Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.01.2015

Sprzedaż powierzchni reklamowej w Internecie a PIT

Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zobaczmy, jaką stawkę zastosować.

Zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu powierzchni w Internecie wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1286/14/WRz.

Z wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca – przedsiębiorca – w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej udostępnia („sprzedaje”) swojemu kontrahentowi miejsce w domenie internetowej na cele reklamowe. Kontrahent ten na zlecenie podmiotu trzeciego zamieszcza w tej domenie banery reklamowe tego podmiotu. Za udostępnienie miejsca w domenie kontrahent przekazuje wnioskodawcy wynagrodzenie.

Jak wskazano we wniosku, świadczone usługi zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0 jako usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie.

Opodatkowanie ryczałtem

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pierwszej kolejności wyjaśnił, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej spółką.

Wskazał, że w myśl art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Wyłączenie ryczałtu

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że nie każda działalność gospodarcza może być rozliczana w oparciu o ryczałt. Podkreślił, że możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o podatku zryczałtowanym opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Usługi wynajmu powierzchni reklamowych w Internecie

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w załączniku stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług, które zgodnie z PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 63.11.30.0. Oznacza to zatem, że świadczenie tego typu usług może być opodatkowane w formie ryczałtu.

Organ podatkowy zauważył jednak, że w odniesieniu do podatników wykonujących działalność usługową możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wyjaśnił, że myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Ważna kwalifikacja usługi

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego.

W przypadku wątpliwości w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, co wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu

Przechodząc do kwestii podatkowych, organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jaka stawka ryczałtu?

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h i pkt 3 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 17% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2) (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h),
  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).

Podsumowując, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że jeżeli świadczone przez podatnika w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi są zgodnie z PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0, tj. jako usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie, to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według 8,5% stawki.

Piotr Różański

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz