Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.01.2015

Sposób opodatkowania najmu zależy od urzędnika?

Interpelacja nr 29455 do ministra finansów w sprawie opodatkowania umów najmu i dzierżawy

Zgłaszający

Joanna Fabisiak
Krystyna Kłosin

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

05-11-2014

Data ogłoszenia interpelacji

27-11-2014 (posiedzenie nr 80)

Odpowiadający

Jarosław Neneman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi interpelację

17-12-2014

Szanowny Panie Ministrze! W związku ze skierowanym do Ministerstwa Finansów pytaniem bieżącym na wspomniany temat i odpowiedzią sekretarza stanu Janusza Cichonia chcemy uzupełnić swoją wypowiedź o informację zawierającą negatywne interpretacje izb skarbowych. Oto one:

 1. dyrektor IS w Bydgoszczy: ITPB1/415-119A/13/IG,
 2. dyrektor IS w Bydgoszczy: ITPB1/415-991/10/AK,
 3. dyrektor IS w Katowicach: IBPBII/2/415-417/13/MZa,
 4. dyrektor IS w Katowicach: IBPBII/2/415-450/14/MZa,
 5. dyrektor IS w Katowicach: IBPBII/2/415-92/14/MZa,
 6. dyrektor IS w Katowicach: IBPBII/2/415-68/14/MZa,
 7. dyrektor IS w Warszawie: IPPB1/415-705/14-2/IF,
 8. dyrektor IS w Warszawie: IPPB1/415-374/14-2/IF,
 9. dyrektor IS w Łodzi: IPTPB1/415-484/13-6/DS.

Potwierdzają one kontrowersje i wątpliwości w zakresie opodatkowania umów najmu i dzierżawy. Jak wspomniałyśmy w pytaniu, najem i dzierżawa stanowią odrębne źródła przychodów. Spełniają one warunki do uznania ich za działalność gospodarczą, ponieważ obie umowy mają zarobkowy charakter - są odpłatne, a dochód z nich płynący może być znaczny. Mają też ciągły charakter i są rozłożone w czasie. Najem i dzierżawa mają także elementy zorganizowania, czego przejawem jest umowa, a stopień zorganizowania rośnie wraz z liczbą umów. Jak sam pan minister Cichoń wspomniał, są to bardzo generalne przesłanki i wymagają indywidualnego podejścia.

Żaden przepis nie ogranicza najmu i dzierżawy rozumianych jako odrębne źródła przychodów - nie ma ani limitu kwotowego dotyczącego wielkości dopuszczalnych przychodów, ani limitu ilościowego dotyczącego liczby zawieranych umów. W związku z tym podatnik ma prawo wybrać ryczałt w wysokości 8,5% albo, jeżeli zaistnieją przesłanki działalności gospodarczej, będzie to opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli 19-procentowa stawka podatku lub skala podatkowa.

Wobec wielu budzących kontrowersje orzeczeń izb skarbowych w całym kraju ponawiamy pytanie: Czy nie należałoby w tej sytuacji wydać interpretacji ogólnej, która doprecyzowałaby obowiązujące przepisy oraz rozwiała wątpliwości i możliwości rozbieżnych interpretacji obowiązującego przepisu o podatku ryczałtowym?

Z wyrazami szacunku

Posłanki Krystyna Kłosin
i Joanna Fabisiak

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 29455 w sprawie opodatkowania umów najmu i dzierżawy

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie wicemarszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego z dnia 25 listopada 2014 r., nr SPS-023-29455/14, przy którym załączono interpelację z dnia 5 listopada 2014 r. pań posłanek Krystyny Kłosin i Joanny Fabisiak w sprawie opodatkowania umów najmu i dzierżawy, uprzejmie wyjaśniam.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą PIT”, rozróżnia w art. 10 ust. 1 źródła przychodów, wśród których wymienia:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3);
 • najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Zauważyć należy, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego zdefiniował pozarolniczą działalność gospodarczą w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Jeżeli zatem podatnik świadczy usługi najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, to przychód z tego rodzaju działalności należy zaklasyfikować do źródła przychodów: działalność gospodarcza.

Dochody uzyskane z najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej albo według 19% stawki podatku, jeżeli podatnik wybierze taki sposób opodatkowania (art. 9a ustawy PIT). Natomiast przychody z takiej działalności nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Jednakże zauważyć należy, iż stosownie do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy uzyskujący przychody z usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Natomiast jeżeli przychody z tytułu najmu lub dzierżawy uzyskiwane są poza działalnością gospodarczą, tj. bez spełnienia warunków wskazanych w definicji działalności gospodarczej, to należy zakwalifikować je do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. Wówczas będą miały zastosowanie przepisy podatkowe dotyczące zasad opodatkowania dochodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Podatnicy uzyskujący takie przychody opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, określonych w ustawie PIT, według progresywnej skali podatkowej. Natomiast stosownie do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy uzyskujący przychody z tytułu wskazanych wyżej umów mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - według stawki 8,5% przychodów, pod warunkiem że złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie za dany rok podatkowy.

Uwzględniając powyższe, podkreślić należy, że pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem i dzierżawa stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania. W związku z tym istotne znaczenie dla celów podatku dochodowego ma kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu umów najmu i dzierżawy do właściwego źródła przychodów.

Zgadzam się z opinią pań posłanek, że istnieje podobieństwo między świadczeniem usług najmu lub dzierżawy w ramach działalności gospodarczej a uzyskiwaniem przychodów z tytułu umów najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą. Dlatego prawidłowa kwalifikacja tego rodzaju przychodów do źródła przychodów może być dokonana tylko w konkretnym stanie faktycznym. Konieczna jest każdorazowa analiza indywidualnej sprawy oraz okoliczności, w jakich uzyskiwane są przychody z tytułu umów najmu lub dzierżawy. Takiej analizy powinien dokonać sam podatnik, ponieważ to podatnik najlepiej wie, czy źródłem uzyskiwanych przez niego przychodów jest najem lub dzierżawa czy działalność gospodarcza, której przedmiotem są usługi najmu lub dzierżawy.

W związku z powyższym z uwagi na złożoność stanów faktycznych, które mogą wystąpić w tym przypadku, wydanie interpretacji ogólnej w zakresie omawianego zagadnienia nie znajduje uzasadnienia.

Różnorodność stanów faktycznych występujących w zakresie omawianej problematyki obrazują interpretacje indywidualne wskazane w interpelacji pań posłanek. Zauważyć należy, że w tych interpretacjach rozstrzygnięto wątpliwości podatników co do wyboru właściwego źródła przychodów. Było to możliwe po ustaleniu wszelkich okoliczności w konkretnych stanach faktycznych, z których wynikało, że podatnicy uzyskują przychody z najmu w warunkach działalności gospodarczej zdefiniowanej dla celów podatku dochodowego.

Jednocześnie uprzejmie zauważam, że podatnik w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji przychodów może uzyskać telefonicznie wyjaśnienia przepisów podatkowych, dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej.

Ponadto podatnik zawsze może zwrócić się do właściwego organu upoważnionego z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie przewidzianym w rozdziale 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jarosław Neneman

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, ministerstwo finansów, zryczałtowany podatek dochodowy, interpelacja, najem, najem prywatny, ryczałt

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz