21.10.2020: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Szczepionki na grypę od pracodawcy bez PIT

Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 11341 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z opodatkowania szczepionki przeciwko grypie

Panie Ministrze!

W dobie walki z koronawirusem oraz przed nadejściem sezonu jesienno-zimowego lekarze oraz Główny Inspektorat Sanitarny zalecają szczepienia przeciw grypie. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień nakładają na niektórych pracodawców obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzenia szczepień przeciw grypie. Chodzi tu głównie o osoby, które są narażone na zakażenia w trakcie wykonywania czynności służbowych, m.in. policjantów i urzędników. W takim przypadku sfinansowanie szczepień nie skutkuje powstaniem u pracowników przychodu, który podlega opodatkowaniu.

Wielu pracodawców w firmach i zakładach pracy wprowadza fakultatywne szczepienia przeciw grypie, chcąc ochronić swoich pracowników, a tym samym niwelować obciążenia dla budżetu państwa. Jednak w takim przypadku pracownik będzie musiał z własnej kieszeni pokryć koszty opodatkowania szczepionki.

Biorąc pod uwagę, że szczepienia przeciw grypie są szczególnie rekomendowane w dobie epidemii, zwracamy się o odpowiedź na pytanie:

Czy MF zamierza wprowadzić okresowe zwolnienie PIT przy finansowaniu szczepień?

Posłowie:
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Jan Piechota, Urszula Augustyn, Jarosław Urbaniak

18 września 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 11341 w sprawie zwolnienia z opodatkowania szczepionki przeciwko grypie

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 11341 złożoną przez Panie i Panów posłów: Izabelę Katarzynę Mrzygocką, Urszulę Augustyn, Sławomira Jana Piechotę i Jarosława Urbaniaka, w sprawie zwolnienia z opodatkowania szczepionki przeciw grypie, uprzejmie informuję.

Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Podstawę zaniechania stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa1, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Prace nad projektem prowadzone są zgodnie z regulacjami wewnętrznymi określającymi tryb postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów oraz Regulaminem pracy Rady Ministrów. Obecnie są to prace projektowe.

Natomiast z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pod względem prawnym z Rządowym Centrum Legislacji, dokument rządowy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Udostępnienie projektu w RPL pozwoli wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z jego treścią.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że przewiduje się, aby zaniechanie miało zastosowanie do objętych nim świadczeń uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Pozwoli to na objęcie zaniechaniem świadczeń otrzymanych wcześniej, przed wejściem w życie rozporządzenia.

Ponadto przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie jedynie po jednodniowym vacatio legis, tak aby beneficjenci rozporządzenia mogli jak najszybciej skorzystać z rozwiązań w nim zawartych.

Ostateczny kształt rozporządzenia będzie znany po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 16 października 2020 r.

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, pracownik, grypa, szczepienie ochronne, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...