Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

30.01.2020

Sprawozdawczość środowiskowa i BDO w świetle najnowszych zmian prawa: 3-dniowe szkolenie

Szkolenie przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową, gospodarką opakowaniami i zbiorczymi zestawieniami danych o wytwarzanych odpadach. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar. Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy

a) powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie
opłatowym
b) wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy
c) emisja z eksploatacji instalacji
d) emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
e) emisja z eksploatacji urządzeń
f) uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej
g) uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami
h) generowanie wykazu w formie edytowalnej

2. System opłat za korzystanie ze środowiska - podstawy prawne i ogólne zasady

a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
b) terminy wnoszenia opłat
c) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
d) obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 rok
e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
j) przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom

a) źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia
klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
b) sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
    - stawki opłat dla ryczałtu
    - wskaźniki KOBIZE
    - dane literaturowe
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
c) metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie
    - przeprowadzanych pomiarów emisji
    - danych dostępnych z pozwolenia
    - wskaźników ministerialnych
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
d) rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania
e) rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją
    - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych
    - rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady
wskaźników literaturowych
f) źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne
przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych
przedstawione na wzorach formularzy

4. Opłaty za składowanie odpadów

a) opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
b) obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia
c) opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
d) współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
e) przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) Rejestr

a) podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego
b) opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa
c) formularz rejestrowy i aktywacyjny - prawidłowy sposób wypełnienia
d) zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu
e) numer rejestrowy i konto w BDO
f) wniosek o wykreślenie z rejestru
g) posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach
h) sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO
i) sankcje i kary za brak numeru rejestrowego
j) WARSZTATY

6. Zbiorcze zestawienie o odpadach - zasady ogólne, podstawowe definicje

a) obowiązek prowadzenia ewidencji kogo dotyczy
b) wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
c) rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów
d) sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach
e) terminy przesyłania sprawozdań

7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

a) obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach
b) zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań pomoc
de minimis
c) obliczanie opłaty produktowej aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu
d) przykłady opakowań
e) obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
f) terminy składania sprawozdań
g) sankcje i kary

8. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

9. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy


 

Hasła tematyczne: szkolenie: baza danych odpadowych

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »