Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.04.2017

Stawka VAT od opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży. Jest ona niezbędna, aby odbiorca mógł być zaopatrywany w energię elektryczną.

Przedsiębiorstwo energetyczne dysponuje siecią służącą do rozprowadzania energii elektrycznej, po stronie odbiorcy leży natomiast obowiązek zapewnienia sobie możliwości dostarczania energii. Możliwość taką zapewnia przyłącze, czyli odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę definicję przyłącza energetycznego, jego wykonanie stanowi usługę, której kosztem obciążony zostaje podmiot, dla którego wykonywane jest przyłącze.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) obniżoną do 8% stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ustawa za tego rodzaju budownictwo uznaje jednorodzinne budynki mieszkalne o powierzchni do 300 m2 oraz mieszkania nieprzekraczające 150 m2.

Stan taki na pierwszy rzut oka wskazuje, że dla ww. usługi prawidłowe jest stosowanie VAT w wysokości 23%.

Stawka VAT dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą

Uznać można jednak, że w sytuacji gdy niższa stawka znajduje zastosowanie do usług dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, brak odrębnych regulacji odnoszących się do stawki tego podatku na roboty w zakresie infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu nie odbiera prawa do stosowania stawki obniżonej na podstawie ww. przepisu. Stanowisko takie można uzasadnić tym, że w konstrukcji normy, na podstawie której obniżona stawka VAT może być stosowana, ustawodawca nie wskazuje, że może być ona wykorzystywana jedynie do prac wykonywanych we wnętrzu budynków mieszkalnych.

W tym duchu co najmniej dwukrotnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny: w wyrokach z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 365/11, oraz z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 987/11. W drugim z wyroków sąd stwierdził, że dokonując wykładni art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest możliwe dojście do wniosku, że obniżona stawka VAT dotyczy wyłącznie prac wykonywanych w bryle budynku. Zwrócił uwagę, iż przepisy nie posługują się pojęciem „wewnątrz”. Ustawodawca określił natomiast, że roboty te dotyczyć mają obiektów budownictwa mieszkaniowego. Terminy „dotyczy” i „wewnątrz” nie są zaś synonimami. Ponadto zwolennicy takiego stanowiska podnosili, że rozdzielenie i odmienne opodatkowanie usług wykonanych wewnątrz i na zewnątrz jest sztuczne i nieuzasadnione. Wskazywano również, że przyłącze energetyczne stanowi integralną część budynku, który bez niego nie może spełniać swej funkcji.

Przeciwnicy podnosili, że podstawa prawna do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą wygasła definitywnie z końcem roku 2007. Stan taki przesądza o konieczności opodatkowania robót budowlanych wykonywanych przy infrastrukturze towarzyszącej, nawet gdy jest ona związana z budownictwem mieszkaniowym, stawką podstawową. Stanowisko takie zaprezentował też Naczelny Sąd Administracyjny w kilku orzeczeniach. Przykładem są wyroki z 8 marca 2011r., sygn. akt FSK 368/10, z 27 października 2011 r., sygn. akt FSK 1387/10, z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt FSK 1189/11.

Z powodu rozbieżnych stanowisk składów sędziowskich Naczelnego Sądu Administracyjnego prezes NSA skierował do siedmioosobowego składu NSA pytanie, czy obniżona stawka VAT może mieć zastosowanie do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza bryłą tego rodzaju obiektów. NSA w uchwale siedmiu sędziów z 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12, stwierdził, że obniżonej stawki VAT nie stosuje się do robót wykonywanych poza budynkiem, co oznacza, że są one objęte stawką podstawową. Sąd przeanalizował pojęcie „obiekt budowlany” zawarte w ustawie z 7 listopada 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn.zm.). W myśl tej ustawy obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami. Definicja ta w opinii sądu zbudowana jest z dwóch zakresów znaczeniowych: budynku oraz instalacji. Ten drugi zakres (instalacje) wiąże się z uzbrojeniem terenu i rządzi się odrębnymi prawami. Świadczą o tym specjalne, szczegółowe przepisy wykonawcze przewidziane niekiedy nawet oddzielnie dla każdego z rodzajów przyłączy.

Zdaniem sądu, ponieważ niejasności co do stawki podatku nie dotyczyły towaru, lecz robót, nie istniały przeszkody, aby dokonywać podziału i opodatkowywać według różnych stawek usługi wykonane wewnątrz budynku i poza nim. Sytuację taką miał w opinii sądu ułatwiać fakt, iż często jeden podmiot wykonuje roboty budowlane dotyczące budynku, inny wyspecjalizowany zaś buduje przyłącza.

Jednak w praktyce bywa inaczej, niż życzyłby tego sobie NSA, i to ten sam podmiot realizuje kompleksowo usługę budowlaną polegającą na wybudowaniu budynku wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączami.

Stanowisko ETS

Takie podejście pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii świadczeń kompleksowych. Stanowisko ETS w tej sprawie zaprezentowane zostało m.in. w wyroku C-349 z 25/02/1999 Card Protection Plan Ltd v. Commisioners of Customs & Excise. Zgodnie z nim sztuczne dzielenie usługi wykonania przyłącza (w tym przypadku wodno-kanalizacyjnego) na część wykonaną wewnątrz budynku i poza nim i opodatkowywanie jej dwiema stawkami VAT pozostawałoby w sprzeczności z racjonalnością ustawodawcy. Trybunał uznał za trudną do wyobrażenia sytuację, gdy podatnik dokonuje podziału jednolitej usługi jedynie po to, aby opodatkować ją dwiema różnymi stawkami ze względu na miejsce jej wykonania, zwłaszcza że rozróżnienie takie nie znajduje oparcia w przepisach.

Reasumując, dla opłaty przyłączeniowej będącej należnością za wykonanie roboty budowlano-montażowe powinna być stosowana obniżona do 8% stawka VAT. Uzasadnieniem dla takiego opodatkowania jest wykonywanie prac w obiekcie budownictwa mieszkaniowego lub przy nim, lecz bezpośrednio z nim związanych. Bez przyłącza energetycznego budynek nie spełniałby przeznaczonej dla niego funkcji mieszkalnej.

Nie budzi natomiast wątpliwości, że budowa przyłącza energetycznego w zamian za stosowną opłatą przyłączeniową podlega opodatkowaniu stawką podstawową, gdy dotyczy budynków innych niż mieszkalne objęte społecznym programem mieszkaniowym.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz