24.07.2020: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Stawka VAT na wynajem lokalu na cele mieszkaniowe

Stawka podatku VAT będzie się różniła w zależności od przeznaczenia lokalu. Zasadniczo wynajem na cele mieszkaniowe jest objęty zwolnieniem z opodatkowania, jednak aby je zastosować należy spełnić kilka warunków.

Co do zasady odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym usług najmu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podstawową stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 23%. Jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy - usługi związane z zakwaterowaniem objęte klasyfikacją 55 PKWiU 2015 (do 30.06.2020 wyjątek stanowiła pozycja 163 załącznika nr 3 - usługi związane z zakwaterowaniem objęte klasyfikacją 55 PKWiU 2008).

W związku z powyższym, aby podatnik mógł zastosować zwolnienie od podatku do usług najmu świadczonych na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • najem dotyczy nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
  • usługi będą świadczone na własny rachunek podatnika,
  • musi wystąpić wyłącznie mieszkaniowy cel najmu,
  • świadczone usługi nie mogą stanowić usług zakwaterowania objętych klasyfikacją 55 PKWiU 2015 (od 1.07.2020 r., do 30.06.2020 r. klasyfikacją 55 PKWiU 2008).

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki podatnik będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia od podatku dla najmu lokalu na cele mieszkaniowe.

Przykład 1
ABC sp. z o.o. posiada dwa lokale – jeden wynajmuje innemu podatnikowi na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a drugi zamierza wynająć na cele mieszkaniowe osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W podanym przykładzie wynajem lokalu przedsiębiorcy, który wykorzystuje go na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie podlegał opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. W przypadku drugiego lokalu zostaną spełnione wszystkie przesłanki, w związku z czym możliwe będzie zastosowanie zwolnienia.

Przykład 2
ABC sp. z o.o. posiada lokal mieszkalny, który wynajmuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Najemca wykorzystuje lokal zarówno do celów mieszkaniowych, jak i do pracy.

W powyższej sytuacji lokal nie jest wynajmowany „wyłącznie na cele mieszkaniowe”, w związku z czym najem nie może być objęty zwolnieniem.

Przykład 3
ABC sp. z o.o. wynajmuje lokal mieszkalny na rzecz XYZ sp. z o.o. XYZ udostępnia nieodpłatnie mieszkanie swoim pracownikom.

W podanym przykładzie lokal jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Wskazać jednak należy, że nie są zaspokajane potrzeby mieszkaniowe XYZ, a jego pracowników. Cel mieszkaniowy jest realizowany pośrednio, natomiast w pierwszej kolejności XYZ wykorzystuje lokal na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym nie zostanie spełniony warunek przeznaczenia lokalu „wyłącznie na cele mieszkaniowe”, co oznacza, że nie można zastosować zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Podobna sytuacja była przedmiotem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16, który wskazał, że „Nie można w związku z tym przyjąć, że objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest także wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wyłącznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzący działalności gospodarczą nieodpłatnie udostępnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali. To, że lokale w ramach działalności najemcy mają być nieodpłatnie udostępnione na cele mieszkaniowe nie powoduje, że budynek (lokale) nie są wynajmowane "wyłącznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Nie jest to bowiem wykorzystywanie budynku (lokali) dla celów prywatnych.”


Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Hasła tematyczne: stawka vat - stawka podatku od towarów i usług, najem, cele mieszkaniowe, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...