Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.11.2015

Specjalne strefy ekonomiczne do zmiany?

Interpelacja nr 34844 do ministra gospodarki w sprawie rozszerzenia specjalnych stref ekonomicznych.

Specjalne strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem wspierania nowych inwestycji w regionach kraju, w tym także coraz chętniej wykorzystywanym na obszarze Polski północno-wschodniej. O tym, jak ważne jest to narzędzie rozwoju, świadczy stopień zainwestowania oraz liczba zatrudnionych w nich osób. Wydłużenie okresu funkcjonowania SSE spowodowało nowe zainteresowanie strefami. W oparciu o ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych od początku organizowaniem lub współorganizowaniem stref zajmują się także samorządy gminne. Otrzymałem sygnały od samorządowców wielu gmin o tym, iż proces poszerzenia stref jest jednak zbyt długi. Niekorzystnie to oddziałuje na planowanie inwestycji w SSE i w efekcie zmniejsza oraz oddala ewentualne korzyści z nich wynikające, nie tylko dla biznesu, ale też dla lokalnych społeczności. Proces poszerzania SSE nie jest krótki, co sygnalizują środowiska samorządowe. Niedawno zwrócili się do mnie przedstawiciele z grupy kilku gmin, występujących o poszerzenie Suwalskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej o tereny w gminach: Białystok, Bielsk Podlaski, Czyżew, Grajewo, Hajnówka, Narewka, Nowogród, Ostrów Mazowiecka, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn, Zabłudów. Z informacji samorządowców wynika, że złożyli oni wniosek w grudniu 2014 r., za pośrednictwem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w międzyczasie uzupełniając niezbędne dokumenty. Wniosek do dziś nie został rozpatrzony. Samorządowców dziwi tak długi okres wyczekiwania. O poszerzeniu obszaru SSE decyduje Rada Ministrów, na podstawie oceny celowości poszczególnych wniosków, w postępowaniu przygotowywanym i prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki.

W związku z tym uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

  1. Ile wniosków zostało złożonych, a niezałatwionych, na poszerzenie specjalnych stref ekonomicznych (łącznie i ile dla każdej ze specjalnych stref ekonomicznych)?
  2. Jaki obszar obecnie obejmują łącznie wszystkie specjalne strefy ekonomiczne, a o jaki obszar łącznie wnioskowane jest ich poszerzenie (przez wszystkie podmioty) w Polsce?
  3. Jaka jest procedura poszerzenia obszarów specjalnych stref ekonomicznych? Jaki jest okres realizacji wniosku i czy jest możliwe skrócenia tego okresu?
  4. Na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku o poszerzenie Suwalskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej o tereny w gminach: Białystok, Bielsk Podlaski, Czyżew, Grajewo, Hajnówka, Narewka, Nowogród, Ostrów Mazowiecka, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn, Zabłudów? Kiedy należy się spodziewać rozstrzygnięcia? Z czego wynika tak długi okres rozpatrywania tego wniosku?
  5. Czy gminy w jakiś sposób są zachęcane do korzystania z instrumentu, jakim są specjalne strefy ekonomiczne, czy też nie ma takich działań (poza zachętą, jaką jest sam instrument ustawy)?
  6. Czy Ministerstwo posiada analizę, w jakich gminach są wolne tereny inwestycyjne (przygotowane pod inwestorów), a w jakich jest planowane ich tworzenie i czy są systemowe działania w celu zachęcenia samorządów do tworzenia takich terenów? Jeśli tak, to jakie są to działania, jaki dokument o tym informuje?

Dariusz Piontkowski

Odpowiadając na interpelację nr 34844 Posła Dariusza Piątkowskiego przedstawiam poniżej wyjaśniania dot. poruszonych zagadnień:

Ad. 1 W 2015 r. do Ministra Gospodarki wpłynęło 17 wniosków o zmianę granic wszystkich stref, przy czym strefy: kostrzyńsko-słubicka, pomorska i wałbrzyska złożyły po 2 wnioski. Zakończył się proces zmiany granic stref: kamiennogórskiej, mieleckiej, tarnobrzeskiej, pomorskiej, łódzkiej i suwalskiej. Dalece zaawansowana jest procedura zmiany granic strefy legnickiej – 3 listopada br. projekt rozporządzenia będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów. Wkrótce do uzgodnień międzyresortowych trafi projekt rozporządzenia zmieniającego obszar i granice strefy słupskiej i krakowskiej. Pozostałe wnioski, w zależności od jakości złożonych dokumentów i daty wpływu są na etapie analiz, uzupełnień i korekt.

Ad. 2 Obecnie powierzchnia stref w Polsce wynosi 19,3 tys. ha. Złożone wnioski o zmianę granic opiewają na 1,9 tys. ha.

Ad. 3 Zmiana granic dokonywana jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, w związku z tym podlega procedurze legislacyjnej, określonej wewnętrznymi regulacjami Ministra Gospodarki i Regulaminem pracy Rady Ministrów. Przed wysłaniem projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych wniosek o zmianę granic składany przez zarządzającego strefą do Ministra Gospodarki jest analizowany pod względem formalnym i merytorycznym. Od kompletności dokumentacji i poprawności merytorycznej zależy czas przygotowania projektu rozporządzenia. Niestety, składane wnioski bardzo często wymagają szeregu uzupełnień i korekt, a ponadto już w trakcie prac strefy zgłaszają uzupełnienia o kolejne tereny, co przedłuża procedurę. Należy zaznaczyć, że w przypadku obejmowania strefą terenów prywatnych, co oznacza promesę udzielenia wsparcia, należy już na etapie objęcia gruntu strefą szczegółowo sprawdzić, czy inwestor spełnia wszystkie wymagania określone przepisami o pomocy publicznej, a to wymaga czasu. Nawet w przypadku poprawnego wniosku, o umiarkowanym zakresie włączeń, bez gruntów prywatnych cały proces trwa co najmniej 4 miesiące.

Ad. 4 Zmiana granic strefy suwalskiej została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 20 października br. Stosunkowo długi, ale nie najdłuższy okres opracowywania wniosku wynikał z dużego zakresu zmian oraz konieczności wprowadzenia wielu korekt i uzupełnień. Oczywiście nie do wszystkich gruntów były uwagi, ale te, które korekt wymagały opóźniały cały proces.

Ad. 5 Instrument sse jest intensywnie promowany przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, na wszystkich dostępnych forach, czego efektem jest coraz większa liczba wniosków składanych przez władze lokalne o ustanowienie strefy w kolejnych lokalizacjach. Oferta sse nie ogranicza się tylko do udzielania pomocy publicznej. Zarządzający strefami powołali klastry edukacyjne, których zadaniem jest dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb inwestorów. Są też animatorami tworzenia klastrów skupiających przedsiębiorców danej branży. Służą przedsiębiorcom pomocą i doradztwem, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w całym okresie prowadzenia działalności. Angażują własne środki finansowe w budowę i modernizację infrastruktury drogowej i technicznej.

Ad. 6 Bazą dostępnych terenów inwestycyjnych, na bieżąco aktualizowaną, dysponuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W większości przypadków gminy przygotowują tereny pod inwestycje z myślą o ich objęciu instrumentem stref. Są jednak i takie, które zamierzają przyciągać inwestorów za pomocą instrumentu wsparcia leżącego w ich gestii (zwolnienie z podatku od nieruchomości), nie rezygnując z wpływów z tytułu CIT. Polityka rozwoju regionu zależy od wielu uwarunkowań. Nie każde miejsce nadaje się do wsparcia instrumentem stref, są regiony typowo rolnicze czy turystyczne, których rozwój nie może być wspierany instrumentem sse.

Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, interpelacja, firma, sse, specjalna strefa ekonomiczna (sse)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz