

Czy przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek i ubiegać się o świadczenie postojowe?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego jak i ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli spełniają określone przepisami warunki do przyznania tej pomocy. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. ulgi na start, czyli przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj. 

 

Czy ulegną zmianie wzory deklaracji rozliczeniowej?

Nie. Dokumenty rozliczeniowe nie ulegają zmianie w zawiązku z wystąpieniem COVID-19. W razie chęci skorzystania z pomocy jakiej udziela ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl oraz na PUE ZUS.

 

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie pracowników?

W ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek nie przeszkadza korzystanie z innej pomocy przewidzianej w związku z COVID – 19. Należy jednak ustalić w urzędzie pracy  jakie są warunki skorzystania z  dofinansowania pracowników.

 

Czy pełnomocnictwo posiadane przez biuro rachunkowe do wszelkich czynności przed ZUS i do PUE (w tym do roli „ubezpieczonego” i „świadczeniobiorcy”) uprawnia do podpisania i wysłania wniosków przez PUE?:

 • RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – rejestracja wniosków wg. danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podanych we wniosku
 • RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą - rejestracja wg. danych prowadzącego działalność  podanych we wniosku
 • RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.  - rejestracja wg. danych wnioskodawcy podanych we wniosku

Tryb składania wniosków wynika wprost z przepisów Tarczy Antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest pełnomocnictwo zostało złożone w ZUS.

Należy pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo dla biura rachunkowego nie oznacza, że płatnik składek jest zwolniony z odpowiedzialności. Nadal to płatnik składek, bierze pełną odpowiedzialność za działania podejmowane przez biuro rachunkowe w jego imieniu i na jego rzecz.

 

II. Zwolnienie z opłacania składek

 

Jeżeli nie miałem przychodu w lutym i w marcu, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek od lutego do kwietnia?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się  zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli są spełnione pozostałe przewidziane przepisami warunki. Ze zwolnienia mogą m.in. skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika składek. Jeżeli wniosek jest złożony za okres od marca do maja 2020 r., to będzie brany pod uwagę przychód za marzec 2020 r. Jeżeli przychód w marcu 2020 r. wynosił 0 zł oznacza to, że jest mniejszy od kwoty 15 681 zł, a więc za wskazany okres będzie przysługiwało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, o ile na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się Pan w trudnej sytuacji finansowej. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Zwolnienie nie obejmuje składek należnych za luty 2020 r. Może być za to objęta ulgą w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Taka ulga jest udzielana na wniosek płatnika. Od należności za luty 2020 r. nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, zostaną natomiast naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku o ulgę.

 

Czy muszę zapłacić całą składkę za marzec, czy tylko jej część? Czy mogę liczyć na jej umorzenie?

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • działalność była prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnieniem mogą być objęte tylko należności za kwiecień i maj, które nie zostały opłacone na dzień rozpatrzenia wniosku. Za marzec, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-(Dz.U. z 2020 r., poz. 695), przysługuje zwolnienie także w przypadku gdy składki zostały opłacone. Wniosek o zwrot nadpłaty należy jednak złożyć przed upływem terminu płatności składki za kwiecień. Należy pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Jak ustalać liczbę ubezpieczonych dla mikroprzedsiębiorcy? Jeśli ma się dwóch pracowników zatrudnionych na pół etatu, to czy można potraktować ich jako jednego pracownika?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy. Ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na  29 lutego 2020 r. ,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.

Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy, w liczbie ubezpieczonych jest uwzględniana każda zgłoszona do ubezpieczeń społecznych osoba (poza pracownikami młodocianymi zgłoszonymi z kodem 01 20).

 

Czy wysokość dochodów za okres marzec–maj ma wpływ na zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec–maj?

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia musi być spełniony warunek, że przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie może przekraczać 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Jeżeli we wniosku jako pierwszy  miesiąc zostanie wskazany marzec, to warunek ten będzie dotyczył przychodu osiągniętego za ten miesiąc.

 

Co z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli złożę wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z opłacania składek przerwie bieg terminu podlegania temu ubezpieczeniu?

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa także za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli okres ten zostanie objęty zwolnieniem z opłacania składek.

 

Mam zadłużenie w ZUS (płacę po terminie). Czy będę mógł wystąpić o zwolnienie z opłacania składek

W takim przypadku istotne jest, za jaki okres jest zadłużenie w ZUS. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później z powodu epidemii COVID-19 napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w Tarczy Antykryzysowej, mogą skorzystać  ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach prawa.

 

Jak ustalić czy jestem mikroprzedsiębiorcą?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie bierze się pod uwagę definicji mikroprzedsiębiorcy.  Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w przepisach prawa.

Mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy są płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia z tytułu składek pobieranych przez ZUS (za wyjątkiem korzystających z tzw. ulgi na start), jeżeli:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy osoby prowadzące działalność i zgłaszające oprócz siebie tylko osobę współpracującą skorzystają z możliwości niepłacenia składek za siebie i osobę współpracującą?

Jeżeli osoba prowadząca działalność jest płatnikiem składek tylko za siebie i za osobę współpracującą, to skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek:

 • 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r bądź,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r. bądź,
 • w okresie od 1 marca do 30 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r.,

była zgłoszona wraz z osobą współpracującą do ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to, że spełnia warunki do zwolnienia jako płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych do 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmie jednak tylko należności z tytułu składek obliczone od obowiązującej dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność i dla osoby współpracującej najniższej podstawy wymiaru składek.

 

Czy w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie badany przychód za luty 2020 r.?

Przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, nie bierze się pod uwagę czy jest to mikroprzedsiębiorca. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli:

 • prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł.

Nie jest badany przychód w przypadku przedsiębiorców, którzy na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnicy składek, którzy na wskazany w przepisach dzień zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych (z tym, że przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych).

 

Czy wspólnik spółki cywilnej może skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek?

Tak. Może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za siebie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jeżeli był zgłoszony w ZUS jako płatnik przed 1 kwietnia 2020 r. Jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, to musi również zostać spełniony warunek aby przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. 15 681 zł).

 

Czy do limitu 9 pracowników wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Przy składaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień wlicza się także zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do tych ubezpieczeń. Nie wlicza się jedynie pracowników młodocianych (zgłoszonych z kodem 01 20).

 

Czy wspólnik spółki innej niż cywilna może umorzyć składki?

Tak, jeżeli jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, spółki jawnej albo spółki komandytowej i prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. może być zwolniony z opłacania składek na własne ubezpieczania za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika pod warunkiem, że płatnik w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną zgodnie z regulacjami UE). Dodatkowo, jeżeli wspólnik jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie, brany jest pod uwagę przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Przychód ten nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. może skorzystać płatnik składek, który jest spółką z o.o.?

Tak. Spółka z o.o. może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jako płatnik składek, o ile spełni niezbędne warunki. Zwolnienie przysługuje płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Z powodu sytuacji z koronawirusem ZUS umożliwia złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek na 3 miesiące. Czy to oznacza, że:

 1. po 3 miesiącach nie trzeba będzie płacić kwoty, która nie została zapłacona przez 3 miesiące?

Jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w ustawie do udzielenia przez ZUS pomocy polegającej na zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek za okres od marca do maja br., nie będzie konieczności opłacenia składek za miesiące objęte zwolnieniem w części w jakiej to zwolnienie przysługuje. ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wyda decyzję. Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

W przypadku ubiegania się o zwolnienie należy pamiętać, że:

 • jest to pomoc publiczna i przysługuje po spełnieniu określonych przepisami warunkach,
 • w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób na wskazany w ustawie dzień przysługuje zwolnienie w wysokości 100% albo 50% należnych składek z deklaracji rozliczeniowej,
 • jeżeli o zwolnienie ubiega się osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, to prowadzenie tej działalności powinno nastąpić przed 1 kwietnia br. a przychód osiągnięty za pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).
 1. płatnik składek będzie przez te 3 miesiące objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących ewidencjonowana jest na ich kontach.

 1. po 3 miesiącach będzie miał prawo do chorobowego?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za które nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

 

Jestem emerytem i prowadzę działalność jednoosobową. Opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy zwolnienie z opłacania składek dotyczy też składki zdrowotnej?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • działalność powinna być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek będą mogli skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy u osób duchownych badany jest przychód z poprzedniego miesiąca? Co jeśli taka osoba ma inne zatrudnienie np.: umowę o pracę, zlecenie, działalność gospodarczą, pracuje w służbie mundurowej?

Ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać osoby duchowne będące płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika. W tym przypadku nie jest badany przychód osiągnięty z innych tytułów (np. z umowy o pracę, czy zlecenia). Zwolnienie będzie obejmowało należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej dla danej osoby duchownej najniższej podstawy ich wymiaru. W razie opłacania składek od wyższej podstawy ich wymiaru różnica musi zostać opłacona.

 

Czy komornik sądowy, twórca, artysta, osoby prowadzące placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, które nie mają wpisu do CEIDG lub KRS, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień, maj i innych ulg tarczy antykryzysowej?

Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik składek , o ile spełnia określone warunki. Zwolnienie przysługuje:

- płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Mogą również skorzystać komornicy sądowi opłacający składki na własne ubezpieczenia oraz inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogę złożyć w kontekście dwóch miesięcy (kwietnia, maja), ponieważ w marcu przekroczyłem już przychody? Czy uzyskanie w maju przychodu przekraczającego limit spowoduje powstanie obowiązku składkowego za ten miesiąc?

Wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może dotyczyć składek za kwiecień i maj 2020 r. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia jest badany zawsze pod uwagę przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie. Jeżeli wniosek będzie złożony w maju, to będzie to przychód osiągnięty w kwietniu.

 

Czy otrzymywanie innych dotacji (np. z PUP, PFRON) jest przeszkodą w zwolnieniu z obowiązku składkowego?

Nie. Zwolnienie z opłacania należności nie jest uzależnione od uzyskania innej pomocy wynikającej z przepisów Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak ustalić, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj, będą przysługiwały dotacje udzielone ze środków FGŚP czy  PFRON, czy np. nie będzie się to wiązało z obowiązkiem zwrotu dotacji w części w jakiej została przyznana na składki.

 

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności?

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 kwietnia br. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł). Przy spełnieniu tych warunków, zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy również przedsiębiorców, którzy pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem i w tym czasie nie prowadzą działalności.

 

Czy osoba, która odwiesiła działalność w marcu (zawieszona od grudnia) będzie mogła być zwolniona z obowiązku opłacania składek?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie.

 • Czy automatycznie płatnik nie będzie musiał opłacać składek?

Nie, podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku (RDZ). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik może złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. Jeżeli płatnik jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo zwolnienie przysługuje gdy działalność była prowadzona przez 1 kwietnia 2020 r. i przychód z jej prowadzenia osiągnięty za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 • Czy za każdy miesiąc trzeba składać ? Czy można od razu przez 3 miesiące nie opłacać składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik może złożyć jednorazowo, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników za których dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

 

Czy osoba, która zawiesi działalność 1 kwietnia, będzie mogła się starać o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec? Osoba ta w ramach prowadzonej działalności nie osiąga przychodów w związku z epidemią.

Tak. W Tarczy Antykryzysowej pomoc jest przewidziana także dla płatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 1 kwietnia 2020 r. Zatem jeśli działalność będzie zawieszona od 1 kwietnia br., to można złożyć wniosek (RDZ) o zwolnienie z opłacania składek za marzec (jeżeli działalność w tym miesiącu była prowadzona i przychód z jej prowadzenia nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. - tj. 15 681 zł).

 

Jeżeli płatnik zlikwidował działalność (np. 16 marca 2020 r.), czy może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za część miesiąca marca?

Tak, jeśli spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek. Zwolnieniem będą objęte należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, nawet jeśli będą to należności za 15 dni prowadzonej w marcu działalności. Należy jednak pamiętać, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnienie obejmuje należności ustalone od obowiązującej dla każdej z tych osób najniższej podstawy ich wymiaru. Poza tym osiągnięty w marcu przychód nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. 15 681 zł).

 

Samozatrudnieni nie mogą przekroczyć 15 681 zł netto czy brutto? I w tym przypadku przez jaki czas nie muszą opłacać składki do ZUS?

W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należy podać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., warunkiem jest jednak prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Czy jeśli mamy spółkę cywilną to zwolniony ze składek może być każdy ze wspólników i spółka za zatrudnionych pracowników (5 pracowników)?

Tak. Ze zwolnienia może skorzystać każdy wspólnik jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki na własne ubezpieczenia (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz spółka o ile spełnia warunki określone w ustawie.

 

Jeśli osoba prowadząca działalność zgłosiła na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni i członkowie ich rodzin zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych.

 

Czy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także pracownikiem etatowym, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłaty składki zdrowotnej?

Tak. Przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność 26 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj br., po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków. Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy osoba prowadząca działalność, która korzysta z ulgi na strat i zatrudnia pracowników może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020?

Jeżeli osoba prowadząca działalność korzysta z ulgi na strat (opłaca tylko składkę zdrowotną), ale zatrudnia pracowników, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020, jeżeli spełni jako płatnik składek niżej przedstawione warunki:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, albo

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i 29 lutego 2020 r.,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i 31 marca 2020 r. ,
 • była zgłoszona jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie – czy badamy przychód tylko z działalności gospodarczej czy sumujemy inne przychody np. praca, zleceni, emerytura, renta?

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest brany pod uwagę przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, czy emerytury.

 

Czy przysługuje zwolnienie z opłacania składek w sytuacji, gdy płatnik spłaca zadłużenie do 31.12.2019r. w ramach układu ratalnego?

Tak. Jeżeli na dzień 31.12.2019 r. płatnik posiadał zadłużenie i na ten dzień miał zawartą z ZUS mowę o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty oraz ją realizował, przysługuje mu zwolnienie z opłacania składek, jeżeli spełni inne warunki wynikające z ustawy.

 

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników - jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek? Jak wtedy ustalić przychód czy na podstawie udziałów w spółce?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej, jawnej albo komandytowej lub partnerskiej, który jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie. W tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa zwolnienie z opłacania składki na ZUS przez 3-miesiące będzie miało wpływ na wysokość mojej emerytury, na którą wybieram się za 7 miesięcy? Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową.

Składka na ubezpieczenie emerytalne osób zwolnionych z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj, będzie traktowana jako składka wpłacona, przy czym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnieniu podlegają składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru. Oznacza to, że w razie zadeklarowania wyższej podstawy wymiaru składek powinno nastąpić opłacenie pozostałej różnicy.

 

Czy składki za okres zwolnienia z ich opłacania (marzec, kwiecień, maj 2020) będą zaewidencjonowane na kontach osób ubezpieczonych i na subkonta tych osób? Jaki wpływ zwolnienie z opłacania tych składek będzie miało na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe?

Składki zwolnione z opłacania będą zapisane na kontach ubezpieczonych.

 

Czy jeżeli płatnik złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek, czy otrzyma  zaświadczenie o niezaleganiu?

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gdyż płatnik spełni określone w ustawie warunki, to tak.

 

Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020 r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?

We wskazanym przypadku warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. płatnik zgłosił mniej niż 10 osób do ubezpieczeń społecznych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Zatem liczymy każdą osobę, która była zgłoszona i nie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych na 29 lutego oraz była wykazana w komplecie dokumentów rozliczeniowych za luty 2020 r. Nie wlicza się osób zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pracowników młodocianych. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej, czyli również za zleceniobiorców, którzy podlegali tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek przysługuje, jeżeli płatnik posiada inne tytuły do ubezpieczeń?

Tak. Nie ma znaczenia posiadanie innych tytułów do ubezpieczeń. O zwolnieniu decydują inne warunki.

 

Czy fundacja, spółdzielnia, parafia mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek?

Tak. Jeżeli spełniają warunki z ustawy. Zwolnienie przysługuje:

- płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Czy zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyło całości należności w tym składek finansowanych przez ubezpieczonego? Czy tylko zwolniona z opłacenia składek będzie część finansowana przez płatnika?

Zwolnienie dotyczy całości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania. Którym płatnikom przysługuje odpowiednio 100% albo 50% umorzenia należnych składek określa ustawa.

 

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego może złożyć tylko aktywny (na dzień składania wniosku) płatnik składek? Czy może złożyć osoba, która już zamknęła/zawiesiła prowadzenie działalności (np. w dniu 15 marca)?

Wniosek mogą złożyć  osoby, które m.in. prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r. i spełniają pozostałe warunki. Zatem osoby, które w marcu 2020 r. zawiesiły/zlikwidowały działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zwolnienie. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że zwolnienie dotyczy należności za marzec, kwiecień i maj. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność i miał zobowiązania za wcześniejsze okresy niż marzec, to powinien rozważyć skorzystanie z innego rodzaju pomocy np. ze spłaty zobowiązań za okres od stycznia 2020 r. bez naliczania opłaty prolongacyjnej, czy też o zwolnienie z opłacenia składek.

 

Jeżeli ktoś płaci składki od deklarowanej podstawy wyższej niż najniższa podstawa może składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek? Czy zwolnienie z obowiązku składkowego (opłacenie składek przez budżet państwa) oznacza, że za dany miesiąc płatnik nie może wykazać w deklaracji podstawy wyższej niż minimalna, czy że może wykazać wyższą podstawę, ale budżet opłaci mu składkę tylko od minimalnej podstawy (resztę dopłaca sam)?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia czy też osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają nieopłacone należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli podstawa wykazana w dokumentach rozliczeniowych będzie wyższa, płatnik będzie zobowiązany do dopłacenia różnicy.

 

Czy niezłożenie w terminie dokumentów rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj przez osobę, która złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego, niesie jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy (przyjmuję, że wszystkie dokumenty uzupełniła jeszcze przed 30 czerwca)?

Jeżeli dokumenty rozliczeniowe zostały złożone po terminie, ale nie później niż do 30 czerwca 2020 r., nie wpłynie to na sposób rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek. ZUS jednak będzie informował o zwolnieniu z opłacenia składek za każdy miesiąc odrębnie, a jednym z warunków umożlwiającym rozpatrzenie wniosku jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (jeżeli płatnik nie jest zwolniony z obowiązku ich składania). Tym samym późne złożenie dokumentów będzie oznaczało późniejsze rozpatrzenie wniosku.

 

Przed 1 lutym płatnik prowadził działalność gospodarczą, a na dzień 29 lutego nikogo nie zatrudniał. 10 marca zatrudnił zleceniobiorcę. Na jakich warunkach może wnioskować o zwolnienie z obowiązku składkowego? Czy wnioskuje o zwolnienie z obowiązku składkowego tylko na swoje ubezpieczenia, czy może również zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę? 

Jeżeli płatnik był zgłoszony w ZUS przed 1 lutego i na 29 lutego nie zgłosił do ubezpieczeń społecznych innych ubezpieczonych, to może złożyć wniosek jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681). Prawo do zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie jego składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Kiedy przedsiębiorca ma składać wniosek o niepłaceniu składek? Już teraz za wszystkie 3 miesiące czy po każdym miesiącu? Ma termin do 30 czerwca.

To płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach), od razu za wszystkie trzy miesiące „z góry” lub poczekać i złożyć za trzy miesiące „z dołu”. W każdym z przypadku wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

 

Czy będą prowadzone egzekucje za te miesiące, jeśli płatnik złoży wniosek dopiero w czerwcu, a nie opłaci składek?

ZUS nie będzie do 30 czerwca 2020 r. wdrażał postępowania egzekucyjnego na należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy jak ktoś zapłacił składkę to może wnioskować o zwolnienie?

Tak, ale tylko w stosunku do opłaconej składki za marzec 2020 r. (art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-(Dz.U. z 2020 r., poz. 695). Powinien także złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek za marzec, przed upływem terminu na opłacenia składek za kwiecień. W innym razie nadpłata rozliczy te składki, a za kwiecień i maj zwolnieniu będą podlegały wyłącznie należności nieopłacone.

 

Czy osoba, która zgłasza do 9 ubezpieczonych też ma jakieś kryterium przychodu żeby korzystać ze zwolnienia? Pracodawca zatrudnia 9 osób, które mają wynagrodzenie na poziomie ok. 10 tys. złotych każdy. Czy składki będą zwolnione w całości kwot jakie zostały wykazane w dokumentach rozliczeniowych za te 9 osób, czy tylko do minimalnego wynagrodzenia za pracę?

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ubiegających się o zwolnienie z opłacania składek, ustawa nie określa kryterium przychodu zarówno dla płatnika składek jak i ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące wskazane we wniosku (np. marzec, kwiecień i maj). W przypadku osoby prowadzącej pozarolnicza działalność zwolnieniu będą podlegały składki obliczone od najniższej podstawy ich wymiaru obowiązującej dla danej osoby.

 

Czy do wniosku o zwolnienie ze składek w formie papierowej należy dołączać jakieś inne dokumenty? Na stronie jest tylko informacja, że do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ)?  Czy wniosku papierowego to nie dotyczy?

Do papierowego wniosku o zwolnienie z opłacania składek nie dołączamy dodatkowych dokumentów. Papierowy wniosek RDZ zawiera już pola, które należy wypełnić wcześniej znajdujące się w załączniku do wniosku elektronicznego.

 

Pracownik, który najpierw przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne - czy takiego pracownika wliczamy do stanu zatrudnienia w związku ze wsparciem dotyczącym zwolnienia ze składek?

W przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek do limitu osób wliczane są osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na dany dzień, tj. odpowiednio 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r.- w zależności od tego, kiedy w ZUS został zarejestrowany płatnik składek. Pracownik będący na zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r. również powinien być liczony do tego limitu, ponieważ jako pracownik nadal jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. Do limitu nie wliczani są jedynie pracownicy młodociani.

 

Czy wspólnicy spółki cywilnej, którzy nie mają zgłoszonych do ubezpieczenia pracowników/zleceniobiorców muszą spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu? Jak ustalamy przychód – czy jeśli dwóch wspólników spółki cywilnej przekroczyło limit przychodu (15681 zł) , to czy spółka może starać się o zwolnienie z opłacania składek?

Jeżeli wspólnicy rozliczają się osobno jako płatnicy składek na własne ubezpieczenia (na indywidualnych NIP), składają odrębne wnioski. Każdy wspólnik występuje o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia. Odrębnie powinien być złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek dla spółki jako płatnika składek za ubezpieczonych zatrudnionych w spółce, jeżeli będą spełnione określone w przepisach warunki.

Każdy wspólnik występujący o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie powinien spełnić warunek nieprzekroczenia przychodu oraz prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 r. W takiej sytuacji sprawdzamy przychód każdego ze wspólników osobno za pierwszy miesiąc wskazany we wniosku (nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto na rok 2020 – tj. od 15 681 zł).

W przypadku spółki, nie jest badany osiągnięty przychód. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, jest bycie płatnikiem składek zgłoszonym do ZUS we wskazanym okresie oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień odpowiednio nie więcej niż 9 albo nie więcej niż 49 ubezpieczonych.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, których dotyczy Tarcza Antykryzysowa, będą mogli skorzystać  tylko płatnicy składek, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być także zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Czy wspólnik spółki cywilnej, który ma pracowników wypełnia na druku RDZ w bloku II pkt 1 czy 3?

Jeśli wspólnik jest zarejestrowany w ZUS jako płatnik na własne ubezpieczenia, a spółka odrębnie jako płatnik za zatrudnianych w niej ubezpieczonych, to powinny być złożone odrębne wnioski o zwolnienie. Przez wspólnika jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (z wypełnionym we wniosku RDZ w bloku II pkt. 3) i w imieniu spółki jako płatnika składek (z wypełnionym we wniosku RDZ w bloku II pkt. 1).

 

Jak zapis dotyczący zwolnienia ze składek osób duchownych odnosi się do Zgromadzeń czy Zakonów, które pełnią rolę płatnika składek za osoby duchowne. Czy Zgromadzenia lub Zakony mogą być zwolnione z opłacania składek, o ile opłacają składki za mniej niż 10 osób. Czy też ma tutaj znaczenie ich status tj. Zakon może wystąpić z wnioskiem za wszystkie osoby duchowne w ujęciu punktu trzeciego?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek osób duchownych, o którym mowa w art. 31zo ust. 3 ustawy, może nastąpić także w przypadku, gdy nastąpiło przejęcie pełnienia roli płatnika składek w miejsce osoby duchownej przez instytucję zwierzchnią.

 

Czy jak prowadzący działalność wystąpi obecnie tylko o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, to później może też wnioskować o kwiecień i maj?

Tak. To płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku oraz o miesiącach, za które chciałby uzyskać zwolnienie. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach), od razu za wszystkie trzy miesiące „z góry” lub poczekać i złożyć za trzy miesiące „z dołu”. Należy tylko mieć na uwadze, że ostatnie wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie może objąć należności z tytułu składek za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r. Różnica polega tylko na tym jaki przychód będzie badany pod kątem przekroczenia lub nie limitu 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, tj. 15 681 zł. Badanie to dotyczy osób prowadzących pozarolnicza działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. W przypadku złożenia wniosku obejmującego kwiecień i maj 2020 r., będziemy badać przychód osiągnięty w kwietniu.

Jeżeli płatnik wystąpi z wnioskiem o zwolnienie z opłacenia składek za sam kwiecień albo maj, to w takiej sytuacji badamy, odpowiednio przychód osiągnięty w kwietniu bądź w maju 2020r. Zawsze patrzymy na przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w przypadku duchownych, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek z tytułu bycia duchownym za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. istnieje również wymóg zgłoszenia, jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (podobnie jak w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą)?

W przypadku osoby duchownej będącej płatnikiem składek na własne ubezpieczenia zgodnie z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma takiego wymogu.

 

Jeżeli płatnik prowadzi działalność od 01.12.2019 r., a od 01.03.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń pracownika, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia?

Jeśli na 29 lutego 2020 r. płatnik prowadzący działalność pozarolniczą nie zgłaszał do ubezpieczeń nikogo po za sobą, może wystąpić o zwolnienie z opłacania składek wyłącznie za siebie.

 

Czy ze zwolnienia za okres od III do V. 2020r. mogą skorzystać osoby, które mają składkę refundowaną przez PFRON?

Tak. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj br. nie jest uzależnione od korzystania z innych świadczeń, dotacji lub refundacji. Należy jednak ustalić z PFRON, czy w przypadku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek nie wystąpi konieczność zwrotu otrzymanych  środków refundujących składki lub wstrzymanie refundacji za okres objęty zwolnieniem.

 

Czy ze zwolnienia za okres od marca do maja 2020 r. mogą skorzystać parafie zatrudniające pracowników oraz niepubliczne przedszkole przy parafii?

Parafie zatrudniające pracowników oraz niepubliczne przedszkole przy parafii mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek o ile spełnią określone w przepisach warunki dotyczące płatników składek. Jeżeli parafia (przedszkole) była zarejestrowana jako płatnik składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, to będzie mogła skorzystać ze zwolnienia odpowiednio w wysokości 100% należności (przy liczbie ubezpieczonych w ubezpieczeniach społecznych nie przekraczającej 9 osób) albo 50% należności (przy liczbie ubezpieczonych w ubezpieczeniach społecznych od 10 do 49 osób).

Do wskazanej liczby ubezpieczonych są wliczani wszyscy ubezpieczeni zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych a więc zarówno osoby duchowne jak i pracownicy, dla których parafia (przedszkole) jest płatnikiem składek. Nie wliczani są tylko pracownicy młodociani.

 

Jak wypełniać we wniosku RDZ Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu na 31.12.2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.)

Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? TAK NIE

Co oznacza zapis „spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe:

 • upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny;
 • dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

 

W przypadku gdy płatnik prowadzi działalność w formie spółki, do limitu przychodu (w przypadku zwolnienia ze składek) bierzemy pod uwagę przychód tylko wspólnika czy przychód spółki?

Do limitu przychodu bierze się przychód wspólnika z prowadzonej działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jest płatnikiem składek tylko na własne ubezpieczenia (rozlicza składki za siebie na odrębnym koncie) i z tego tytułu występuje o zwolnienie.

 

Czy osoba która ma kilka działalności jest zwolniona z opłacania składek?

Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika, o ile spełnia on warunki ustawowe. Bez znaczenia jest ilość prowadzonych działalności. W przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód  uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).

W przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest płatnikiem składek także za innych ubezpieczonych i jako płatnik składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób (do liczby ubezpieczonych jest wliczana ta osoba i nie są wliczani pracownicy młodociani, tj. zgłoszeni z kodem 01 20), to może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tego tytułu. W tym przypadku nie będzie badany osiągnięty przez nią przychód z działalności. Zwolnienie będzie przysługiwało na warunkach określonych dla danej grupy płatników, w zależności od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób.

 

Czy jak osoba prowadząca działalność skorzysta ze zwolnienia ze składek za siebie i za pracowników, to czy musi przez 3 miesiące kontynuować ich zatrudnienie?

Zwolnienie z opłacania należności dotyczy składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za okres, którego dotyczy zwolnienie. Kwestie zatrudnienia i zwalniania pracowników są uregulowane w ustawie Kodeks pracy oraz innych przepisach prawa. Zmiany kadrowe w okresie objętym wnioskiem o zwolnienie nie mają wpływu na jego rozpatrzenie. Zwolnieniu podlegają należności wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za marzec, kwiecień i maj.

 

Czy jeśli płatnik miał np. jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składek za grudzień 2019, ale dokonał płatności, czy będzie przysługiwała ulga zwolnienia z obowiązku opłacania składek (pozostałe warunki spełnione)?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r.

Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli płatnik miał tylko jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składek za grudzień 2019 r. i nie posiadał innych zaległości za okres do końca 2019 r., to po spełnieniu pozostałych warunków może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.  Należy przy tym pamiętać, że udzielona pomoc ma charakter pomocy publicznej.

 

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.”  O jakie inne należności chodzi?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli kwota zadłużenia z tytułu składek na 31 grudnia 2019 r. jest równa lub wyższa od sumy przypisów składek za 2019 r.

Oznacza to, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

 

Płatnik zawiesił działalność 23.01.2020 , następnie wznowił działalność 02.03.2020 i ponownie zawiesił 12.03.2020, czy w tej sytuacji płatnik może wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w ustawie. W przypadku płatników będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia ważne jest, aby prowadzenie działalności rozpoczęło się przed 1 kwietnia 2020 r. oraz przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15 681 zł).

 

Płatnik składek, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, pobiera z tego wynagrodzenia składki w części finansowanej przez ubezpieczonego, a jednocześnie po zwolnieniu go z obowiązku opłacania składek, nie przekazuje ich na rachunek ZUS. Czy w takiej sytuacji pracodawca nie pobiera składek od wynagrodzenia (zwiększa wynagrodzenie do wypłaty pracownika) czy pobiera, ale nie przekazuje ich do ZUS (zwiększa się przychód pracodawcy), czy przekazuje je do ZUS, a budżet finansuje składki tylko w części finansowanej przez płatnika?

Płatnik składek tak jak dotychczas sporządza dokumenty rozliczeniowe i wykazuje w nich należne składki od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie czy płatnik składek ma pobrać, czy też zaniechać poboru części składek finansowanej przez ubezpieczonych pozostaje poza kompetencjami ZUS.

 

Czy jeżeli na pytanie z wniosku RDZ dot. przewyższenia niepokrytych strat 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, przedsiębiorca odpowie twierdząco, to czy to dyskwalifikuje go z ubiegania się o zwolnienie ze składek?  Wszystkie inne wymogi są spełnione.

ZUS rozpatruje wniosek w oparciu o wszystkie dane w nim wykazane. Jeżeli została zawarta z ZUS umowa na spłatę należności w ramach układu ratalnego, płatnikowi przysługiwać będzie zwolnienie z opłacania składek, o ile będą spełnione warunki zwolnienia określone w ustawie. Jeżeli jednak we wniosku zaznaczono informację o stracie za poprzednie lata przewyższającej 50% wysokości kapitału zarejestrowanego, to w takim przypadku Zakład nie będzie miał możliwości zwolnienia z opłacania składek. Dotyczy to także sytuacji, w której z ZUS zawarta została umowa o rozłożenie należności na raty.  Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Komunikat Komisji wskazuje, że pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które nie znajdowało się w dniu 31 grudnia 2019 r. w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia Komisji (UE) należy uznać, że przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego. Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładowego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;
 • podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

 

Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?

W takim przypadku należy ponownie złożyć poprawny wniosek.

 

Termin zapłaty składek za marzec upływa 10 kwietnia. Co się stanie, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie ze składek, nie zapłaci ich za marzec, a potem otrzyma odmowę? Trzeba składkę zapłacić czy samo złożenie wniosku już upoważnia do niepłacenia?

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek RDZ do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz konieczne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. najpóźniej do wskazanej daty chyba, że obowiązuje zwolnienie ze składania dokumentów rozliczeniowych. Ważne jest żeby płatnik wnioskujący o zwolnienie spełniał warunki określone w ustawie.

Wniosek zrealizowany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek

(w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania wniosku.

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, po każdym miesiącu, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały dochodzeniu na zasadach ogólnych.

 

Prowadzę firmę - zatrudniam dwóch pracowników - płacę składki do ZUS. Jestem też rolnikiem i korzystam m.in z dopłat do gruntów i innych unijnych. W ustawie o tarczy jest zapis o limicie pomocy - jaki to limit? Czy przysługuje mi zwolnienie z ZUS na 3 miesiące?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020).

Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek może być udzielona zgodnie z Komunikatem Komisji, jeśli:

A. nie przekracza (łączna wartość pomocy otrzymanej w związku z epidemią COVID-19):

 • 800 000 euro na przedsiębiorstwo
 • 120 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • 100 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

B. dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalne konieczne jest przestrzeganie właściwego pułapu dla każdej z tych działalności, a najwyższa możliwa kwota pomocy publicznej nie może zostać przekroczona.

 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie (poza działalnością). Jeśli skorzysta ze zwolnienia ze składek w ramach działalności, to umowa zlecenie stanie się w pełni oskładkowana czy składki umorzone będą traktowane również pod tym względem jak opłacone?

Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jednocześnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenie i skorzysta ze zwolnienia ze składek opłacanych z tytułu prowadzonej działalności, to okres zwolnienia (np. wskazany we wniosku okres: marzec, kwiecień i maj), będzie traktowany jako okres pozostawania w ubezpieczeniach a umorzone składki zostaną zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego jako opłacone. Umowa zlecenia nie będzie w tym przypadku traktowana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

 

Czy najpierw trzeba złożyć deklaracje za marzec, a dopiero wniosek o zwolnienie, aby je otrzymać? Tak należy rozumieć poniższy zapis ustawy o "antykryzysowej"? 4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, ZNANE na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Można złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek przed złożeniem deklaracji rozliczeniowych za dany okres. Rozpatrzenie wniosku będzie następowało sukcesywnie po złożeniu przez płatnik dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu. Uwzględnia się w rozliczeniu tylko te korekty deklaracji rozliczeniowych, które wpłyną do Zakładu przed dniem rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

 

Czy w liczbie ubezpieczonych (mikrofirma) wlicza się także pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym? Wg Prawa Przedsiębiorców - do limitu liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.

Po nowelizacji przepisów Tarczy Antykryzysowej do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych podlegających ubezpieczeniom społecznym. Płatnik uwzględnia wszystkie pozostałe osoby, które były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień.

 

Czy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie posiada pracownika, ale ma osobę współzatrudnioną, może skorzystać ze zwolnienia z opłaty za składki ZUS bez spełnienia warunku limit 300 % dochodu? Właściciel ten jest również udziałowcem w spółce komandytowej. Czy przedstawia on dochody tylko z działalności gospodarczej, czy również te, które uzyskuje jako udziałowiec w spółce?

Obowiązek wykazywania przychodu we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ) za marzec, kwiecień i maj, dotyczy tylko osób prowadzących pozarolniczą działalność będących płatnikami wyłącznie na własne ubezpieczenia.

 

Spółka cywilna (2 wspólników) zatrudnia 3 pracowników na pełen etat i 10 uczniów, na umowę w celu przygotowania zawodowego. Czy pracownicy, uczniowie i wspólnicy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS w miesiącach marzec, kwiecień, maj. Przychód spółki też wyższy od 300% określonych w ustawie.

Spółka, która zatrudnia 3 pracowników i 10 uczniów może być zwolniona z opłacania składek za 3 miesiące, jeżeli spełni określone przepisami warunki. Wysokość zwolnienia (100%, czy też 50% należnych składek) będzie uzależniona od liczby zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych osób na wskazany w przepisach dzień. Do liczby ubezpieczonych nie są wliczani tylko pracownicy młodociani (zgłoszeni do ZUS z kodem 01 20). Jeżeli więc zatrudnieni przez spółkę uczniowie spełniają ten warunek to nie należy ich uwzględniać w liczbie ubezpieczonych. W przypadku spółki jako płatnika składek nie ma obowiązku wykazywania przychodu w celu badania czy nie nastąpiło przekroczenie 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2020). Warunek ten jest niezbędny w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność będących płatnikami składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (np. gdy wspólnik jest płatnikiem składek wyłącznie za siebie).

 

Czy można skorzystać ze zwolnienia z ZUS jeśli w spółce jawnej jest 20 osób, w tym trzech współwłaścicieli i każdy z tych współwłaścicieli płaci osobno za swoich pracowników?

Tak, jeśli są spełnione określone w przepisach warunki dotyczące płatników składek (są zgłoszeni jako płatnicy w danym okresie) oraz  liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień. Zwolnienie z opłacania składek:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Jeżeli każdy ze wspólników ma w ZUS założone odrębne konto i opłaca składki za swoich pracowników, to powyższe warunki muszą zostać spełnione odrębnie dla każdego z płatników, aby mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj.

 

Czy na zwolnienie z ZUS mogą liczyć przedsiębiorstwa, które zatrudniają więźniów plus jeden pracownik na zlecenie?   

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Zatem przedsiębiorstwo może skorzystać ze zwolnienia jeżeli spełniło przedstawione wyżej warunki.

 

Mikroprzedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników łącznie na 9,5 etatu, czy obejmuje go zwolnienie ze składek ZUSna 3 miesiące?

Tak. Przedsiębiorca ten będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za 3 miesiące w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Odrębnie jest natomiast liczona każda osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy).

 

Jestem na karcie podatkowej (taxi) zwolnienie z VAT, czy muszę we wniosku RDZ wpisywać kwotę przychodu?

Tak, należy oświadczyć jaki został osiągnięty przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wskazany przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł. Proszę wskazać przychód jaki będzie Pan wykazywał dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Czy płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek w sytuacjach: płatnik opłacający składki „sam za siebie” miał zawieszoną działalność od 9/2018, którą odwiesił 13.02.2020r., na 29.02.2020 miał 12 osób, 3.03.2020 ma 8 osób do społecznych.

Tak. Płatnik spełnia warunki do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj, jeżeli na 29 lutego miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Płatnikowi który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r., zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

 

Klient wysłał elektronicznie (PUE ZUS) wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności.  W dniu dzisiejszym otrzymał korektę faktury - korekta ma wpływ na wysokość przychodu osiągniętego z prowadzonej działalności. W jaki sposób skorygować wysłany wniosek o zwolnienie? 

Jeżeli oświadczony przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł., płatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za ten miesiąc. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. W przeciwnym wypadku, wystarczy dostarczyć do ZUS pismo do sprawy (do złożonego już wcześniej wniosku), w którym płatnik oświadczy jaki osiągnął przychód. Pismo takie można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do placówki ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Może także zostać wysłany ponowny wniosek poprzez PUE.

 

Firma jednoosobowa - działalność sezonowa od 2000 roku w miesiącach marzec-październik. Pozostałe miesiące są zawieszone. Od marca 2020 działalność została odwieszona. Czy firma będzie musiała płacić składki do ZUS?

Jeżeli działalność zostaje ponownie podjęta od 1 marca br. to płatnik może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za okres marzec-maj br. jeśli spełnia warunki.

 

Działalność była prowadzona do listopada 2019 r. i została zawieszona. W połowie lutego 2020 r. nastąpiło odwieszenie działalności. Czy płatnikowi przysługuje zwolnienie z płatności składek do ZUS? 

Płatnikowi przysługuje zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, gdyż m.in. warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i przed tą datą działalność była prowadzona. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe określone w ustawie warunki.

 

Firma zatrudnia 11 pracowników, z czego jedna osoba jest na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie macierzyńskim. Czy przedsiębiorca klasyfikuje się do zwolnienia z ZUS?

Tak, jeśli spełnia określone przepisami warunki. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Czy właściciel wlicza się jako pracownik, czy osoba na urlopie wychowawczym wlicza się do osób zatrudnionych i czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek?

Nie ma w tym przypadku znaczenia tytuł ubezpieczenia. Do limitu wlicza się wszystkie osoby, które były na wskazany dzień zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, w tym wlicza się osobę prowadzącą działalność (właściciela). Wyjątkiem są pracownicy młodociani, których nie uwzględnia się w liczbie ubezpieczonych.

 

Obecnie od 14 marca 2020 r. właściciel firmy jest na zasiłku opiekuńczym. Zatrudnia dwie osoby na umowy zlecenie:

 1. obcokrajowca – legalny pobyt czasowy – opłacane składki – umowa zlecenie,
 2. studenta (wiek do 26 lat) - zwolniony ze składek ZUS – umowa zlecenie.

W jakiej wysokości i czy w ogóle przysługuje zwolnienie z 3 miesięcznego obowiązku opłacania składek ZUS?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek w wysokości 100% należnych składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. m.in. płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych mniej niż 9 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r. (wlicza się także przedsiębiorcę). Zwolnienie z opłacania dotyczy kwot wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Jeżeli na 29.02 2020 obcokrajowiec był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, to płatnikowi przysługuje zwolnienie z opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych, za których zostaną wykazane należne składki w dokumentach rozliczeniowych złożonych za wskazane miesiące. Zwolnienie przysługuje na wniosek.

 

Czy Stowarzyszenie (klub sportowy) możne skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeśli zatrudniają dwóch pracowników na umowę o pracę?

Tak, jeżeli spełnione są warunki określone w obowiązujących przepisach. Dotyczą one okresu, w którym stowarzyszenie (klub sportowy) zostało zarejestrowane jako płatnik składek oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany w przepisach dzień. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Firma na dzień 31 marca 2020 r. zatrudniała 10 pracowników. Od 1 kwietnia 2020 r. zatrudnia 9 pracowników - jest mikroprzedsiębiorcą. Czy w tej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

To zależy od tego, kiedy Firma została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

 

Na jaką pomoc może liczyć płatnik, jeśli prowadzi działalność 8 osób plus 3 uczniów w chwili obecnej (uczniowie są ubezpieczeni i pracują tylko chwilowo w tej firmie), jednak płatnik dowiedział się w ZUS, że to się będzie liczyć jako 11 osób zatrudnionych mimo, że te 3 osoby są tylko chwilowo na przyuczeniu. Czy uczniów zatrudnionych przez firmę należy wliczać do zatrudnionych zgłoszonych do ZUS?

To zależy od tego, kiedy płatnik został zgłoszony w ZUS. Zwolnienie przysługuje płatnikom:

⇒ w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

⇒ w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach w przepisach ustawy przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. Jeżeli uczniowie zawodu spełniają ten warunek i zostali zgłoszeni do ZUS z kodem 01 20, to nie będą uwzględniani w liczbie ubezpieczonych.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o zwolnienie ze składek?

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Płatnik ma ostateczny termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku, gdy płatnik złoży wniosek za każdy miesiąc oddzielnie, będą one weryfikowane odrębnie po złożeniu dokumentów za poszczególne miesiące. Jeśli płatnik złoży jeden wniosek od razu za trzy miesiące (marzec-maj br.), będzie on rozpatrywany przez ZUS sukcesywnie do końca miesiąca, w którym upływa termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych (np. za kwiecień do końca maja, a za maj – do końca czerwca br.).

Niemniej jednak, ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek po każdym miesiącu, w którym upływał terminu złożenia dokumentów za miesiąc wskazany we wniosku, który został objęty zwolnieniem. Dłuższy okres rozpatrywania sprawy może dotyczyć tych wniosków, które będą wymagały przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego.

ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji

 

Czy zwolnienie z opłacania składek ma wpływ na uzyskane dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy?

Pracodawcy występującemu  z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy), przysługują środki na opłacenie składek  na ubezpieczenia społeczne za tych pracowników. Chodzi o składki należne od pracodawcy, w części dotyczącej przyznanych świadczeń.

Pracodawca występujący  z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, zobowiązany jest zwrócić  kwotę przyznanego  dofinansowania na opłacenie składek ZUS, w tym również w części dotyczącej składek, które są należne od pracownika.

 

III. Świadczenie postojowe

 

Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

Świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, gdy przychód uzyskany z umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł).

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

 • w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł (2 600x80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł;
 • w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. nie przekracza kwoty 1299,99 zł.

 

Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń. W tym przypadku innym tytułem jest umowa o pracę.

 

Czy mogę skorzystać ze  świadczenia postojowego, jeśli korzystam z Ulgi na start (z preferencyjnych składek)?

Tak. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, a więc także osobom, które korzystają z Ulgi na start, jeżeli miały one przestój w działalności w następstwie COVID - 19.

 

Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, kwietnia 2020 r.?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zawiesiły jej prowadzenie nie wcześniej niż po 31 stycznia 2020 r.

 

Czy przy ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 zniosły kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli są spełnione następujące warunki:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID -19,
 • nastąpiło rozpoczęcie jej prowadzenia przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z prowadzonej działalności  uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • jeżeli nastąpiło zwieszenie prowadzenia działalności po 31 stycznia 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca?

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą jest traktowana jako zleceniobiorca.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), mogą skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy, z których przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza 1 299,99 zł.

 

Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych? 

Świadczenie postojowe przewidziane dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych – o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie dołączona kopia, skan czy zdjęcie umowy.  Dodatkowo warunkiem jest nastąpienie ograniczenia wykonywania działalności przez zleceniodawcę w wyniku COVID-19.

 

Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności  uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • jeżeli zwiesiły  prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna.

 

Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o świadczenie postojowe w imieniu płatnika?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika z przepisów Tarczy antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, albo zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie postojowe?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

 

Czy uczeń lub student do 26 lat wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło (nie jest zgłaszany do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) może otrzymać postojowe?

Uczeń lub student do 26 roku życia, wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło, może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz są spełnione pozostałe warunki przewidziane w przepisach.

 

Jak ustalić wysokość przysługującego świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, którzy mają umowy zawarte w stawce godzinowej?

Jeśli ze zleceniobiorcą zawarta została umowa w stawce godzinowej, to we wniosku RSP-C w części IV w polu 1 „Miesięczny przychód, który wynika z umowy” powinna być wskazana kwota przeliczona na wynagrodzenie jakie zostałoby osiągnięte za miesiąc pracy. Przychód należy podać w kwocie brutto.

 

Umowa zlecenie została zawarta od 01.01.2020 do 31.03.2020 r. Za jakie miesiące będzie przysługiwało świadczenie postojowe? Czy dotyczy to umów, które trwają? Czy również tych, które ustały lub się rozwiązały?

Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone trzykrotnie. Uzyskanie świadczenia wymaga spełnienia następujących warunków:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),
 • uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę).

Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane jak również umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, że umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Ponowna wypłata świadczenia postojowego realizowana jest na podstawie kolejnego wniosku, który jest oświadczeniem osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

 

Czy wniosek o świadczenie może złożyć również zleceniobiorca, jeżeli z jakiś powodów nie może zrobić tego zleceniodawca?

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego (w przypadku umów o dzieło), ponieważ we wniosku zleceniodawca albo zamawiający potwierdza m.in. fakt, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19.  Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

 

Co rozumiemy przez "przestój w prowadzeniu działalności" na potrzeby spełnienia warunku przyznania świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy. Czy oznacza to zawieszenie, przedsiębiorstwa, problemy płatnicze itp. Czy zleceniodawca w jakikolwiek sposób będzie udowadniał "przestój w prowadzenia działalności"?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze.  To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z ustawą za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego.

 

Jak rozumieć zapis, że umowa zlecenia nie doszła do skutku? Żeby skorzystać z ulgi umowa musi być zawarta przed kwietniem 2020.

Jednym z warunków uzyskania świadczenia postojowego z tytułu umowy cywilnoprawnej jest zawarcie tej umowy przed 1 kwietnia 2020 r. Czyli jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. informację tę należy wpisać we wniosku w polu III.1 Data zawarcia umowy. W pytaniu nie ma informacji o okresie, na jaki zawarta została umowa. Informację tę należy wpisać w polu III.3 Okres na jaki została zawarta umowa. Jeśli sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że umowa nie doszła do skutku (np. zleceniobiorca nie mógł wykonywać czynności określonych w umowie) lub nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy (np. zleceniobiorca wykonał tylko część umowy), zleceniodawca albo zamawiający może wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego w imieniu zleceniobiorcy.

 

Zleceniobiorca w lutym zarobił 10 000 zł, w marcu miał ograniczoną pracę i zarobił 4 000 zł. Może się ubiegać o postojowe 2080 zł?

Tak, o ile umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i zleceniodawca we wniosku potwierdzi, że nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy w wyniku COVID-19.

Dodatkowo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zleceniobiorca nie może osiągnąć przychodu z umowy zlecenia wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).

 

Czy przy świadczeniu postojowym dla przedsiębiorcy muszą być spełnione warunki łącznie odnośnie spadku przychodów o 15% i nieprzekroczeniu przychodów 300%?

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w warunkach niezbędnych do przyznania świadczenia postojowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkującego prawo do świadczenia. Konsekwencją jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności  uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Zleceniobiorca pracował do 30 marca i został wyrejestrowany od 31.03.2020. Od 31.03.2020 został zatrudniony na umowę o pracę. Nie wystąpił zbieg ubezpieczeń. Czy zleceniobiorca może otrzymać postojowe za marzec?

Świadczenie postojowe ma charakter pomocowy kierowany do osób, które mają ograniczoną możliwość uzyskania przychodów w związku z ograniczeniem wykonywania umów cywilnoprawnych lub gdy umowy nie doszły do skutku w wyniku COVID - 19. Warunkiem jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jest to badane na dzień złożenia wniosku. Osoba, która obecnie jest pracownikiem ma zagwarantowane źródło przychodu oraz może otrzymać wsparcie z innych źródeł. Dlatego nie będzie mogła otrzymać świadczenia postojowego.

 

Czy o postojowe mogą starać się samozatrudnieni, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeśli tak to czy prawo do emerytury nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych?

Tak. Prawo do świadczenia postojowego mają:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,
 • przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,
 • jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych.

 

Dlaczego płatnik musi  przekazywać wnioski o postojowe za swoich wielu zleceniobiorców?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca albo zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Podstawa prawna: Art. 15zs ust. 2, odpowiednio ust. 3 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.)

 

Świadczenie postojowe przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Czy osoby, które zlikwidowały działalność po 31 stycznia już nie mają prawa do tego świadczenia?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które nadal prowadzą działalność gospodarczą pomimo trudności jakie wystąpiły w związku z COVID -19 oraz osobom, które ze względu na te trudności zawiesiły jej prowadzenie. Ustawa nie przewiduje prawa do świadczenia postojowego w przypadku osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli działalność zostanie zlikwidowana po 31. 01.2020r., to świadczenie postojowe jest nienależne.

 

Czy przysługuje świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy, z którym nie przedłużono umowy (poprzednia na czas określony zakończyła się) lub z którym rozwiązano umowę zlecenie zawartą na czas nieokreślony?

Świadczenie postojowe przysługuje jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

i nastąpiło ograniczenie albo zakończenie jej wykonania w związku z COVID-19.

 

Wniosek RSP-C – jak wypełnić blok V 01. Czy zleceniobiorca musi podać zleceniodawcy przychody także z innych umów z innymi zleceniodawcami? Czy każdy zleceniodawca składający wniosek za tego zleceniobiorcę wpisuje w tej pozycji łączny przychód ze wszystkich umów?

W tym polu należy wykazać przychód osiągnięty z innych umów niż ta umowa cywilnoprawna, z której osiągnięty przychód został wskazany w części IV pkt. 2 wniosku.

 

Postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która jest jednocześnie rolnikiem, czy może złożyć wniosek?

Tak. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe z tego tytułu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które mają umowy zlecenia przedłużane co miesiąc lub trwające kilka dni w miesiącu?

Umowy zlecenia zawarte po sobie bez żadnego dnia przerwy traktujemy, jako ciągłość. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

i nastąpiło ograniczenie jej wykonywania lub zawieszenie w związku z COVID-19.

 

Czy jeżeli zleceniobiorca nie posiada rachunku bankowego to jak zostanie wypłacone postojowe?

Wypłata świadczenia postojowego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej. Więc musi być wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495). Brak rachunku bankowego będzie przesłanką negatywną przy rozpatrywaniu wniosku.

 

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności w przypadku ubiegania się o świadczenie postojowe czy bierze pod uwagę łączną kwotę przychodów ze wszystkich swoich działalności?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia. Konsekwencją tego jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID - 19,
 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność, czy tylko przy jednoosobowej działalności czy również dla zatrudniających pracowników?

Także dla zatrudniających. Prawo do świadczenia przysługuje:

 • przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020r., gdy jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,
 • przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została rozpoczęta przed 1 lutego 2020r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020r.,),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,

jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i przestój w działalności nastąpił w wyniku COVID-19.

 

Postojowe dla prowadzących działalność będzie wypłacane z Fuduszu Pracy (FP), co z osobami zwolnionymi z obowiązku opłacania FP?

Nie ma znaczenia, czy prowadzący jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP. Konieczne jest spełnienie warunków określonych w ustawie do przyznania świadczenia postojowego.

 

Czy postojowe będzie dla umów o pracę?

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS przysługuje tylko przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

 

Ubezpieczony ma zawartą umowę zlecenia przed 1 lutego 2020. Zarabia z tej umowy odpowiednio w lutym 2700 brutto, w marcu 2900 brutto. Czy zatem może złożyć wniosek o wypłatę postojowego z tytułu zlecenia, skoro spełnia kryterium przychodu za marzec, poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS?

Tak. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595,74 zł). Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br. i osoba ją wykonująca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy osoba, która prowadzi działalność na warunkach preferencyjnych i jednocześnie wykonuje umowę zlecenie z wynagrodzeniem niższym niż minimalne (z obydwu tytułów podlega do ubezpieczeń społecznych) będzie mogła wybrać, z którego z nich otrzyma świadczenie postojowe, czy nie będzie miała prawa do świadczenia postojowego z żadnego z tych tytułów (ponieważ ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych)?

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie. Jednak w tym przypadku świadczenie postojowe nie będzie przysługiwało, gdyż  wskazana osoba posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Osoba ta może rozważyć skorzystanie z innej pomocy, np. ze zwolnienia z nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj.

 

Jak należy zgłaszać samoistne umowy o dzieło?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych.  ZUS został jedynie zobowiązany do rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń postojowych także osobom, które w wyniku problemów związanych z COVID-19 utraciły przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek po spełnieniu określonych ustawa wymagań. ZUS będzie zobowiązany do rejestrowania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

 

Czy ZUS będzie sprawdzał, czy przedsiębiorca faktycznie miał przestój w działalności? A jeśli nie, czy odmówi świadczenia?

ZUS ma prawo do dochodzenia świadczenia pobranego nienależnie (np. w przypadku gdy został wprowadzony w błąd).

 

W jaki sposób ZUS będzie informował płatników o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o postojowe?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS kontaktuje się mejlowo lub telefonicznie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

 

Czy jeśli pracodawca odnowił umowę-zlecenie 12 lutego (wcześniej pracowałam od 12 listopada do 11 lutego), to będę mogła dostać świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowę-zlecenie?

Tak. Prawo do świadczenia mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. W tym przypadku pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy więc będą traktowane jako ciągłość wykonywania pracy.

 

Czy w przypadku gdy jestem samozatrudnionym i dodatkowo pracowałam na etat, ale zostałam zwolniona 3 marca, to czy występuje tu zbieżność ubezpieczeń, czy mogę już w kwietniu złożyć wniosek o postojowe?

Tak, w tym przypadku nie występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń i można w kwietniu złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

 

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie od marca 2019. Z powodu koronawirusa firma jest zamknięta 01.04.2020. Podpisałem umowę zlecenie z nowym pracodawcą ale nie otrzymałem jeszcze żadnych przychodów. Czy nadal przysługuje mi świadczenie postojowe?

Tak, świadczenie będzie przysługiwało jeżeli będą spełnione warunki określone w ustawiw. Aby ubiegać się o świadczenie postojowe umowa cywilnoprawna powinna zostać zawarta przed

1 kwietnia 2020 r.

 

Płatnik osiągnął 90% spadek przychodów z racji prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie zatrudniony jest na etacie gdzie zarabia poniżej średniej krajowej (spadek przychodów o 15% , poniżej 300% średniej krajowej). Czy Pan może ubiegać się o postojowe z tytułu prowadzonej działalności i umorzenie składki zdrowotnej?

Z racji tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona na podstawie umowę o pracę, tj. ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, to nie będzie jej przysługiwało świadczenie postojowe.

Może zostać złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj br. Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód uzyskany z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

 

Czy wniosek RSP-D może złożyć przedsiębiorca zatrudniający pracowników? Czy tylko prowadzący działalność jednoosobowo?

Wniosek RSP-D dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która:

 1. nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 2. mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 3. nastąpił przestój w prowadzeniu w następstwie COVID-19,
 4. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 5. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnęła przychód co najmniej   15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Wniosek może zostać złożony także przez osobę prowadzącą działalność zatrudniająca pracowników, jeżeli są spełnione wyżej przedstawione warunki.

 

Zleceniobiorca zawarł umowę zlecenia przed 01.02.2020 r. z płatnikiem A. Po 01.02.2020 r. firma została przejęta przez płatnika B. Czy zleceniobiorca może starać się o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne?

Tak, gdyż umowa zlecenie została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Nie ma znaczenia tu fakt, że firma, z którą zawarto umowę została przejęta. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną więc zleceniobiorca może się starać o świadczenie postojowe, jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie.

 

Pracownik pracuje na umowę zlecenie. Od 1 marca płaci składkę chorobową, od 1 kwietnia nie będzie miał dochodów. Czy w ramach świadczenia postojowego będzie objęty ubezpieczeniem?

Świadczenie postojowe jest świadczeniem pomocowym i przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Pobranie świadczenia nie ma wpływu  na podleganie lub nie ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana, to z jej tytułu osoba ją wykonująca nadal będzie pozostawała w ubezpieczeniach, do których została zgłoszona. Odrębną sprawą jest natomiast korzystanie, czy wysokość otrzymywanych świadczeń, jeżeli podstawa wymiaru składek wynosi 0 w związku z brakiem przychodów z wykonywania umowy. 

 

Czy na wniosku RSP-C do przychodu zleceniobiorcy powinny zostać dodane zasiłki? Jak wygląda świadczenie postojowe dla zleceniobiorców na zwolnieniu lekarskim, dodatkowym zasiłku opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli nastąpiło ograniczenie w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego i nastąpiło ograniczenie lub odstąpienie od wykonywania umowy ze względu na COVID-19.O świadczenie postojowe mogą występować zleceniobiorcy za pośrednictwem zleceniodawcy, jeżeli:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595, 74 zł dla wniosków składanych w kwietniu i w maju),
 • zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Przepisy nie stawiają warunków i ograniczeń dotyczących pobierania świadczenia postojowego i pobierania za ten sam okres świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, jednak należy mieć na uwadze, że świadczenia te rekompensują utratę przychodów ze względu na brak możliwości wykonywania umowy. Dlatego w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego praca nie może być wykonywana. Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę niezbędne jest wykazanie przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku osiągniętego z umowy (nie wlicza się do tego przychodu zasiłków). ZUS ma prawo zweryfikować, czy w razie gdy za ten miesiąc był równocześnie pobierany zasiłek chorobowy, opiekuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne wykazany przychód nie wiązał się z wykonywaną w tym miesiącu pracą. W razie potwierdzenia, że ubezpieczony wykonywał pracę w czasie choroby lub sprawowania opieki, zostanie wydana decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

 

IV. Ulga w opłacaniu składek

 

Jeżeli złożyłem wniosek o odroczenie terminu płatności składek, to czy będę mógł skorzystać także z Tarczy Antykryzysowej?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek za marzec 2020 r. ZUS może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone. Ponadto opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą to możesz także złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

 

Jeśli osoba prowadząca własną działalność złożyła już wniosek o odroczenie płatności za luty, marzec i kwiecień, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek za marzec-maj?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek za marzec 2020 r. ZUS może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone. Ponadto opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Co z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 20 pracowników? Czy mogą na coś liczyć ze strony ZUS?

Tak. Mamy tu 3 rozwiązania.

1. Na składki za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 r. pracodawcy mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek.

Zwolnienie nastąpi w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, pod warunkiem, że płatnik składek był zgłoszony:

 • przed 1 lutego i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. ,
 • w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

Ważne:

 • do liczby ubezpieczonych nie wlicza się ubezpieczonych będącymi pracownikami młodocianymi,
 • w przypadku należności z tytułu składek za miesiąc marzec 2020 r. Zakład może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone.

2. Na należności za okres od stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

 • ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej (ZUS jedynie naliczy odsetki za zwłokę na dzień wpływu wniosku, w przypadku gdy wniosek zostanie złożony po ustawowym terminie płatności),
 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek, jeśli mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. W tym przypadku wystąpienie z wnioskiem jest możliwe po opłaceniu należności głównej.

 

Czy wniosek o odroczenie może złożyć osoba, która już zawiesiła działalność?

Tak. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, o którym mowa w ustawie „tarcza antykryzysowa” dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. Jeżeli więc osoba, która zawiesiła działalność ma nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r. może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty. Do umowy zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku, nie będzie należna opłata prolongacyjna. Jeśli wniosek o odroczenie terminu płatności zostanie złożony po upływie ustawowego terminu płatności składek, zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień wpływu wniosku. Natomiast od należności za ten miesiąc nie naliczymy opłaty prolongacyjnej. Płatnik ma możliwość  wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie pobierania odsetek za zwłokę. W tym przypadku wystąpienie z wnioskiem jest możliwe po opłaceniu należności głównej.

 

Zgodnie z nową ulgą na ile miesięcy można odroczyć termin opłacania składek i na ile rat można rozłożyć zaległość?

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. i nie ma określonego maksymalnego terminu, ani określonej maksymalnej liczby rat. Klient ma możliwość określenia swoich warunków spłaty jednak muszą być one możliwe do przyjęcia przez ZUS.

 

Czy skorzystanie z odroczenia terminu płatności składek ZUS za pracowników spowoduje, że będzie to traktowane jako pomoc de minimis? Jeśli tak, to w jaki sposób będzie wyliczona kwota tej pomocy?

Ulga, polegająca na odroczeniu terminu płatności składek nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnienie przesłanki selektywności.  Warunkiem udzielenia ulgi jest bowiem pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku epidemii koronawirusa, która wpływa na brak możliwości opłacenia należnej składki w terminie. W związku z tym, że z ulgi skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia lub wielkości przedsiębiorstwa, a jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19, ma ona charakter generalny.

 

źródło: www.zus.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz