Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

27.02.2020

Sprawozdawczość środowiskowa i BDO w świetle najnowszych zmian prawa

Szkolenie (Pszczyna, woj. śląskie, 09 - 10.03.2020) przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową, gospodarką opakowaniami i zbiorczymi zestawieniami danych o wytwarzanych odpadach. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar. Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

 

Program szkolenia:

 

1. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy

a) powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie

opłatowym

b) wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy

c) emisja z eksploatacji instalacji

d) emisja z procesów prowadzonych poza instalacją

e) emisja z eksploatacji urządzeń

f) uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej

g) uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami

h) generowanie wykazu w formie edytowalnej

 

2. System opłat za korzystanie ze środowiska - podstawy prawne i ogólne zasady

a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat

b) terminy wnoszenia opłat

c) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości

d) obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 rok

e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty

f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów

g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska

h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia

i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia

j) przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację

 

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom

a) źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy

b) sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia

    - stawki opłat dla ryczałtu

    - wskaźniki KOBIZE

    - dane literaturowe

    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy

c) metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie

    - przeprowadzanych pomiarów emisji

    - danych dostępnych z pozwolenia

    - wskaźników ministerialnych

    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy

d) rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania

e) rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją

    - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych

    - rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych

f) źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy

 

4. Opłaty za składowanie odpadów

a) opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym

b) obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia

c) opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym

d) współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów

e) przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

 

5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) Rejestr

a) podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego

b) opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa

c) formularz rejestrowy i aktywacyjny - prawidłowy sposób wypełnienia

d) zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu

e) numer rejestrowy i konto w BDO

f) wniosek o wykreślenie z rejestru

g) posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach

h) sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO

i) sankcje i kary za brak numeru rejestrowego

j) WARSZTATY

 

6. Zbiorcze zestawienie o odpadach - zasady ogólne, podstawowe definicje

a) obowiązek prowadzenia ewidencji kogo dotyczy

b) wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

c) rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

d) sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach

e) terminy przesyłania sprawozdań

 

7. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

 

8. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

 

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: ochrona środowiska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »