Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.07.2014

Stopy procentowe NBP bez zmian

Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 1-2 lipca 2014 r.,  Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie zmienia się i nadal wynosić będzie 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5%, a stawka opłaty prolongacyjnej - 5%.

Aktualny poziom stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna - 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa - 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa - 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli - 2,75% w skali rocznej.

Przypomnijmy, że od 9 listopada 2010 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a mianowicie stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 % - i nie może być niższa niż 8 %. Poprzednio, tzn. do 8 listopada 2010 r., stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Powyższe zmiany wynikają z opublikowanej w Dz.U. nr 197 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 

Ordynacja podatkowa – art. 56, 57

Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %.
§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:

1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

Art. 57. § 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwłokę.
§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1.
§ 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzymania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.
§ 6. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w § 1, następuje w związku z postępowaniem układowym lub na podstawie odrębnych ustaw.
§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjna - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

Poniżej prezentujemy tabelę ostatnich zmian stawek odsetek za zwłokę od należności podatkowych:

Od 31.03.2005 – stawka 15,00%
Od 28.04.2005 – stawka 14,00%
Od 30.06.2005 – stawka 13,00%
Od 28.07.2005 – stawka 12,50%
Od 01.09.2005 – stawka 12,00%
Od 01.02.2006 – stawka 11,50%
Od 01.03.2006 – stawka 11,00%
Od 26.04.2007 – stawka 11,50%
Od 28.06.2007 – stawka 12,00%
Od 30.08.2007 – stawka 12,50%
Od 29.11.2007 – stawka 13,00%
Od 31.01.2008 – stawka 13,50%
Od 28.02.2008 – stawka 14,00%
Od 27.03.2008 – stawka 14,50%
Od 26.06.2008 – stawka 15,00%
Od 27.11.2008 – stawka 14,50%
Od 24.12.2008 – stawka 13,00%
Od 28.01.2009 – stawka 11,50%
Od 26.02.2009 – stawka 11,00%
Od 26.03.2009 – stawka 10,50%
Od 25.06.2009 – stawka 10,00%
Od 09.11.2010 – stawka 12,00%
Od 20.01.2011 – stawka 12,50%
Od 06.04.2011 – stawka 13,00%
Od 12.05.2011 – stawka 13,50%
Od 09.06.2011 – stawka 14,00%
Od 10.05.2012 – stawka 14,50%
Od 08.11.2012 – stawka 14,00%
Od 06.12.2012 – stawka 13,50%
Od 10.01.2013 – stawka 13,00%
Od 07.02.2013 – stawka 12,50%
Od 07.03.2013 – stawka 11,50%
Od 09.05.2013 – stawka 11,00%
Od 06.06.2013 – stawka 10,50%
Od 04.07.2013 – stawka 10,00%

oraz tabelę obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

Od 01.01.2009 – stawka   9,75%
Od 28.01.2009 – stawka   8,63%
Od 26.02.2009 – stawka   8,25%
Od 26.03.2009 – stawka   7,88%
Od 25.06.2009 – stawka   7,50%
Od 09.11.2010 – stawka   9,00%
Od 20.01.2011 – stawka   9,38%
Od 06.04.2011 – stawka   9,75%
Od 12.05.2011 – stawka 10,13%
Od 09.06.2011 – stawka 10,50%
Od 10.05.2012 – stawka 10,88%
Od 08.11.2012 – stawka 10,50%
Od 06.12.2012 – stawka 10,13%
Od 10.01.2013 – stawka   9,75%
Od 07.02.2013 – stawka   9,38%
Od 07.03.2013 – stawka   8,63%
Od 09.05.2013 – stawka   8,25%
Od 06.06.2013 – stawka   7,88%
Od 04.07.2013 – stawka   7,50%

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz