Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.04.2019

Świadczenia wypadkowe przedsiębiorcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tytułu tych ubezpieczeń jesteś zobowiązany do comiesięcznego odprowadzania składek. Dobrowolne jest dla ciebie tylko ubezpieczenie chorobowe. Jeśli ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem działalności (wypadkowi przy pracy) i w skutek tego wypadku nie możesz pracować, masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i miało miejsce w okresie ubezpieczenia wypadkowego.

Przedsiębiorca nie otrzyma świadczeń jeśli:

 • wyłączną przyczyną wypadku było świadome albo wynikające z niedbalstwa naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
 • przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Jeśli w dniu wypadku ubezpieczony przedsiębiorca ma zaległości z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł, nie ma prawa do świadczeń do czasu spłaty całości zadłużenia. Zadłużenie musi spłacić najpóźniej w ciągu pół roku od dnia wypadku. W innym wypadku straci prawo do świadczeń.

Co zrobić w razie wypadku i gdzie go zgłosić

W razie wypadku należy powiadomić właściwą ze względu na siedzibę firmy jednostkę terenową ZUS. To ona ustala okoliczności i przyczyny wypadku. Dokumentacja wypadkowa obejmuje:

 • zawiadomienie o wypadku
 • zapis wyjaśnień poszkodowanego przedsiębiorcy
 • informacje uzyskane od świadków wypadku
 • inne dowody dotyczące wypadku pozwalające na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, np. dokumenty z oględzin miejsca wypadku.

ZUS po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku i zgromadzeniu dokumentacji wypadkowej, w terminie 14 dni sporządza kartę wypadku. Poszkodowany ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści zawartej w karcie wypadku.

Jeżeli w karcie wypadku ZUS wskazuje, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, poszkodowanemu przedsiębiorcy przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia są przyznawane na wniosek przedsiębiorcy lub upoważnionego/uprawnionego członka rodziny.

Zakres świadczeń wypadkowych

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, który w wyniku wypadku jest niezdolny do pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie - przysługuje za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje lekarz orzecznik po przebytym przez przedsiębiorcę leczeniu i rehabilitacji.
 • jednorazowe odszkodowanie – dla członka rodziny zmarłego przedsiębiorcy
 • renta z tytułu niezdolności do pracy - dla poszkodowanego przedsiębiorcy, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku
 • renta szkoleniowa - dla poszkodowanego przedsiębiorcy, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną przebytym wypadkiem
 • renta rodzinna - przysługuje po przedsiębiorcy, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy (krąg osób uprawnionych do renty jest taki sam jak krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej na podstawie ustawy emerytalnej)
 • dodatek pielęgnacyjny – dla przedsiębiorcy uprawnionego do emerytury lub renty jeśli zostanie ustalona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo osiągnął 75 lat
 • dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Jeśli wypadek wydarzy się w drodze do pracy lub z pracy, przedsiębiorca może otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne), ale tylko jeśli podlegał w dniu wypadku podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

źródło: www.biznes.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz