Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

22.06.2017

Sposoby optymalizacji liczby zapisów w PKPiR

Podstawą ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów są dokumenty ściśle określone przepisami prawa. W przypadku sprzedaży podstawą do dokonania zapisu są co do zasady: faktury, dowody wewnętrzne, ewidencja sprzedaży bezrachunkowej oraz raporty z kasy rejestrującej, dobowe bądź miesięczne.

Podatnicy mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów we własnym zakresie. Mogą też zlecić prowadzenie księgi biuru rachunkowemu. I w jednym, i w drugim przypadku liczba zapisów księgowych w księdze nie jest bez znaczenia. Im więcej dokumentów do zaksięgowania, tym prowadzenie księgi jest bardziej czasochłonne, a w razie współpracy z biurem – tym cena za obsługę księgową jest wyższa.

Z tego względu warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które ograniczą liczbę zapisów, co może się wiązać z realnym obniżeniem kosztów obsługi księgowej i ograniczeniem czasu poświęcanego na prowadzenie ksiąg.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 728, dalej: rozporządzenie pkpir) przewidują możliwość księgowania zbiorczym zapisem jedynie przychodów ze sprzedaży. Poniżej przedstawione są dwa rozwiązania dotyczące księgowania sprzedaży, które ustawodawca pozostawił do dyspozycji podatnikom.

Stosownie do § 19 ust. 1 rozporządzenia pkpir zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami – na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podstawą do ujęcia w księdze przychodów ze sprzedaży towarów i usług są:

  1. faktury,
  2. dowody wewnętrzne, o ile przedsiębiorca nie powierzył prowadzenia księgi biuru rachunkowemu i o ile nie rejestruje sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,
  3. raporty dobowe bądź miesięczne, o ile jest prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
  4. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji gdy prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, przy czym obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Uproszczenia, jakie można zastosować przy ewidencjonowaniu sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, polegają na zmniejszeniu liczby księgowanych dokumentów, ograniczeniu liczby zapisów w księdze.

W określonych przypadkach może to być równoznaczne z ograniczeniem kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset zapisów do jednego zbiorczego.

Zestawienie sprzedaży

Stosownie do § 13 pkt 1 rozporządzenia pkpir za dowody księgowe uważa się również dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem.

W § 19 ust. 3 rozporządzenia pkpir ustawodawca doprecyzowuje, że jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego zestawieniem sprzedaży.

W myśl § 19 ust. 4 rozporządzenia pkpir zestawienie sprzedaży powinno zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
  • numery od–do faktur objętych zestawieniem,
  • sumę zbiorczą tych faktur,
  • podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie.

Przepisy rozporządzenia określają minimalny zakres danych, jakie powinno zawierać zestawienie sprzedaży. Przedsiębiorca może w tym zestawieniu ująć także inne dane, które uzna za przydatne.

Brak jest wzoru ww. zestawienia, który byłby określony przepisami prawa. Podatnicy mogą nabyć dostępne na rynku druki akcydensowe. Rozwiązanie to należy rekomendować szczególnie przedsiębiorcom, którzy jednego dnia wystawiają dużą liczbę faktur sprzedaży. Nad tym sposobem księgowania szczególnie powinni zastanowić się przedsiębiorcy, którzy na podstawie zawartych umów rozliczają się z kontrahentami w przyjętych okresach rozliczeniowych, np. miesięcznych, i wystawiają cyklicznie FV przykładowo ostatniego dnia każdego miesiąca dla wszystkich czy też dla większości swoich klientów.

Zestawienie sporządzone na podstawie rejestrów VAT

Uregulowania wynikające z § 21 ust. 1 rozporządzenia pkpir dopuszczają możliwość zaksięgowania przychodów w księdze jedną łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji VAT. Rozwiązanie to jest dopuszczalne w sytuacji, gdy podatnik prowadzi odrębną ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT. Księgowanie przychodu w takim przypadku odbywa się na koniec miesiąca. Rozwiązanie to jest dostępne dla podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit obrotów oraz podatników VAT czynnych. Takiej możliwości nie mają natomiast podatnicy korzystający ze zwolnień przedmiotowo-podmiotowych z VAT – głównie na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Zestawienie, które stanowi podstawę do księgowania, powinno zawierać co najmniej następujące dane:

  • datę i kolejny numer zestawienia,
  • sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny VAT oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

Jest to wygodne rozwiązane szczególnie w przypadku, gdy daty powstania obowiązku podatkowego w VAT i w podatku dochodowym są tożsame. Może to być także ciekawa forma księgowania dla podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit obrotów na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień na potrzeby VAT. Ewidencja ta może być podstawą do sporządzenia jednego zbiorczego zestawienia sprzedaży – zamiast księgowania kilkunastu czy kilkudziesięciu dowodów sprzedaży.

Edyta Zaniewicz

Hasła tematyczne: faktury, podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir), zestawienie sprzedaży, rejestr (wykaz) podatników vat (biała lista podatników vat)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz