Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.06.2019

Strata w środkach obrotowych - w jaki sposób zaliczyć ją do KUP?

Wszyscy narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zdarzenia, w następstwie których występują szkody w majątku. W przypadku przedsiębiorców często w wyniku takich zdarzeń występują straty w środkach obrotowych. Do zdarzeń, w następstwie których następuje uszczuplenie majątku zaliczymy np. kradzież, zaginięcie, pożar, zalanie, uszkodzenie mechaniczne, itp. W wyniku takich sytuacji przedsiębiorca ponosi stratę finansową (w części nie pokrytej ewentualnym ubezpieczeniem). Czy może zaliczyć tę stratę do kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak - w jaki sposób powinien ją udokumentować?

Szukając odpowiedzi na pierwsze pytanie powinniśmy sprawdzić, czy strata w środkach obrotowych spełnia kryteria ogólne zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów. Za każdym razem rozstrzygając taki problem badamy, czy zostały spełnione następujące kryteria:

 • koszt został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika

Straty w majątku obrotowym stanowiącym własność podatnika, w wysokości nie pokrytej ew. ubezpieczeniem ten warunek spełniają;

 • koszt jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona

Z zastrzeżeniem dotyczącym ew. wypłaty ubezpieczenia - jak wyżej. W przypadku, w którym po wystąpieniu zdarzenia nastąpi odwrócenie jego skutków (np. Policja odnajdzie i zwróci skradziony towar lub pieniądze), powstanie z tego tytułu u przedsiębiorcy przychód - odwrócone zostaną skutki podatkowe zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu;

 • koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą

W przypadku straty w środkach obrotowych związanych z przedsiębiorstwem podatnika ten związek występuje;

 • koszt poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

Trudno mówić o bezpośrednim spełnieniu celu, jakim jest uzyskanie przychodów w przypadku np. kradzieży, ale już przedmiot kradzieży mógł się nim stać dlatego, że był w posiadaniu przedsiębiorcy właśnie w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

 • koszt nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów

Analizując zapisy ustawy w art. 23 znajdziemy wiele rodzajów strat, których nie zaliczymy do kosztów uzyskania:

 • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1;
 • straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
 • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w art. 30da;
 • straty z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny;
 • straty w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu wierzytelności;
 • straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
 • straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;
 • straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy.

Widzimy więc, że Art. 23 nie wymienia strat w środkach obrotowych przedsiębiorcy.

A to oznacza, że co do zasady taką stratę możemy do kosztów uzyskania zaliczyć - po spełnieniu jeszcze jednego, bardzo istotnego warunku - jej właściwego udokumentowania.

Jak można to zrobić?

Przede wszystkim każde zdarzenie losowe powinno zostać uprawdopodobnione przez właściwy organ. W przypadku pożaru będzie to straż pożarna, w przypadku kradzieży - Policja, itp. Próba zaliczenia do KUP straty związanej z kradzieżą nie zgłoszoną formalnie na Policję zakończy się na pewno niepowodzeniem w przypadku kontroli. Dzięki posiadaniu kopii zawiadomień, postanowień o umorzeniu lub skierowaniu sprawy do prokuratury, protokołów - uprawdopodobnimy zdarzenie. Do tego konieczne jest sporządzenie dokumentu, który - podobnie jak inne dokumenty księgowe wskaże ilość, wartość, miarę, datę, opis zdarzenia i inne istotne okoliczności - i zostanie podpisany przez odpowiednie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę i/lub przedsiębiorcę.

I na koniec - trzeba pamiętać, że związek pomiędzy zaliczoną do kosztów uzyskania stratą z osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła będzie przez organy podatkowe oceniany indywidualnie - w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Jeśli strata wystąpiła w wyniku zaniedbania, naruszenia prawa przez podatnika (np. dotyczącego zasad ochrony wartości pieniężnych), współdziałania podatnika ze sprawcą - zaliczenie tej straty do kosztu zostanie zakwestionowane. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości co do istnienia związku przyczynowo-skutkowego straty ze źródłem przychodu, to podatnik będzie zobowiązany do jego wykazania.

Jak podkreślają w interpretacjach organy podatkowe, zaliczenie strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinno być każdorazowo oceniane w aspekcie:

 • całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności,

 • okoliczności, które spowodowały powstanie straty,

 • udokumentowania straty,

 • podjętych przez podatnika działań zabezpieczających.

Ważne

Dla celów podatkowych tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Należy podkreślić, że jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika. (interpretacja sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.121.2019.3.AP)

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz